Wyszukiwanie zaawansowane

52 51 70-80 022-7 WLAB10o

Poprzednie zdjęcie:
   52 51 70-80 022-7 WLAB10o  
 Następne zdjęcie:
52 51 70-80 022-7 WLAB10o   

 

52 51 70-80 022-7 WLAB10o

            

52 51 70-80 022-7 WLAB10o
Opis: Wagon sypialny typu Görlitz77 oznaczony numerem 52 51 70-80 022-7 oraz seri? WLAB10. Obecnie odstawiony zosta? na jednym z torów wroc?awskiej wagonówki i czeka na przegl?d. Wcze?niej kursowa? na trasie Wroc?aw - Kijów.
Słowa kluczowe: WLAB10o sypialny Wroc?aw odstawiony Intercity Görlitz77
Data: 26.05.2013 22:13
Obejrzeń: 1274
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 424.9 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: HP
Model: hp dsc c500
Exposure time: 1/449 sec(s)
Aperture value: F/7.9
ISO speed: 100
Date created: 26.05.2013 16:31:41
Focal length: 4.7mm


Autor: Komentarz:
Preki
Go¶ć
Görlitz77

Z ciekawo¶ci zapytam siê - na których poci±gach kursuj± wagony tego typu? Mo¿e siê skuszê, bo chyba warto, bacz±c na to, ¿e coraz mniej takich w ruchu.
26.05.2013 22:21  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Jak chcesz przejechaæ siê gratami to zapraszam do Wroc³awia. W tutejszej wagonowni nie ma ¿adnych w sumie zmodernizowanych wagonów. W¶ród rarytasów pomiêdzy wagonami 111A i 112A mo¿na trafiæ 141A oraz YB, które jednak mo¿na policzyæ na palcach jednej rêki. Tak¿e najstarsze ¶piochy G77 s± we Wroc³awiu. Wystarczy wiêc wybraæ poci±g, który zestawia Wroc³aw i podró¿ "retro" gwarantowana. Powy¿szy wagon pojedzie najprawdopodobniej do £eby (sezonowy TLK £EBSKO). Dobrze, ¿e wagony z obecnych modernizacji przypisuj± do Wroc³awia.
26.05.2013 22:32  
fixall
Go¶ć
...

No i tu siê muszê z kolega zgodziæ. Jecha³em kiedy¶ wroc³awskim wagonem rodem z prlu. Brakowa³o tylko zas³onek w kratkê z napisem PKP.
Ale martwi mnie co innego. Nied³ugo Wroc³aw dostanie wagony po modernizacji i obawiam siê czy bêd± umieli siê nimi zaj±æ bo jednak s± przyzwyczajeni ¿e wszystko naprawia siê m³otkiem i ¶rubokrêtem.
27.05.2013 20:23  
SU46-024
Go¶ć
...

@fixall: we Wroc³awiu maj± tez do czynienia z wagonami po modernie z tymi wszystkim "nowo¶ciami" choæ nie jestem w stanie okre¶liæ czy tylko w ramach P1 czy te¿ na czym¶ maj± P2.
28.05.2013 00:29  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Dostan± zmodernizowane wagony to prêdzej czy pó¼niej naucz± siê przy nich majstrowaæ. Je¶li chodzi o "klasyczne" zas³onki to jak ostatnio poszed³em zrobiæ zdjêcia wagonom PR-owskim je¿d¿±cym do Czech (Oczywi¶cie tego dnia jak na z³o¶æ sk³ad wci¶niêty by³ pomiêdzy TLK-i na ¶rodku grupy postojowej!!!) to mija³em m.in odstawion± rowerówkê i w nie w³a¶nie takowe wisz± do dzi¶ :-)
28.05.2013 01:06  Poprzednie zdjęcie:
   52 51 70-80 022-7 WLAB10o  
 Następne zdjęcie:
52 51 70-80 022-7 WLAB10o   

 

RSS Feed: 52 51 70-80 022-7 WLAB10o (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas