An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('es4uj94355qpkffh84fi3tgf31', -1, 1675383306, 'details.php?image_id=9096', '35.172.230.154')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675382406
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
50 51 19-78 241-3 A9ou
50 51 19-78 241-3 A9ou

            
 
 

50 51 19-78 241-3 A9ou
Komentarz: Poznañ G³ówny | Wagon 50 51 19-78 241-3 A9ou w sk³adzie poci±gu TLK, relacji bodaj¿e Bia³ystok - Szczecin G³. Je¶li wierzyæ opisowi na pudle jest to 112Ag z koñcowej partii tych wagonów (rok 1983). [16.04.2013.]
Sowa kluczowe: wagon, Poznañ, Poznañ_G³ówny, igrek, jedynka, 112A, 112Ag, 50_51_19-78_241-3, A9ou, wiosna, wielkopolskie, 16-04-2013, kwiecieñ, 2013
Data: 16.04.2013 20:06
Wywietle: 3101
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 297.3 KB
Doda: SU46-024

Foto mapa  

 Autor: Komentarz:
fixall
Uytkownik

Data: 31.03.2013
Komentarzy: 701
1981?

Czy jakiekolwiek wagony by³y produkowane w roku 1981?
16.04.2013 20:15 Offline fixall
SU46-024
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 470
...

Ale 112Ag konkretnie?
16.04.2013 20:18 Offline SU46-024
fixall
Uytkownik

Data: 31.03.2013
Komentarzy: 701
...

Nie. Ogólnie.
16.04.2013 20:19 Offline fixall
Sebastian
Uytkownik

Data: 28.05.2012
Komentarzy: 129
Tak

By³y. Np. 112Ag o numerze 50 51 19-10 110-0 jest w³a¶nie z 1981roku.
16.04.2013 20:20 Offline Sebastian
SU46-024
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 470
...

Z moich danych wynika, ¿e HCP w 1981 produkowa³ 112Ag i 112Ah (byæ mo¿e co¶ jeszcze).
16.04.2013 20:20 Offline SU46-024
Sebastian
Uytkownik

Data: 28.05.2012
Komentarzy: 129
.,.

Z moich danych podobnie poza pojedynczymi sztukami oznaczanymi w wykazach do przetargów z³omowych jako po prostu "112A"
16.04.2013 20:24 Offline Sebastian
fixall
Uytkownik

Data: 31.03.2013
Komentarzy: 701
Co 112A?

Sebastian ale o co ci chodzi?
16.04.2013 20:25 Offline fixall
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
HCP 1981

Ró¿ne wagony wtedy robili...

-112Ag, 609A, 112Ah...
16.04.2013 20:25 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
SU46-024
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 470
...

@Sebastian; te "112A" to albo Ag albo Ah musz± byæ je¶li s± z '81.
16.04.2013 20:27 Offline SU46-024
fixall
Uytkownik

Data: 31.03.2013
Komentarzy: 701
...

My¶lê ¿e swojej wiedzy nie za bardzo mo¿na opieraæ na przetargach z³omowych...
16.04.2013 20:28 Offline fixall
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
Y

Ch³opaki, dajcie ju¿ spokój tym igrekom. Nie mogê na nie patrzeæ i o nich czytaæ, od 2 tygodni nawijamy tylko o nich, a to najnudniejsze co siê da, gorsze s± chyba tylko Z1 i Z2 ;]

Ogarnijcie sobie nowe foty 14A, zapcham te¿ jaka¶ ciekaw± salonkê.
16.04.2013 20:36 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Uytkownik

Data: 31.03.2013
Komentarzy: 701
...

Ciê¿ko rozmawiaæ o czym¶ czego siê nie widzia³o na oczy oprócz zdjêcia. Mnie osobi¶cie najbardziej interesuje temat w³a¶nie igreków a najlepiej 111A. Sentyment. kilka ³adnych lat nimi je¼dzi³em i zawsze mnie ciekawi³y. Niby s± nudne ale ma³o kto co¶ o nich wie. Jakiego¶ kompendium nie ma. A o samych schematach malowania mo¿na by pisaæ i pisaæ.
W sieci jest 1 zdjêcie ex Czartoryskiego w malowaniu ala papuga o Odrze nie wspominaj±c.
16.04.2013 20:42 Offline fixall
SU46-024
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 470
...

Kompendium nie ma i obawiam siê, ¿e nie bêdzie, to jest ogromnie rozleg³y temat i bardzo pogmatwany niestety.
16.04.2013 20:44 Offline SU46-024
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
...

Tak, Andrzejek próbowa³ ale po³ama³ sobie zêby, je¿eli taki gigant jak pow±tpiewa w ogarnieæie tylko wagonów powojennych polskiej budowy, to ja bym stawia³ raczej na krótkie ma³e opracowania 'regionalne' typu 'wagony osobowe odmiany takiej to a takie i zarys ich ¿yciorysu'.
16.04.2013 20:48 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Uytkownik

Data: 31.03.2013
Komentarzy: 701
...

I w³a¶nie dlatego jest ciekawy. Niby sporo tego jeszcze je¼dzi, mo¿na pój¶æ, zobaczyæ, dotkn±æ a mimo to niewiele wiadomo.
16.04.2013 20:50 Offline fixall
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
...

Znacznie mniej wiadomo o dziesi±tkach odmian, które po 1945 r. wyl±dowa³y we flocie ró¿nych zarz±dów, a by³y tam tak przedziwne cuda, ¿e dzi¶ trudno uwierzyæ. Zw³aszcza rodzina 'schurzenwagenów' 39 czy wagony pochodzenia belgijskiego i francuskiego. Igreki siê nie mog± do tego nawet umyæ :) Co by nie mówiæ.
16.04.2013 20:52 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Uytkownik

Data: 31.03.2013
Komentarzy: 701
...

Tak ma³o wiadomo ¿e jedyne zdjêcia jaki widzia³em tych wagonów to w wiêkszo¶ci poci±gi robocze lub wczasy wagonowe. Na ¿ywca widzia³em tylko wrak szczupaka który sta³ w mojej miejscowo¶ci.
Do¶æ dog³êbnie zapozna³em siê z opisem tych wagonów w opisie który przygotowa³e¶ na forum trainz i sk³ama³ bym jakbym napisa³ ¿e temat mnie nie zaciekawi³.
16.04.2013 21:00 Offline fixall
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
...

Ze 'starociami' jest du¿o gorzej ni¿ z reszt±. Wiêkszo¶æ ludzi z roczników 1980+ albo ich w ogóle nie pamiêta, albo nie kojarzy albo nie zd±¿y³o siê nimi podjaraæ o ile ojciec / dziadek / wujek nie zabra³ w krzaki i nie powiedzia³ 'o patrz, to jest fajne'.

Ja chocia¿ niewiele przed ryflakami pamiêtam w ruchu planowym bardzo zg³êbiam ten temat. Jest fascynuj±cy i WGK sta³o siê jednym z miejsc szerzenia informacji i opisów dotycz±cych starszych pude³, zw³aszcza poniemieckich. Niestety dzia³ polskich przed-wojenniaków nadal czeka na uporz±dkowanie.
16.04.2013 21:04 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Uytkownik

Data: 31.03.2013
Komentarzy: 701
...

Ja pomimo swoich ponad 30 lat ze staroci pamiêtam jedynie ryflaki w ruchu planowym. Ale jaki¶ czas temu zdoby³em dodatek 2b z 1980 roku i zauwa¿y³em ¿e sporo poci±gów szczególnie dalekobie¿nych prowadzi wagony oznaczone Ahx. Sporo by³o te¿ Dhx. Bhx by³o ca³a masa ale tu w wiêkszo¶ci chodzi zapewne o ryflaki (?????)W 1985 by³o podobnie.
Ale generalnie Ahx i Dhx niewiele mi mów.
Je¶li chodzi o stare wagony to sporo fajnego mo¿na zobaczyæ w filmach. W "Daleko od szosy" jest sporo ujêæ z dworca i widaæ stare wagony.
16.04.2013 21:31 Offline fixall
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
1980

Polska by³a do¶c zjawiskowym krajem je¿eli chodzi o planow± eksploatacjê starszego taboru. Wagony budowy przedwojennej by³y eksploatowane w najlepsze jeszcze dobrze po 1982 r (zw³aszcza rejon Zagórza i Jeleniej Góry). Zdjêcia planowo u¿ywanych eilzugów 36ek np (1936 r. prod - odmiana C4u-36) mo¿na znale¼æ w 1982 i 1983 r. w ksi±¿ce 'Kolej Transwersalna'. Nie wiele m³odsze wagony ogrzewcze rodziny Bauart42 funkcjonowa³y w najlepsze w tym samym Zagórzu czy Siemianówce w 1994 r. (!!!). Na wagonowni Grochów takie same 'parniki' u¿ywane by³y w tym czasie do grzania sk³adów.

Wagony m³odsze, polskiej budowy (1A-108A) te¿ utrzyma³y siê d³u¿ej niz sie wydaje, g³ównie linie lokalne. Jeszcze kilka sztuk pracowa³o oko³o 1988-1992, g³ównie Jaworzyna ¦l±ska, Kluczbork...

A ryflaki... ryflaki to niemal 'wspó³czesno¶æ'. Ostatnie planowe zjecha³y w 2002 r. a gdyby¶ zabra³ np. z PKP Energetyka, PNI, ZNI itp. wszystko, co z rodziny 43A/101A/102A posiadaj±, to spokojnie zestawi³by¶ (mówiê powa¿nie) 5-6 dziesieciowagonowych sk³adów.

A filmy? proszê bardzo:

http://www.youtube.com/watch?v=RIRmfHv40hA

ten go¶æ ma 1,5 godziny kolorowej ta¶my z lat 1976-1978. To co tam uwieczni³ to bajka wagoniarza...
16.04.2013 21:37 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Uytkownik

Data: 31.03.2013
Komentarzy: 701
...

Generalnie je¶li chodzi o wagony to mo¿na podzieliæ na 3 okresy. Okres przedwojenny, od 1945 do 1964, i okres po 1964 kiedy to wyprodukowano pierwsze igreki. Tak podzieli³ to laik który siê na tym nie zna. Ale tak to widzê.
Czy w okresie przedwojennym powstawa³y w Polsce wagony pasa¿erskie? Pafawag rozpocz±³ produkcjê bodaj¿e od 1946 roku. Jak to wygl±da³o w HCP? Ale chyba co¶ produkowano w Sanoku. Ciekawy te¿ jestem czy po wojnie "odziedziczyli¶my" jakie¶ wagony z innych krajów?
Domy¶lam siê ¿e odpowied¼ na te pytania to nie 4 zdania w komentarzu pod zdjêciem bo temat jest pewnie bardziej z³o¿ony ni¿ temat igreków. Trzeba by zasi±¶æ na pó³ nocy przy piwie albo flaszce.
Ale prawda te¿ jest taka ¿e jak±kolwiek wiedzê na temat starych wagonów w sieci mo¿na znale¼æ tylko na forum trainz...
16.04.2013 21:52 Offline fixall
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
...

Przed 1939 r. byli¶my powa¿nym graczem na rynku produkcji taboru. Cegielski produkowa³ wagony, wielkim (byæ mo¿e dominuj±cym) producentem by³a warszawska fabryka LRL (Lilpop, Rau & Loewenstein), du¿o produkowa³y tak¿e Zjednoczone Fabryki Maszyn i Wagonów L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper (Lwów, Sanok, Ostrów Wlkp.).

To by³a wielka produkcja. Szczególnie zgrabnym i rozpoznawalnym produktem by³y tzw. 'polskie hechty' robione od koñca lat 20ych w górê (g³ównie LRL). W ruchu planowym utrzyma³y siê do koñca lat 70ych. Z prawej przy peronie ¶liczny egzemplarz:

http://www.tog-billeder.dk/fotos/polen/damplokomotiver/pm2/3222-2-29_Pm2-29_750703.jpg

Tu niezgorszy polski hecht za Ok1k± w Toruniu:

http://www.bahnbilder.de/1024/ok1-181-torun-280576--559311.jpg

Mamy ich foty i opisy, ale dzia³ le¿y...

http://www.wgk.cal.pl/categories.php?cat_id=353

To by³a wielka rodzina, kilkadziesi±t podtypów, sypialne, klasy, przedzia³owo-bezprzedzia³owe itp itd. O skali tego niech ¶wiadczy fakt, ¿e ~700 szt. po 1945 r. trafi³o do kolei DR i DB... i ju¿ tam zosta³o. Paradoksalnie wiêcej zachowanych egzemplarzy istnieje dzi¶ w Niemczech ni¿ w Polsce.

PKP te¿ sporo chwyci³. Bardzo du¿o eilzugów ex-DRG z rodziny 30, 36, 42, sporo 'fartuchowych' schurzenwagenów rodziny 38/39 (w tym eleganckie restauracyjne, na PKP seria 'Jhx'), sporo pullmanów rodziny 28 (praktycznie wszystkie odmiany, szczególnie du¿o wariantu 3 kl), gigantyczna liczba donnerbuchsów i boczniaków wszelkiej ma¶ci... wpad³o nam te¿ kilka ex-MITROPA eleganckich wagonów restauracyjnych i sypialnych. Du¿o taboru trafi³o do PKP po 1945 r. z kolei w³oskich, francuskich i belgijskich. Mowa o kilkudziesiêciu typach wagonów osobowych, eksploatowanych do ~1980 r. Nie wspomnê o niemieckich 'hechtach', czechos³owackich 'ringhofferach', 'wirtembergach' czy austro-wêgierskich 'donnerach'. Ale by³o du¿o du¿o wiêcej... + dziwad³a powojenne jak np. 21A czy 3AM / 4AM...

Offtopic, nie rozwijam bo nie skoñczê :)
16.04.2013 22:04 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Uytkownik

Data: 31.03.2013
Komentarzy: 701
Przynêta.

O widzisz. I to siê nazywa "zarzucenie przynêty" :-)
16.04.2013 22:08 Offline fixall
SU46-024
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 470
...

Chyba trzeba powa¿nie pomy¶leæ nad jakim¶ WGK-forum, bo zginiemy z tymi komentarzami pod zdjêciami.
16.04.2013 22:10 Offline SU46-024   

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 50 51 19-78 241-3 A9ou (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting