An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('es4uj94355qpkffh84fi3tgf31', -1, 1675326403, 'details.php?image_id=9330', '35.172.230.154')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675325503
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
50 51 19-00 114-5 A9ou
50 51 19-00 114-5 A9ou

            
 
 

50 51 19-00 114-5 A9ou
Komentarz: Poznañ G³ówny | Olsztyñski wagon typu 112Ag, na pudle b³êdnie opisany jako 112Am, jako ostatni w sk³adzie poci±gu IR Szczelinec z Bia³egostoku do Miêdzylesia. [22.04.2013.]
Sowa kluczowe: wagon, igrek, 112A, 112Ag, 50_51_19-00_114-5, A9ou, Poznañ, Poznañ_G³ówny, PREG, 22-04-2013, kwiecieñ, 2013, wiosna, wielkopolskie
Data: 03.05.2013 22:32
Wywietle: 2750
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 298.7 KB
Doda: SU46-024

Foto mapa  

 Autor: Komentarz:
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
opis

Wreszcie mamy czarno na bia³ym sytuacjê gdzie wagon ma na czole b³êdnie naniesione oznakowanie.
03.05.2013 22:34 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
SU46-024
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 470
...

W sumie mamy tego wiêcej bior±c pod uwagê rodzinê 111A, wszak 111A to inny typ ni¿ pó¼niejsze odmiany które czêsto te¿ nie maj± na pudle ma³ych liter typu. Podobnie ma siê sprawa z 112A bez ma³ej litery, bo de facto pierwsze wagony tej rodziny to 112Ad.
03.05.2013 22:39 Offline SU46-024
Pako
Uytkownik

Data: 22.04.2013
Komentarzy: 86
Oznaczenie

Do tych oznaczeñ trzeba podchodziæ z rezerw± i traktowaæ raczej pomocniczo. Spotka³em kiedy¶ wagon 111Ap 515129-70034-7 ( rowerowy ex PR) oznaczony jako 112Ag.
PS. Poprawi³em oznaczenie markerem, po ok dwóch tygodniach znów go spotka³em, kto¶ pieczo³owicie star³ marker i wagon dalej robi³ za 112Ag
03.05.2013 22:53 Offline Pako
fixall
Uytkownik

Data: 31.03.2013
Komentarzy: 701
B³êdne oznaczenia

B³êdnych oznaczeñ na wagonach pasa¿erskich jest ca³a masa zarówno typów jak i samych numerów.
W Pesie stoi wydmuszka jednego z typu wagonu 112A oznaczona w ten sposób: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/149b66e6a6dd4f89.html
Niestety stwierdzam ¿e nawet naklejki tabliczek które s± naklejane podczas napraw równie¿ zawieraj± dane nie do koñca zgodne z rzeczywisto¶ci±.
03.05.2013 23:52 Offline fixall
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
b³êdne oznaczenia

B³êdy s± ró¿ne. Powa¿niejsze i mniej istotne. Typ wagonu to mo¿e nam trochê namieszaæ jako osobom z zewn±trz. Natomiast tak jak np. tu:

http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=8449

...¿e wagon z kodem do ruchu krajowego ¶miga sobie z b³êdnym kodem miêdzynarodowym to ju¿ powa¿niejsza historia. Oczywi¶cie czysto hipotetycznie - a gdyby pojecha³ na Wêgry i próbowali by go tam bez przetwornicy podpi±æ pod napiêcie 25kV 50Hz ? :)
04.05.2013 00:00 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjcie:
50 51 19-00 113-7 Adu  
 Nastpne zdjcie:
50 51 19-00 114-5 A9ou

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 50 51 19-00 114-5 A9ou (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting