Wyszukiwanie zaawansowane

51 51 21-70 003-0 Bdmnu

Poprzednie zdjęcie:
   51 51 21-70 003-0 Bdmnu  
 Następne zdjęcie:
51 51 21-70 011-3   

 

51 51 21-70 003-0 Bdmnu

            

51 51 21-70 003-0 Bdmnu
Opis: Wagon osobowy 2 klasy typu Görlitz90 odstawiony od kilku lat w oczekiwaniu naprawy g?ównej na macierzystej wagonowni Warszawa Grochów.

Porozrzucane na Grochowie wagony tej rodziny cechuj? si? m.in. faktem, i? co drugi ma wstawione jakie? wtórne wózki z demobilu zamiast oryginalnych GP200.

W tym wypadku np. wózki rodzimej budowy rodziny 25An, ale w innym znale?æ mo?na m.in. 4ANc.

13.04.2013, Warszawa Grochów.
Słowa kluczowe: Görlitz90 XB Bdmnu Warszawa_Grochów
Data: 13.04.2013 15:55
Obejrzeń: 2235
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 114.5 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/1600 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 100
Date created: 13.04.2013 11:57:26
Focal length: 5.4mm


Autor: Komentarz:
fixall
Go¶ć
Naprawa

Wagon aktualnie jest w Pesie i oczekuje naprawy.
20.09.2014 18:00  
bogas
Go¶ć
Wózki

Autor zdjêcia chyba siê trochê zagalopowa³ pisz±c o odstawionych na Grochowie wagonach G90, ¿e "co drugi ma wstawione jakie¶ wtórne wózki z demobilu zamiast oryginalnych GP200".

Wymianê wózków na 25AN przeprowadzono tylko w 1 wagonie (widocznym na powy¿szym zdjêciu). Wiele razy widzia³em na Grochowie odstawione G90 i poza egzemplarzem nr 003 wszystkie mia³y wózki GP200. Je¶li jest inaczej i autor uwieczni³ to na zdjêciach chêtnie popatrzymy :)
21.09.2014 10:03  
Pako
Go¶ć
demobil

Na Grochowie mo¿na spotkaæ wagony ró¿nych typów z wózkami z "demobilu" z regu³y s± to ogo³ocone wózki 4AN, s³u¿±ce jako wózki technologiczne.
21.09.2014 13:48  
kilanziom
Go¶ć
wózki

@bogas, autor siê nie zagalopowa³. O ile faktycznie tylko w jednym przypadku pod wagonem typu Görlitz90 znalaz³y siê wózki rodziny 25AN, o tyle co najmniej kilka dalszych sta³o odstawionych na wózkach innych ni¿ fabryczne GP200, za przyk³ad niech pos³u¿y egz. z poni¿szego zdjêcia,

http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=8418
22.09.2014 22:04  
bogas
Go¶ć
wózki

@kilanziom, w takim razie zwracam honor;)
23.09.2014 21:32  
fixall
Go¶ć
ksi±¿ka

Tak przy okazji ¿e to wagon standardu Z to Andrzej Etmanowicz wspólnie z wydawnictwem Eurosprinter planuje wydaæ ksi±¿kê w³asnie o wagonach tego standardu.
Zapewne bêd± tam zawarte informacje znane z artyku³ów w ¦K tym niemniej fajnie ¿e wszystko bêdzie zebrane do jednej kupy.
Ksi±¿ka ma mieæ oko³o 200 stron formatu A4 wiêc zapowiada siê ciekawie. Ja osobi¶cie czekam z niecierpliwo¶ci±.
23.09.2014 22:31  
kilanziom
Go¶ć
AE

My¶lê, ¿e Bogas dobrze zna temat i bêdzie w znacznym stopniu jego uczestnikiem.
23.09.2014 22:38  
fixall
Go¶ć
...

Choæ ten wagon pojawi³ siê w Pesie jako jeden z pierwszych przeznaczonych do modernizacji w dalszym ci±gu jest w stanie takim jak na powy¿szym zdjêciu. Ciekawe czy zrezygnowano z jego modernizacji czy powód jest zupe³nie inny.
03.06.2015 22:36  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

Czy ten wagon przeszed³ modernizacjê i je¼dzi?
Pytam, bo dot±d nigdy go nie spotka³em w stanie po modernizacji. Ciekaw jestem te¿ czy zachowa³ wózki 25AN?
31.10.2016 10:17  
fixall
Go¶ć
XB

Tak wagon przeszed³ modernizacjê i je¼dzi. Ma obecnie numer: 61 51 21-70 003-8. Czy posiada wózki 25AN to nie wiem ale pewnie tak, dlaczego mia³by ich nie mieæ i na co by je zamienili?
31.10.2016 12:42  
DK
Go¶ć
GP200

170A 61 51 21-70 003-8 B11mnouz je¼dzi na GP200
01.11.2016 21:10  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
wózki

Ciekawe sk±d Pesa wytrzasnê³a wtórne wózki GP200 dla tego wagonu.
22.03.2018 18:30  
kilanziom
Go¶ć
...

Mo¿liwe ¿e z którego¶ ze skasowanych G90, by³ co najmniej jeden pociêty w wyniku po¿aru w Krakowie.
22.03.2018 19:06  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
....

Rzeczywi¶cie, nie pomy¶la³em o tym. Mog³o tak byæ.

Niedawno mia³em okazjê jechaæ tym wagonem w poci±gu IC Mehoffer do Szczecina. Sama jazda by³a bardzo mi³a i komfortowa, ale wagon niestety jest ju¿ mocno zapuszczony - od dawna nie czyszczone przestrzenie miêdzy fotelami, pouszkadzane fragmenty paneli ¶ciennych, itp. K³ania siê tu oczywi¶cie tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, jako¶æ materia³ów u¿ytych podczas modernizacji.
Kompletnie bez sensu by³o moim zdaniem pakowanie do przedzia³ów tych wagonów dwóch odrêbnych wy¶wietlaczy m.in. czasu. Jeden, ten SIP-owski pobiera czas zapewne z GPS, a drugi - odrêbny dla ka¿dego wagonu, pokazuje godzinê zale¿n± od tego jak go ustawiono w wagonowni (zapewne). Efekt niestety jest kompletn± pomy³k±, wzbudzaj±c± u¶miech politowania pasa¿erów.
22.03.2018 20:01  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
....

Przy okazji dodam, ¿e wagon obecnie przydzielony jest do stacji Szczecin.

Sorry, ¿e post pod postem, ale jako ¿e nie mo¿na edytowaæ swoich komentarzy ...
22.03.2018 20:05  
DK
Go¶ć
Pó³prawda :)

Od strony toalet naklejka Szczecin a od korytarza Wroc³aw :)
Z reszt± w wiêkszo¶ci przypadków te 'przydzia³y' s± z d..y: obiegi i zestawienia te same, a nagle pojawia siê taki 'Przemy¶l' (jak w zesz³ym roku), naklejany nawet na wagon w kolorze b³ota (oczywi¶cie oprócz drzwi - typowe zimowe barwy IC...).
Od wielu wiosen nie widzia³em porz±dnego sk³adu IC z moderny Przemy¶l-Szczecin wystawionego przez jedn± wagonowniê (pomijam ogryzki Ww-Jg czy Ww-Kce)
29.03.2018 21:43  Poprzednie zdjęcie:
   51 51 21-70 003-0 Bdmnu  
 Następne zdjęcie:
51 51 21-70 011-3   

 

RSS Feed: 51 51 21-70 003-0 Bdmnu (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas