Wyszukiwanie zaawansowane

51 51 19-70 104-0 A9nou

Poprzednie zdjęcie:
   51 51 19-70 089-3 A9nou  
 Następne zdjęcie:
51 51 19-70 106-5 A9nou   

 

51 51 19-70 104-0 A9nou

            

51 51 19-70 104-0 A9nou
Opis: Pozna? G?ówny | Wagon 51 51 19-70 104-0 A9nou, typu 112Am, w sk?adzie poci?gu TLK Ga?czy?ski z Lublina do Szczecina G?ównego. Zdj?cie od strony pr?dnicy GTUBj-6 na wózku 4ANc/9.
W wagonach niewyposa?onych w ogrzewanie nawiewne stosowano g?ównie zestaw wózków 4ANc + 4ANc/4 z pr?dnic? PW114d-03, jednak pr?dnica ta ma zbyt ma?? moc by zapewniæ dzia?anie ogrzewania nawiewnego. W pierwszych wagonach typu 111Ah z nawiewem, próbowano poradziæ sobie z tym problemem stosuj?c dwa wózki 4ANc/4, jednak rozwi?zanie takie by?o nieefektywne, gdy? wymusza?o zdublowanie cz??ci uk?adów elektrycznych oraz znacz?co zwi?ksza?o mas? wagonu. Opracowano wi?c wózek 4ANc/9 z now? pr?dnic? - GTUBj-6 - o innym prze?o?eniu nap?du i wi?kszej mocy. Wagony 112Am i 112Ah z 1985 roku by?y ju? wyposa?one w zestaw wózków 4ANc/9 + 4ANc. [18.05.2013.]
Słowa kluczowe: wagon igrek 112A 112Am jedynka 50_51_19-70_104-0 A9nou PKP_IC Pozna? Pozna?_G?ówny 18-05-2013 maj 2013 wiosna wielkopolskie
Data: 19.05.2013 01:12
Obejrzeń: 1980
¦ci±gnięć: 1
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 295.7 KB
Nadesłane przez: Go¶ć


Autor: Komentarz:
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
... tak siê zastanawiam (nawi±zuj±c do podpisu pod zdjêciem)

... jak to dzia³a.
Wiadomo przecie¿, ¿e ogrzewanie elektryczne w wagonach zasilane jest ¼ród³em pr±du z lokomotywy - u nas 3kV, a w innych krajach czêsto innymi napiêciami.
Wobec tego jakie znaczenie ma w tej uk³adance pr±dnica?
10.01.2018 10:23  
Pako
Go¶ć
pr±dnica

Pr±dnica o której mowa odpowiada za zasilanie niektórych uk³adów elektrycznych np: o¶wietlenie, napêd wentylatora w ogrzewaniu nawiewnym. Zasila je jak mo¿na siê domy¶leæ podczas jazdy z okre¶lon± prêdko¶ci±. Dlatego by dzia³a³y na postoju wymagane jest oprócz zasilania tych uk³adów, równie¿ podczas jazdy ³adowanie baterii akumulatorów.
Natomiast zasilanie WN (u nas 3kV) odpowiada za ogrzewanie / klimatyzacjê. By umo¿liwiæ kursowanie wagonów w innych krajach a wiêc i zasilanie z innych napiêæ, wagony posiadaj± przetwornice wielonapiêciowe.Poniewa¿ nie wszystkie wagony s± przeznaczone do wyjazdu np poza Polskê kursuj± u nas wagony w przetwornice jednonapiêciowe które mog± byæ zasilane tylko z sieci 3kV pr±du sta³ego.
15.01.2018 20:17  Poprzednie zdjęcie:
   51 51 19-70 089-3 A9nou  
 Następne zdjęcie:
51 51 19-70 106-5 A9nou   

 

RSS Feed: 51 51 19-70 104-0 A9nou (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas