Wyszukiwanie zaawansowane

2Bhp

Poprzednie zdjęcie:
   2Bhp  
 Następne zdjęcie:
2Bhp   

 

2Bhp

            

2Bhp
Opis: Zespó? pi?trowy i wagon osobowy typu 120A, czyli sk?ad poci?gu osobowego rel. Gdynia G?ówna Osobowa - Chojnice na stacji pocz?tkowej.

W sk?adzie:

50 51 26-19 131-9 Bhp st.mac. Chojnice.
50 51 26-19 134-3 Bhp st.mac. Chojnice.
50 51 21-18 281-8 B11p st.mac. Gdynia.

17.07.2010, Gdynia G?ówna Osobowa.
Słowa kluczowe: Gdynia_G?ówna_Osobowa Bhp 2Bhp Bipa pi?trowy
Data: 03.06.2013 22:23
Obejrzeń: 2209
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 134.3 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/800 sec(s)
Aperture value: F/5.6
ISO speed: 100
Date created: 17.07.2010 13:28:01
Focal length: 6.6mm


Autor: Komentarz:
..
Go¶ć
.

Bonanza z tego zdjêcia zosta³a zez³omowana w lipcu 2012r.
03.06.2013 22:32  
kilanziom
Go¶ć
...

Za to ten zespó³ zdaje siê wcia¿ istnieje, choæ g³owy sobie uci±æ nie dam. W ka¿dym razie w 2012 r. by³ jednym z ostatnich, które nie wala³y siê w krzakach w oczekiwaniu kasacji.

W chwili wykonania zdjêcia ostatni± naprawê mia³ podbit± 1.09.2009 r.
03.06.2013 22:36  
Tomasz B.
Go¶ć
Kasacja

Piêtrusy posz³y na z³om. Sprzedano je w lipcu 2012 roku, w tym samym przetargu co bonanzê.
03.06.2013 23:47  
pr-debile
Go¶ć
bhp

To zajebi¶cie, bo to by³ ostatni sko¶ny zespó³ jaki istnia³ w PR. W efekcie jedyny jaki jeszcze istnieje w Polsce to to próchno z Pyskowic.
04.06.2013 10:21  
Preki
Go¶ć
.

Kolega chyba próchna nie widzia³. Jak chce zobaczyæ, to mogê podes³aæ szczegó³owe foto piêtrusa z Chemnitz. Totalna rozsypka. Za to Bipê z Pyskowic znam a¿ za dobrze.
04.06.2013 12:02  
Sreki
Go¶ć
bhp

Ale co tu siê rozczulaæ nad tym czy co¶ jest wiêkszym czy mniejszym z³omem. Udowadnianie, ¿e kartofel jest bardziej ziemniakiem ni¿ na odwrót?

Ten zespó³ kastrat z Pyskowic stoi pod chmurk±, ob³azi i ¿re go rdza. Jest kwesti± czasu, kiedy bêdzie przegryziony na wylot. Je¿eli kogo¶ interesuje jak to dzia³a, to niech sobie porówna zdjêcia SN61 z Chojnic w 2008 r. i obecne (w Zaj±czkowie) - bo to tak w³a¶nie sie rozpada.

Warto na to zwróciæ uwagê, bo o ratowaniu ostatnich zespo³ów mówi³o siê od kilku lat, a w zasadzie nie ma ju¿ prawie co ratowaæ. Sko¶ne pociêto, prosty ostatni 4-cz³on jest w Gdyni... a smutna prawda jest taka, ¿e nikt nie posiada logistycznego zaplecza, ¿eby 'wynie¶æ' kompletny zespó³ od kasacji i utrzymaæ go w ruchu. Skoñczy siê jak w Niemczech i na S³owacji, gdzie pociêto na z³om niemal wszystko (na S³owacji wszystko).
04.06.2013 13:25  
Preki
Go¶ć
.

Mo¿e by tak pisaæ pod w³asnym nickiem, a nie robiæ gimnazjaln± pyskówkê?
04.06.2013 13:33  
Michau
Go¶ć
...

Czemu pyskówkê? Przecie¿ dobrze powiedzia³.
04.06.2013 14:36  
SU46-024
Go¶ć
...

Obecnie wed³ug mojej wiedzy istnieje 5 zespo³ów Bhp; jeden w Pyskowicach, jeden skre¶lony w Lesznie i 3 na stanie PR Gdynia.
04.06.2013 16:56  
Tomasz B.
Go¶ć
Dok³adnie tak.

ZESTAW 1 - rew.21.06.2012
(¿ó³to-niebieski z du¿ym logo PR - Chojnice)

50 51 25-18 241-8
50 51 25-18 242-6
50 51 25-18 243-4
50 51 25-18 244-2

ZESTAW 2 - rew.21.09.2009 i odr.21.12.2011
(¿ó³to-niebieski - Chojnice)

50 51 26-19 375-2
50 51 26-19 378-6

ZESTAW 3 - rew.30.07.2010 i odr.30.10.2012
(¿ó³to-niebieski - Chojnice)

50 51 26-19 515-3
50 51 26-19 516-1
50 51 26-19 517-9
50 51 26-19 518-7

ZESTAW 4 - rew.08.05.2009 i odr.08.08.2011
(z³om, oliwkowy - odstawiony w Lesznie)

50 51 26-19 571-6
50 51 26-19 574-0

... i na deser Pyskowice:
(eksponat, oliwkowy, sko¶ny dach)

50 51 26-18 948-7
50 51 26-18 945-3
04.06.2013 17:20  
kilanziom
Go¶ć
zespo³y piêtrowe PR

Przykra sprawa.

Ilostan zespo³ów piêtrowych po 2008 r. skurczy³ siê w takim tempie, ¿e lepiej nie mówiæ. My¶my siê i tak trochê za pó¼no obudzili z nimi. Ja np. zacz±³em je bardziej trzepaæ dopiero ~2005 r. a np. numerami zaj±³em siê dopiero od 2008 tak na powa¿ne...

Wynika z tego, ¿e w PR nie zachowa³ siê ani jeden 'skos', zosta³y dwie proste czwórki nowszego wykonania i jeden skrócony. Czyli istotnie - 'oryginalna' w sensie wizualnym jest tylko ta jedna ostatnia jednostka z Pyskowic, która od 2008 r. zdaje siê nie je¼dzi i istotnie coraz bardziej podupada na stanie technicznym.

Cholera... to jeden z najwiêkszych symboli kolei osobowej w Polsce przez pó³ wieku. Znikn±³ gwa³townie i bez specjalnego rozczulania siê, co jednak budzi swego rodzaju rozterkê (przynajmniej u mnie), bo niejednokrotnie du¿o mniej popularne i symboliczne pojazdy trafiaj± pod du¿o bardziej pieczo³owit± opiekê.

Niestety smutna prawda jest taka (jak ju¿ tu kto¶ zauwa¿y³), ¿e finansowo, logistycznie i technicznie utrzymanie i zabezpieczenie 4-cz³onowego zespo³u stanowi powa¿ny problem. Czy jest w Polsce jakikolwiek skansen/muzeum dysponuj±ce choæby przestrzeni± zadaszon± 'od zaraz', pod któr± wszed³by 4-cz³onowy zespó³ piêtrowy? Nie s±dzê... nie ma takiej instytucji. Z polskiego na nasze: musi byæ pod chmurk± -> musi gniæ -> musi zostaæ zmarnowane...
04.06.2013 23:52  Poprzednie zdjęcie:
   2Bhp  
 Następne zdjęcie:
2Bhp   

 

RSS Feed: 2Bhp (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas