Wyszukiwanie zaawansowane

51 51 28-70 012-4 B8bnopuz

Poprzednie zdjęcie:
   51 51 28-70 011-6 B8bnopuz  
 Następne zdjęcie:
51 51 28-70 012-4 B8bnopuz   

 

51 51 28-70 012-4 B8bnopuz

            

51 51 28-70 012-4 B8bnopuz
Opis: |Na??czów| 25.05.2012 Zmodernizowany wagon rodziny 111A oznaczony jako 11Ainw podczas odjazdu ze stacji Na??czów w sk?adzie poci?gu TLK 25102/3 "Lublinianin" rel. Lublin - Bydgoszcz G?.
Wagon ten przeszed? NG wraz z modernizacj? w FPS HCP 9.10.2006. Podczas niej zosta? dostosowany do przewozu niepe?nosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz zastosowano bezprzedzia?ow? organizacj? wn?trza. Pr?dko?æ maksymalna wagonu to 160km/h.
Ostatni? rewizj? wykonano 27.03.2012.
Obecny przydzia? to stacja Warszawa Grochów.
Numer fabryczny modernizacji to 226.
Słowa kluczowe: wagon igrek PKP PKP_IC intercity 112Am 111Ainw HCP_018508 Na??czów lubelskie 51_51_28-70_012-4 B8bnopuz
Data: 16.04.2013 19:44
Obejrzeń: 6342
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 1.00 (1 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 114.1 KB
Nadesłane przez: SebaLBN

EXIF Info
Make: SAMSUNG
Model: NX5
Exposure time: 1/350 sec(s)
Aperture value: F/10
ISO speed: 200
Date created: 25.05.2012 11:33:43
Focal length: 18mm


Autor: Komentarz:
Tomasz B.
Go¶ć
Zmiana numeru

Zauwa¿yli¶cie, ¿e te wagony zmieni³y ostatnio numery? Kiedy¶ by³o to 50 51 29-78 ... oraz 51 51 29-70 ... a teraz mamy ... 28-70 ...
16.04.2013 21:22  
kilanziom
Go¶ć
111Ainw

Dla mnie temat wagonów 111Ainw i 111Arow to póki co ciemna magia. Nie mia³em czasu ani specjalnych ci±got do zg³êbienia tego. Jedynie pamiêtam, ¿e objawi³y siê odrobinê wcze¶niej ni¿ inne 'moderny' z Pesy - t.j. ~2005-2006 r.
16.04.2013 22:14  
SU46-024
Go¶ć
...

Ten wagon nie mia³ nigdy numeru 50 51 29-78 ...-., powsta³ na bazie 112Am.
17.04.2013 17:36  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Ju¿ wiem w czym problem. Wszystko rozbija siê o ilo¶æ tzw. przedzia³ów przeliczeniowych. Wcze¶niej uznano, ¿e ilo¶æ miejsc w ¶rodku odpowiada mniej wiêcej 9-ciu standardowym przedzia³om, pó¼niej okaza³o siê, ¿e jednak powinno byæ to 8. W numerach wagonów zamieniono "29" na "28" (a w³a¶ciwie zamienia siê od jakiego¶ czasu, gdy wagon przechodzi rewizjê). Zmienia siê tak¿e oznaczenie serii z B9bnopuz na B8bnopuz. Niestety nowa numeracja zaczyna siê od pocz±tku czyli 001, 002 itd a wcze¶niejsza nie by³a trochê "rozbita".

Je¶li chodzi o dane statystyczne to wagonów 111Ainw mamy ³±cznie 24 sztuki. 11 wagonów jest jednonapiêciowych 50 51 28-78 ... (wcze¶niej 50 51 29-78 ...) a 13 wielonapiêciowych 51 51 28-70 ... (wcze¶niej 51 51 29-70 ...). Pocz±tkowo oznaczone by³y seri± Bdhinu, nastêpnie B9bnopuvz (jak siê okaza³o nieprawid³owo) i obecnie zmienia siê j± na B8bnopuvz. Wagony zmodernizowane zosta³y w latach 2006-2007 przez FPS. Do modernizacji wziêto wagony z rodziny 112A wyprodukowane w drugiej po³owie lat osiemdziesi±tych.
17.04.2013 21:23  
Tomasz B.
Go¶ć
...

*wcze¶niejsza numeracja by³a rozbita - te z "50" na pocz±tku by³y pomiêdzy "007" a "028", a te z "51" pomiêdzy "004" i "020".
17.04.2013 21:28  
Seba
Go¶ć
...

Czyli ciê¿ko bêdzie doj¶æ jaki numer mia³ dany wagon przed przej¶ciem 29 na 28?

A tak poza tym to w wagonach bezprzedzia³owych nie powinno braæ siê pod uwagê rzêdy siedzeñ zamiast "przedzia³ów przeliczeniowych"?
17.04.2013 23:04  
zorientowany
Go¶ć
...

Czy ten wagon mo¿e pochodzic z modernizacji "SPOT"? Bo je¶li tak, to rzeczywi¶cie musia³ byc zmieniany numer poniewa¿ mam zanotowany wagon o nr: 515129-70-012-3 B9bnopuz (SPOT)- notatka z dnia 16.08.2010r. Wiêc co¶ musi byc na rzeczy z t± zmian± numeracji...
17.04.2013 23:14  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Tak to s± wagony SPOT-owe. Jest ich 24, wszystkie na chwilê obecn± s± kremowo-zielone. Z daleka mo¿na je pomyliæ z wagonami typu 111Arow, których jest 10-12 sztuk chyba je¶li dobrze pamiêtam. Te Arow-y wygl±daja tak: http://www.flickr.com/photos/tcy77/7825755918/in/set-72157626266047320/lightbox/ Widaæ jednak sporo detali ró¿ni±cych - uk³ad okien, innym model drzwi, inny sposób otwierania czy porêcz przy drzwiach. Wnêtrza ró¿ni± siê znacznie wiêc tu problemu nie ma. Co do numeracji to np. s± obecnie takie wagony: 50 51 28-78 006-9 czy 50 51 28-78 005-1 widziane w marcu tego roku , stacja mac. Szczecin, a które to nie mia³y odpowiedników z takim numerem jak "005" czy "006". St±d wniosek, ¿e widoczny tu na zdjêciu wagon nie koniecznie jest dawnym wagonem 51 51 29-70 012-3. Trzeba z³apaæ po prostu te wagony na nowo i w ten sposób bêdziemy mieli aktualny zestaw 111Ainw.

Te SPOTY ¶migaj± obecnie w takich TLK-ach jak: Kossak, Podlasiak, Barnim, Rybak, Ga³czyñski, Pobrze¿e, Hañcza, Zefir - w nich s± w planowym zestawieniu sk³adów.
17.04.2013 23:55  
Tomasz Zajkowski (no log)
Go¶ć
...

A ja z innej beczki - widzia³em kiedy¶ bardzo podobny wagon (jedne drzwi odskokowo-przesuwne, drugie klasyczne ³amane), w identycznym malowaniu, ale oznaczony jako 111Arow. Mia³ inne drzwi, z du¿o wy¿sz± ale i wê¿sz± szyb±. Có¿ to za twór?
17.04.2013 23:57  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

Chodzi o co¶ takiego, pierwsze pud³o w sk³adzie: http://savepic.org/3406166.jpg
18.04.2013 00:15  
Tomasz Zajkowski (no log)
Go¶ć
...

Zbieg okoliczno¶ci, podczas gdy pisa³em swój komentarz Tomasz doda³ inny, odpowiadaj±cy na moje pytanie. :) Wiêc obie moje powy¿sze odpowiedzi s± nieaktualne.
18.04.2013 00:34  
SU46-024
Go¶ć
...

ex. 29-70 016
18.04.2013 17:31  
SebaLBN
Użytkownik

Data zarejestrowania: 18.02.2023
Komentarze: 3
...

@Tomasz B. jak to nie by³o wagonu 29-70 005? Przejrza³em swoje zbiory i znalaz³em w nich 111Ainw o numerze 51 51 29-70 005-7. Zrobi³em mu zdjêcie w kwietniu 2011 lecz jako¶æ zdjêcia jest taka sobie (ostoja wagonu jest w cieniu, a góra na s³oneczku) i nie wiem czy wrzucaæ takie co¶ na WGK.
18.04.2013 18:58 Offline SebaLBN
Tomasz B.
Go¶ć
...

Sebastianie ja pisa³em o tym, ¿e zmieni³a siê 6 cyfra w numerze i co siê z tym wi±¿e ostatnia samokontroli. Wagon 51 51 29-70 005-7 owszem istnia³, ale ja mówiê, ¿e widzia³em wagon 50 51 28-78 005-1 i nie mia³ "spotowego" odpowiednika 50 51 29-78 005-0! Wniosek: nadaje siê nowe numery z "28" od nowa, a wagony id± do rewizji w ró¿nej kolejno¶ci.
18.04.2013 19:16  
SebaLBN
Użytkownik

Data zarejestrowania: 18.02.2023
Komentarze: 3
...

Aha, OK. Czyli trochê nie zrozumia³em ;)
18.04.2013 19:20 Offline SebaLBN
SU46-024
Go¶ć
...

Generalnie, przypadki gdzie zmienia siê która¶ z pierwszych czterech grup cyfr i samokontrola, a numer kolejny pozostaje bez zmiany nale¿± do rzadko¶ci. Zazwyczaj kolejne numery w danym zakresie s± nadawane zgodnie z dat± zmiany numeru - czyli wagon dostaje kolejny "wolny" numer w danym momencie. Najprawdopodobniej (choæ 100% pewno¶ci nie mam), nie ma te¿ przypadku, ¿e wagon otrzyma numer po jakim¶ innym - czytaj raz nadany kiedy¶ numer nie powinien zostaæ nadany innemu wagonowi, nawet je¶li ten pierwotny zosta³ przenumerowany/skasowany.
18.04.2013 21:27  
intercitysebo
Go¶ć
111ainw

zastanawiam siê kiedy te wagony przywdziej± barwy intercity. mo¿e kto¶ zna odpowied¼.
11.05.2013 22:29  
intercitysebo
Go¶ć
111ainw

A mo¿e intercity ju¿ jakie¶ przemalowali ?
11.05.2013 22:32  
111Ainw
Go¶ć
Barwy

Lakier na wagonach "spotowych" jest w dobrym stanie wiêc podczas wykonywanych rewizji nie trzeba im na razie zmieniæ pow³oki lakierniczej. ¯aden nie dosta³ jeszcze barw firmowych na chwilê obecn±.
11.05.2013 22:56  
intercitysebo
Go¶ć
111ainw

A szkoda bo ³adnie by siê prezentowa³y w firmowych barwach np. w tlk ''ga³czyñski'' je¼dzi taki wagon i psuje ca³y sk³ad bo Ga³czyñski jest zazwyczaj z³o¿ony z samych interowskich wagonów.
11.05.2013 23:00  
SU46-024
Go¶ć
...

Nie jest przypadkiem tak, ¿e malowanie jest standardow± czynno¶ci± podczas P4?
11.05.2013 23:09  
intercitysebo
Go¶ć
malowanie 111ainw

My¶lê ¿e malowanie wagonu podczas naprawy jest standardow± czynno¶ci±, np. lokomotywy zawsze s± malowane na nowo. wiêc dziwne ¿e intercity jeszcze nie przemalowa³o tych wagonów, bo praktycznie zielonych 2 ubywa w intercity.
11.05.2013 23:19  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Na czwartym poziomie mamy malowanie do 25% powierzchni pud³a wagonu. Je¶li okazuje siê, ¿e lakier jest w du¿o gorszym stanie maluje siê ca³y wagon i s± to tzw. czynno¶ci wychodz±ce poza sta³y zakres naprawy (czyli wiadomo dro¿sza rewizja). Trzeba jeszcze trochê poczekaæ i barwy IC pojawi± siê te¿ tu ... no chyba, ¿e obecna koncepcja kolorystyczna padnie, a na naszej kolei wszystko jest mo¿liwe. Co do lokomotyw to tam wymogi s± inne - du¿o szybciej niszczy siê na nich lakier ni¿ na wagonach.
11.05.2013 23:33  
intercitysebo
Go¶ć
111ainw

a kiedy przypada najbli¿sza naprawa wagonów tego typu spo¶ród wszystkich istniej±cych ?
11.05.2013 23:41  
SU46-024
Go¶ć
...

To nie tyle na lokach szybciej siê niszczy lakier, co zupe³nie inne s± okresy miêdzynaprawcze dla lokomotyw i dla wagonów, okresy miêdzy P4 lokomotyw s± mniej wiêcej dwa razy d³u¿sze, ni¿ miêdzy P4 wagonów.
11.05.2013 23:47  
Tomasz B.
Go¶ć
Rewizja

Je¶li dobrze pamiêtam to rewizja tym wagonom wypada co dwa lata, a czasem nawet parê miesiêcy pó¼niej bo w³a¶ciciel mo¿e dostaæ odroczenie jej terminu (wydaje to UTK). Dodatkowo jednego dnia czy miesi±ca wszystkie 24 sztuki wagonów tego typu nie przejd± fizycznie kontroli wiêc rewizje poszczególnych wagonów fizycznie robione s± w ró¿nym okresie i ró¿nie siê koñcz±. Pewnie te¿ SPOTY zabezpieczone s± np. pow³ok± antygrafiti, która nie tylko u³atwia ewentualne czyszczeniem ale chroni tak¿e lakier. Kiedy bêd± barwy firmowe - my¶lê, ¿e tego to nawet dzia³ taboru w IC na chwilê obecn± nie wie.
12.05.2013 00:11  
SU46-024
Go¶ć
...

To nie do koñca jest tak jak piszesz. Okresy miêdzynaprawcze s± podane w DSU dla danego typu, i nie koniecznie s± to 24 miesi±ce. Co wiêcej zazwyczaj okres miêdzynaprawczy jest d³u¿szy dla pierwszej i drugiej naprawy po P5. Pierwsze te¿ s³yszê, ¿eby UTK mia³o co¶ do odroczeñ, UTK zatwierdza DSU w których okre¶lony jest czas i przebieg w km miêdzy poszczególnymi poziomami utrzymania.
12.05.2013 00:19  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Nie znam siê na dok³adnie na okresach rewizji. U nas we Wroc³awiu stoj± wagony gdzie przy odroczeniu pisze np. takie co¶: ODR. REV. DO DN. 31.10.10 (dec. UTK nr TTN-512-61b/WB/9/10 z dn.23.07.10) wiêc st±d skojarzy³o mi siê to UTK, ale przyznaje, ¿e nie wiem kto o tym decyduje dok³adnie. Tak przy okazji ostatnio widzia³em jak±¶ TLKê, która mia³a wagony po niedawnej rewizji, a w polu tego co j± wykona³ pisa³o "RID" (a mo¿e "PID") - co to jest, wiecie?
12.05.2013 00:30  
SU46-024
Go¶ć
...

Hmm, ciekawe jest to co piszesz, muszê siê doorientowaæ w tej kwestii. Natomiast co do P4, to zazwyczaj w wypadku pierwszej po P5 termin nastêpnej jest po 3 latach. W przypadku 111A/112A kolejne P4 oprócz 1 i 2 po P5 s± zazwyczaj co 27 miesiêcy, przy 120A i Bmnopux co 2 lata.
12.05.2013 00:51  
SU46-024
Go¶ć
...

To "RID" o którym piszesz, to mo¿e byæ Remtrak Idzikowice.
12.05.2013 17:23  
SebaLBN
Użytkownik

Data zarejestrowania: 18.02.2023
Komentarze: 3
.,.,

Remtrak Idzikowice nie wpisuje IDZ?
17.05.2013 11:42 Offline SebaLBN
SU46-024
Go¶ć
...

Tak wpisuje siê IDZ, natomiast RID z niczym innym mi siê nie kojarzy, byæ mo¿e po prostu obydwa skróty odnosz± siê do Remtraku.
17.05.2013 16:20  
SU46-024
Go¶ć
...

Wracaj±c do sprawy numeracji - 111Ainw z pierwszymi numerami (50 51 29-78 ... i 51 51 29-70 ...) by³y wymieszane z innymi typami, po przenumerowaniu wszystkich bêdzie ci±g³o¶æ - zakresy 50 51 28-78 001-0 do 50 51 28-78 011-9 oraz 51 51 28-70 001-7 do 51 51 28-70 013-2.

Nowe numery lec± po kolei w stosunku do starych np:
50 51 28-78 001-0 ex. 50 51 29-78 007-6
50 51 28-78 011-9 ex. 50 51 29-78 028-2
51 51 28-70 004-1 ex. 51 51 29-70 007-3
51 51 28-70 013-2 ex. 51 51 29-70 020-6
04.06.2013 17:44  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Zgadza siê. Zaczêli zmieniaæ na pocz±tku 2012 roku chyba bo ju¿ w lutym poprzedniego roku widzia³em wagon z nowym numerem. Obecnie wiêkszo¶æ ma ju¿ nowe numery, a kolejne z pewno¶ci± bêd± zmienione podczas rewizji. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e zmieni³ siê numerek w serii z B9... na B8. Widaæ, ¿e pocz±tkowo by³by problemy z przeliczeniem tych "wirtualnych przedzia³ów" i nie by³o do koñca jasne czy 8,5 "przedzia³u" to jeszcze 8 czy ju¿ 9. Podobny problem by³ w "Bmnopuxach" PR-ów gdzie pocz±tkowo wyliczono 17, ale szybko poprawiono na 16.
04.06.2013 18:10  
SU46-024
Go¶ć
...

Wed³ug mojej wiedzy, to zaczêli zmieniaæ dwa lata wcze¶niej ni¿ piszesz.
04.06.2013 18:20  
zorientowany
Go¶ć
RID

Zgadza siê Panowie, Skrót "RID" to nic innego jak Remtrak Idzikowice. Zmienili ten skrót ju¿ jaki¶ czas temu.
04.06.2013 20:19  
Tomasz B.
Go¶ć
111Ainw w barwach IC

Sta³o siê. Pierwszy "spot" dosta³ barwy firmowe. Na zdjêciu (¼ród³o YouTube) szczeciñski 111Ainw o numerze 51 51 28-70 006-6. http://zapodaj.net/images/5968b111a8e0c.jpg
08.12.2013 13:00  
olekk
Go¶ć
...

link nie dzia³a...
08.12.2013 14:40  
intercitysebo
Go¶ć
111ainw

a Mia³em wczoraj napisaæ ¿e widzia³em na YT GA£CZYÑSKIEGO z tym wagonem.
08.12.2013 16:55  
Tomasz B.
Go¶ć
:-)

Link dzia³aj±cy: http://zapodaj.net/e277cf4247d98.jpg.html
08.12.2013 17:32  
intercitysebo
Go¶ć
ic

Widzê ¿e w tym tempie InterCity przemaluje swoje wagony na firmowe barwy w ci±gu przysz³ego roku.
08.12.2013 18:04  
kilanziom
Go¶ć
...

Doczekaæ siê nie mogê, od kiedy pamiêtam obraz polskiej kolei szpeci ten bazar na ko³ach pod postaci± 'kolorowanki' wymy¶lonej na szybko, ¿eby tylko jakkolwiek 'rozweseliæ siê po latach oliwki'. Mniej wiêcej jak bannery reklamowe wieszane na budynkach w centrum miasta.

Zbli¿amy siê w koñcu do jakiej¶ estetycznej logiki, aczkolwiek szkoda, ¿e nie zrobili¶my tego np. tak szybko jak Wêgrzy...
08.12.2013 22:12  
Tomasz Zajkowski n.l
Go¶ć
...

Kwestia gustu.. Mi osobi¶cie malowanie wagonów IC kompletnie siê nie podoba..
09.12.2013 14:14  
kilanziom
Go¶ć
gust

Gust to mo¿e przy dziewczynach. Jak co¶ jest tak chaotyczne, przypadkowe, niespasowane i w ogóle 'zdupy' jak malowanie wagonów po 1994 r. to ju¿ nie tyle o gust idzie co o jakikolwiek porz±dek przestrzenny. Schemat IC nie musi siê podobaæ, ale bez 2 zdañ lepiej organizuje flotê wagonów pod jednym zestawem barw.
09.12.2013 18:14  
intercitysebo
Go¶ć
...

malowanie wagonów InterCity jest ca³kiem ³adne sk³ad zestawiony z takich wagonów ca³kiem ³adnie siê prezentuje. Ale mi np brak papug i bordowego warsu.
09.12.2013 19:02  
Tomasz Zajkowski n.l
Go¶ć
...

Poczu³em siê trochê jakby¶ mnie atakowa³, bo mam inne zdanie... Mówi³em tylko i wy³±cznie w odniesieniu do WYGL¡DU schematu, który w przypadku IC mi siê po prostu nie podoba. Wola³bym ¿eby by³o jednolicie, ale inaczej, chocia¿ gadaæ to sobie mo¿e ka¿dy z nas - nie mamy w tej sprawie g³osu...
09.12.2013 19:29  
kilanziom
Go¶ć
gust itp.

Ale to nie o to chodzi czy kto¶ kogo¶ atakuje czy nie, bo w tej kwestii w ogóle nie mo¿na siê kierowaæ swoimi personalnymi upodobaniami. To, ¿e co¶ komu¶ siê podoba albo nie na jego w³asnej focie to personalne odczucia, nierzadko podparte mi³ymi wspomnieniami. Ja mam na my¶li co innego- ¿e przez 20 lat polska kolej wygl±da³a jak bazar, jak ¶mietnisko, ka¿dy wagon inny, ka¿dy wagon kolorowy, ka¿dy nie wiadomo o co chodzi. Bajzel totalny, co w pewien sposób zdradza³o bajzel totalny panuj±cy w naszym kraju. Tendencje do porz±dkowania estetyki s± czym¶ dobrym niezale¿nie od tego czy siê to komu¶ podoba czy nie. Generalnie porz±dek osi±ga siê mniejsz± ilo¶ci± wariacji, barw itp. Mniej daje lepszy efekt. To nie ma nic wspólnego z personalnymi upodobaniami tak naprawdê. Dlatego odnios³em siê do kolei wêgierskiej, gdzie ca³a flota osobowa wykorzystuje bez wyj±tku szaro-b³êkitny zestaw barw w ró¿nych konfiguracjach i nie mo¿na o nich powiedzieæ, ¿e panuje tam chaos i przypadek. Poci±g polski z lat 90ych, gdzie jedzie zielona dwójka, czerwona jedynka, br±zowy baga¿, niebieska kuszetka, czerwony bar i do tego ka¿dy odcieñ jeszcze 'po swojemu' to burdel na resorach by³... tak zupe³nie obiektywnie patrz±c. A ju¿ kwintesencj± tego chaosu by³ jeszcze oczojebny pomarañczowy wagon pocztowy na czole. Ten ba³agan kolorystyczny i brak pomys³u na wizerunek mnie osobi¶cie kojarzy siê z woln± amerykank±, która siê wtedy w ka¿dej dziedzinie ¿ycia panoszy³a. A jak wolno 'wszystko' to co tak naprawdê wolno? Pewnie nic.

Rozdziela³bym w tym momencie personalne sympatie do kolei z lat dzieciêcych (przecie¿ to te¿ moje lata m³odo¶ci) i kwestiê estetyki tej kolei, któr± w koñcu trzeba by³o doprowadziæ do jakiego¶ ³adu.
10.12.2013 09:23  
Preki
Go¶ć
.

To jedna strona medalu - mo¿e i masz racjê, ale spójrzmy na to z innej strony. Zielone, czerwone, czy jakiekolwiek inne barwy dawa³y wyra¼n± identyfikacjê wizualn± danego wagonu. Rozumiem, ¿e dla nas wagon móg³by byæ upaækany w kwiatki i krasnoludki, a my dalej wiedzieliby¶my ¿e to jest 1 klasa czy cokolwiek innego. Natomiast typowy klient PKP, który poci±giem je¼dzi max. 3 razy do roku, spojrzy na poci±g - widzi zielone wagony, i ju¿ wie ¿e to jest 2 klasa, i tak dalej. Nigdy nie zapomnê, kiedy z ojcem jecha³em nad morze w 2004 roku, i jak próbowa³ dostaæ siê do kolejno: kuszetki, sypialnego (barwy IC) czy te¿ wagonów socjalnych w³±czonych w sk³ad, a¿ trafi³ do zielonego, typowego mechpoma.

Swoj± drog± gdzie¶ w sieci wisi foto wagonu typu 112A-LUX w schemacie zielono-kremowym, z ¿ó³tym paskiem nad oknami oczywi¶cie. Mo¿liwe, ¿e by³a to jaka¶ próba ujednolicenia tego "bazaru". Podobnie Bautzeny Z2 malowano fabrycznie na jednakowy schemat bordowy z pasem i kanciatym logo "InterCity".
10.12.2013 12:25  
Tomasz Zajkowski n.l
Go¶ć
....

Kilan, ale¿ ja nigdzie nie napisa³em, ¿e schemat nie powinien byæ ujednolicony. :) Przedstawi³em tylko swoje subiektywne zdanie, ¿e schemat IC jest brzydki i wola³bym ¿eby owe ujednolicenie wygl±da³o inaczej, that's all. ;)
10.12.2013 13:07  
kilanziom
Go¶ć
...

A ja nigdzie w ogóle nie napisa³em o schemacie IC. Napisa³em, ¿e doczekaæ siê nie mogê kiedy te pop³uczyny po latach 90ych w koñcu znikn±.

Preki g³upoty gadasz. Gdyby traktowaæ dos³ownie to co napisa³e¶, to odczytaæ to mo¿na mniej wiêcej tak: na ca³ym ¶wiecie ludzie sobie radz± z rozpoznaniem klasy wagonu bez problemu, tylko w Polsce s± tak u³omni, ¿e trzeba ca³y wagon inaczej pomalowaæ, ¿eby zauwa¿yli jakiej jest klasy.

Nie wiem jak Ty, ale ja siê nie podpisujê pod byciem takim baranem, ¿eby nie poradziæ sobie z rozpoznaniem klasy wagonu. Ci 'typowi klienci' jako¶ bez wiêkszych problemów rozpoznawali wagony nawet w dobie oliwki, kiedy ¿ó³ty pas by³ nierzadko totalnie zapaprany. W innych krajach te¿ jako¶ nie maj± z tym problemu.
10.12.2013 16:04  
Jerry
Użytkownik

Data zarejestrowania: 19.02.2023
Komentarze: 0
Moje

Moje
18.02.2023 16:58 Offline Jerry
sony25
Admin

Data zarejestrowania: 15.02.2023
Komentarze: 3
...

Gotowe
18.02.2023 17:29 Offline sony25 luktur1 at gmail.comPoprzednie zdjęcie:
   51 51 28-70 011-6 B8bnopuz  
 Następne zdjęcie:
51 51 28-70 012-4 B8bnopuz   

 

RSS Feed: 51 51 28-70 012-4 B8bnopuz (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas