An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('5k3cnunjgbtgq2mo4o78ah6sm6', -1, 1675839076, 'details.php?image_id=9517', '35.175.119.198')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675838176
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
63 51 99-80 082-5 Sk
63 51 99-80 082-5 Sk

            
 
 

63 51 99-80 082-5 Sk
Komentarz: Poznañ G³ówny | Wagon salonka 63 51 99-80 082-5 Sk, nale¿±cy do PR, na koñcu sk³adu poci±gu TLK w którym by³ przesy³any ze S³upska do Poznania G³ównego. Wagon ten nale¿y do rodziny B84. [16.04.2013.]
Sowa kluczowe: wagony, igrek, B84, Bautzen84, SALON, 63_51_99-80_082-5, seria_Sk, PREG, Poznañ, Poznañ_G³ówny, 16-04-2013, kwiecieñ, 2013, wiosna, wielkopolskie, Görlitz78
Data: 11.05.2013 22:42
Wywietle: 4310
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 294.3 KB
Doda: SU46-024

Foto mapa  

 Autor: Komentarz:
Tomasz B.
Uytkownik

Data: 16.12.2012
Komentarzy: 400
G78 czy B84

... a przypadkiem nie powsta³ z Bautzena84? Zawsze wydawa³o mi siê, ¿e mo¿na te wagony rozró¿niæ m.in. po wnêce przyporêczowej. Jak jest - to mamy B84, a jak brak to G78, a ten ciekawy wagon zburzy³ mi t± koncepcjê :-D
11.05.2013 23:07 Offline Tomasz B.
SU46-024
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 470
...

To jest faktycznie jaki¶ B84, ale muszê dok³adnie sprawdziæ, o co z nim chodzi - czy to by³a przebudowa, czy ten wagon pierwotnie zosta³ zbudowany jako salonka.
11.05.2013 23:13 Offline SU46-024
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
wnêka

Ja bym radzi³ bardzo uwa¿aæ z t± wnêk±. To nie jest ¿adna cecha rozpoznawcza, ma³o tego. Faktycznie wnêki pod porêcz± by³y cech± igreków budowy Bautzen pierwszej generacji (lata 1965-1972 mniej wiêcej):

http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=8818

...i by³o czym¶ obcym wagonom mlodszym, wyposa¿onym w ogrzewanie nawiewne (czyli obie rodziny importowane przez PKP):

http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=9258

U nas co¶ z tym potem pochrzaniono, bo w oryginale wagony te mia³y tak jak wszystkie inne odmiany fabryczne:

http://wrphoto.eu/details.php?image_id=23664
http://www.st43.pl/4galery/details.php?image_id=6024

Potem co¶ zaczêto cudowaæ w niektórych zak³adach przeprowadzaj±cych naprawy g³ówne i dzi¶ czê¶æ je¼dzi z wnêkami, ale tylko czê¶æ:

http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=5877
http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=4563
11.05.2013 23:25 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Tomasz B.
Uytkownik

Data: 16.12.2012
Komentarzy: 400
wnêki

Moim zdaniem te je¿d¿±ce obecnie w Polsce - B84 i G78 jako wagony 2 klasy mo¿na spokojnie rozró¿niæ na podstawie tych wnêk. Nie spotka³em wagonu z zakresu 20-70 940 <-> 20-71 065 który pozbawiony by³by wnêki oraz wagonu 20-70 7XX który z kolei mia³by wnêkê. Schody pojawiaj± siê przy niektórych zdegradowanych ze zmienion± numeracj±, ale tu te¿ ta zasada obowi±zuje. Mamy w galerii sporo wagonów G78 i B84 - jak kto¶ znajdzie jakiego¶, który przeczy mojej teorii ma u mnie browara!
11.05.2013 23:52 Offline Tomasz B.
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
84

Tu jest salon oparty o 84kê,

http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=4688

Niestety nie dotar³em do dobrych historycznych zdjêæ tego elementu, a na zdjêciach jakie mam wnêki wystêpuj±.
12.05.2013 00:15 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Tomasz B.
Uytkownik

Data: 16.12.2012
Komentarzy: 400
:-)

On ma wnêkê, bo ja maj±c tyle lat co ten wagon to ju¿ chyba ¶lepy jestem :-D. Patrz±c tu to chyba ma: http://www.gzk.cba.pl/details.php?image_id=811 Jak tak to siê zgadza - jest B84 - jest wnêka. :-)
12.05.2013 00:38 Offline Tomasz B.
SU46-024
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 470
...

W tym roku zakoñczy karierê definitywnie.
15.05.2014 20:53 Offline SU46-024Poprzednie zdjcie:
63 51 99-80 073-4 Sk  
 Nastpne zdjcie:
80 54 89-00 237-0 SR.070

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 63 51 99-80 082-5 Sk (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting