Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 84-70 025-8 B9nopuvz

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 84-70 023-3 B9nopuvz  
 Następne zdjęcie:
50 51 84-70 025-8 B9nopuvz   

 

50 51 84-70 025-8 B9nopuvz

            

50 51 84-70 025-8 B9nopuvz
Opis: Bezprzedzia?owy wagon osobowy 2 klasy rodziny 111Arow odstawiony samotnie na stacji Malbork.

Wagon zapewne zosta? wyci?gni?ty z jakiego? pociagu TLK wskutek nieznanej mi awarii.

1.08.2010, Malbork.
Słowa kluczowe: Malbork B9nopuvz 111Ay 111Arow igrek HCP_019159 dwójka PKP_IC 50_51_84-70_025-8
Data: 15.05.2013 20:48
Obejrzeń: 4543
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 157.4 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/320 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 100
Date created: 01.08.2010 18:57:28
Focal length: 26.2mm


Autor: Komentarz:
SU46-024
Go¶ć
...

Ta rodzina 111Arow to straszny burdel, nie do¶æ, ¿e s± w tym wagony ró¿nego pochodzenia pierwotnego, to jeszcze to co obecnie jest wrzucone do worka 111Arow to kilka zupe³nie ró¿nych konstrukcji nie maj±cych ze sob± wiele wspólnego bo za byciem igrekiem z przedzia³em rowerowym.
16.05.2013 23:49  
Pako
Go¶ć
111Arow

Wagon powsta³ po przebudowie w 2008 wagonu z 1989 roku HCP-19159, najprawdopodobniej by³ to 111Ay.
Faktycznie wagony ro¿nego typu przebudowane na rowerówki zaliczono do jednego typu 111Arow. Dodatkowo ka¿da partia wagonów niby 111Arow jest inna.
I partia 20sztuk przebudowanych w 2005 roku z kuszetek 110Ac (72 miejsca, 6-rowery, 1kabna WC ogrz. nawiewne.)
II partia 10sztuk 2005 rok z kuszetek 110Ac (72 miejsca, 3-rowery, 2 kabiny WC, ogrz nawiewne, RIC)
III partia 30 sztuk 2008 rok z w wiêkszo¶ci 111Ay, 111Ah (taki spotka³em) (72 miejsca, 6- rowery, 1 kabina WC, klimatyzacja)
IV partia 15 sztuk 2009 rok z 111Aw i 609A (66-miejsc, 12-rowerów, 1 WC , klima
Wagony 111Arow ex Przewozy Regionalne przebudowane w Newagu (60 miejsc, 12- rowerów, 1 WC nawiew) dwie grupy jedno i wielonapiêciowa ³±cznie 10 vfojmlub 12 sztuk z przebudowy 111As, 111Aw, 111Ay.
V partia dla IC 10sztuk modernizacja Pesa 2013 (60 miejsc, 12 rowerów, klima, drzwi odskokowe)
17.05.2013 17:12  
SU46-024
Go¶ć
...

Istotnie to jest dawny 111Ay.
17.05.2013 17:20  
intercitysebo
Go¶ć
111arow

Mam pytanie do znawców, czy wagony tego typu maj± tyle samo miejsc siedz±cych co wagony 111arow w zielonym malowaniu? (te z drzwiami odskokowoprzesuwnymi)
06.09.2013 12:49  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
..

Nie jestem pewien, ale je¶li liczba w indeksie jest taka sama, to maj± tyle samo.. Mo¿e to kto¶ zweryfikowaæ?
06.09.2013 13:24  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Arowy - pierwsza wersja (te zielone) 60 miejsc - B8nopuv oraz B8bopuvz

Arowy - szósta wersja (te najnowsze) 60 miejsc - B7nopuvz

Z tymi indeksami to od pocz±tku jest cyrk. O ile klasyczn± "jedeynkê" i "dwójke" ³atwo opisaæ tak przy ka¿dym innym wagonie zaczynaj± siê schody.
07.09.2013 20:42  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Oczywi¶cie B8nopuvz powinno byæ wy¿ej.
07.09.2013 20:45  
SU46-024
Go¶ć
...

Te indeksy nigdy nie bêd± mówiæ o faktycznej liczbie miejsc.
07.09.2013 22:56  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Te indeksy to jaki¶ g³upek wymy¶li³. Ani to funkcjonalne, ani konkretne. Mamy dwa Arow-y po 60 miejsc i jeden ma 8, a drugi 7. Je¶li liczy siê to przez podzia³ ilo¶ci miejsc siedz±cych przez 6 lub 8 w zale¿no¶ci czy jest to 1 czy 2 klasa to mamy tu 60 podzielone na 8 i wychodzi 7 z kawa³kiem. Ten kawa³ek odrzucamy i zostaje 7 - obecne oznaczenie po modernizacji. Wcze¶niej zaokr±glano liczbê i chyba st±d powsta³a ta 8 - wcze¶niejsze oznaczenie. (60/8=7,5 zaokr±glaj±c mamy 8).

Du¿o bardziej funkcjonalny by³aby faktyczna liczba miejsc np: B80nou, A60ou, A24B40nou.
08.09.2013 00:22  
intercitysebo
Go¶ć
111arow

z ostatnim zdaniem bym siê zgodzi³ to by by³o najlepszym rozwi±zaniem.
08.09.2013 17:21  
SebaLBN
Użytkownik

Data zarejestrowania: 18.02.2023
Komentarze: 3
.,.

Kiedy¶ chyba s³ysza³em ¿e podaje siê zamiast przedzia³ów przeliczeniowych - liczbê rzêdów siedzeñ. To te¿ dobre rozwi±zanie wg mnie.
08.09.2013 18:21 Offline SebaLBN
intercitysebo
Go¶ć
111arow

dzisiaj w Lublinie spotka³em wagon 111Arow w³±czony w sk³ad TLK ''CZARTORYSKI'' do Gdañska G³. mia³ numer 51 51 84 - 70 020 - 8 i nale¿y do stacji Gdynia z której partii pochodzi ten wagon. Dodam ¿e mia³ 72 miejsca siedz±ce wieszak na 3 rowery i pó³ki na baga¿ i dwa przedzia³y wc.
15.02.2014 11:32  
Tomasz B.
Go¶ć
111Arow

Wagon 51 51 84-70 020-8 B9nopuvz nale¿y do trzeciej wersji typu 111Arow. Wagony te powsta³y w Pesie (modernizacja) w liczbie 10 sztuk w 2005 roku i trafi³y bezpo¶rednio do PKP IC gdzie kursuj± do dzi¶.
15.02.2014 11:47  
intercitysebo
Go¶ć
111arow

dziêki. czyli wagon na zdjêciu pochodzi z trzeciej partii 30 szt. z 2008 roku ?
15.02.2014 11:52  
Tomasz B.
Go¶ć
111Arow

Je¶li przyjmiemy, ¿e pierwsza wersja to wagony typu 111Arow przejête od Przewozów Regionalnych, a w³a¶nie te pierwsze pojawi³y siê na polskich torach, to widoczny na zdjêciu wagon nale¿y obecnie do czwartej serii wagonów tego typu. Powsta³a ona w liczbie 30 sztuk, w Pesie w 2008 roku.
15.02.2014 12:25  
intercitysebo
Go¶ć
111arow

mam pytanko czy wagony 111arow w liczbie 15 szt. z 2009 roku otrzyma³y barwy tlk i czy wszystkie wagony mia³y ryflowany dach bo jene maj± ryfle drugie nie
wiem ze te przebudowane z kuszetek napewno nie wystepuj± z ryflami bo kuszetki ich nie mia³y pytanie ja z pozosta³ymi?
16.02.2014 20:38  
Pako
Go¶ć
111Arow

W zasadzie w partii 15 sztuk z 2009 roku wiêkszo¶æ wagonów ma dach g³adki. Poniewa¿ wiêkszo¶æ z nich powsta³a z przebudowy wagonów "pó³baga¿owtch" 609A. Z wcze¶niejszej serii to 84-70052 ma g³adki dach przebudowa z 111Ah.
( tak na marginesie spotka³em ju¿ w malowaniu IC ex PRowski 111Arow 84-70004-3)
16.02.2014 22:03  Poprzednie zdjęcie:
   50 51 84-70 023-3 B9nopuvz  
 Następne zdjęcie:
50 51 84-70 025-8 B9nopuvz   

 

RSS Feed: 50 51 84-70 025-8 B9nopuvz (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas