An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
51 51 20-71 039-4 Bdnu - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

740 844-6
740 844-6
Komentarze: 0
kilanziom


51 51 20-71 039-4 Bdnu
51 51 20-71 039-4 Bdnu

            

51 51 20-71 039-4 Bdnu
Opis: Powa¿nie uszkodzony w wyniku po¿aru wagon osobowy 2 klasy typu 111Au rozpoczyna rz±dek wagonów sprzedanych na z³om i przygotowanyh do wywiezienia z macierzystej dot±d wagonowni Warszawa Grochów. O ile siê nie mylê z³omowiskiem docelowym jest Soko³ów Podlaski.

St.mac: W-Wa Grochów.
Producent: H.Cegielski Poznañ.
Rok budowy: 1985.
Typ: 111Au.

7.04.2013, Warszawa Grochów.
Słowa kluczowe: Warszawa_Grochów Bdnu igrek z³om po¿ar wrak 111A 111Au
Data: 07.04.2013 17:11
Obejrzeń: 18647
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 1.50 (8 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 132.6 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/640 sec(s)
Aperture value: F/5.6
ISO speed: 100
Date created: 07.04.2013 12:17:42
Focal length: 12.9mm


Autor: Komentarz:
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
111Au

Czy ten wagon zosta³ wyprodukowany z ogrzewaniem nawiewnym czy mu je do³o¿ono podczas jakiej¶ naprawy? To samo pytanie o dach ryflowany?
Je¶li taki opu¶ci³ fabrykê to ile mog³o byæ takich egzemplarzy wyprodukowanych?
07.04.2013 18:40 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
typ

Przyznam siê, ¿e usi³owa³em kiedy¶ znale¼c jak±¶ logikê w relacjach ilo¶ci stopni, ryflowañ dachów i innych takich zale¿no¶ci w odniesieniu do poszczególnych serii i producentów, ale bezskutecznie. Niestety zmiany towarzysz±ce naprawom g³ównym i wymienianie tych komponentów z du¿± swobod± czyni± okre¶lenie pierwotnych cech danej rodziny jako zasadê niemal niemo¿liwo¶ci±.

Ten wagon fabrycznie prawdopodobnie nie mia³ ogrzewania nawiewnego. Wagony 111Au budowane przez HCP w latach 1984-1986 w sile 125 szt. opuszcza³y zak³ady bez takowego osprzêtu. Po 1985 r. wszystkie sklasyfikowano jako 'Bdu'. Opis fabryczny: "Wagon osobowy uproszczony bez ogrzewania parowego".
07.04.2013 18:45 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
NG

Ja mimo wszystko dalej jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tych zmian podczas napraw g³ównych.
Jak dla mnie usuniêcie ryfli z dachu chyba mimo wszystko jest zabiegiem do¶æ k³opotliwym w wykonaniu. Pominê fakt po co mieliby to robiæ. Przecie¿ podczas ng co najwy¿ej zostawa³a wydmuszka jak± mo¿na teraz spotkaæ w Pesie ale chyba nikt nie odcina³ dachu? Bo po co?
To samo ze stopniami. Skoro 2 stopnie by³y wymieniane na 3 w wagonach 111A to dlaczego nie robiono tego w przypadku kuszetek i wagonów barowych?
07.04.2013 18:53 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
NG

Ryfle s± de facto samodzielnym elementem poszycia, niejako 'nalepk±' na g³adki dach. Nie stanowi± elementu konstrukcji wagonu ani ¿adnego innego newralgicznego punktu. Ich usuniecie lub wprowadzenie jest kwesti± znacznie mniej k³opotliw± ni¿ wprowadzanie np. zmian szeroko¶ci okien - co siê nagminnie zdarza. Stopnie to samo, zw³aszcza w wagonach sypialnych (prawie ¿aden nie ma takich jak mia³ fabrycznie).

Prawdê mówiac nie znam technicznych przyczyn takiego dzia³ania, ale ewidentnie takie zmiany maj± miejsce. Trzeba by to tylko bli¿ej prze¶ledziæ. Korozja ryfli? Zu¿ycie elementów no¶nych stopni? Nie wiem, ale zapytam A.E. przy najbli¿szej okazji o ten szczegó³. Wydaje mi siê jednak, ¿e kilka razy wspomina³ mi, ¿e tego typu zmiany s± ca³kiem popularne (tak¿e ryfle).
07.04.2013 19:03 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
111Au

Wiedzê ¿e w wykazie przetargowym ten wagon faktycznie istnieje jako 111Au. Ale w innym wykazie wagon 505188-00 003-6 WRbd figuruje jako...111Ah wiêc ten spis jest niekoniecznie pewny. Co wiêcej spotka³em ostatnio identyczny wagon jak na zdjêciu o numerze 515120-71 056-8 i serii B10nouz stacja macierzysta Gdynia na ¶ciance czo³owej mia³ napisane 111As a tabliczka nad drzwiami mówi³a ¿e to 111Ah Pafawag z 1984 roku.
07.04.2013 19:03 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
typ

Ale oprócz przetargów i opisów na czo³ach istniej± jeszcze tabliczki znamionowe. Obie w tym przypadku podaj± HCP i rok produkcji 1985. Niestety na jednej typ jest nieczytelny a na drugiej nie jest podany.

Zak³ady HCP w 1985 r produkowa³y odmiany 111Au, 111Ap i 111As, z czego 111As (196 szt.) prawie w ogóle nie ró¿ni³y siê od 111Au (te¿ seria Bdu) a 111Ap (236 szt.) s± mniej prawdopodobne, w 1985 r. ostatnie sztuki opu¶ci³y zak³ad. Mo¿na wiêc z du¿ym prawdopodobieñstwem uznaæ ten wagon za 111Au. HCP w tym okresie w ogóle nie produkowa³o 'dwójek' z ogrzewaniem nawiewnym.
07.04.2013 19:12 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
111AL

Bardzo mnie to ciekawi bo zburzy³o mi to moj± ca³a "wiedzê" na temat wagonów. Dotychczas wszystko siê zgadza³o w kwestii rozró¿niania wagonów. Mimo wszystko ca³y czas siê zastawiam czemu 110Ab/c i 113A praktycznie zewnêtrznie niewiele siê zmieni³y?
Zagadk± dla mnie s± te¿ wagony 111ALux. Z jakich wagonów powsta³y? W jednym z nich tabliczka znamionowa wygl±da tak: http://images38.fotosik.pl/2008/2e74c9e687208b89gen.jpg

Czy ilo¶æ mocowañ do transportu promowego ró¿ni³a siê w zale¿no¶ci od typu? Bo te¿ zauwa¿am pewn± prawid³owo¶æ?
Wagony 111As i 111Ap mo¿na spotkaæ zarówno z ryflami czy bez. Czy to efekt napraw czy by³y produkowane w obu wariantach?
Jak wygl±da³a ilo¶æ i lata produkcji wagonów:
111Ap
111As
111Au
111Aw
111Ay
??????????????/
07.04.2013 19:20 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
info.

Nie bêdê zajmowa³ stanowiska w sprawie wagonów 111ALux i 112Alux, bo niestety nie mam tego tematu zanadto zg³êbionego. Odk³adam go na dalszy plan obecnie.

Co do 113A i 110A to zmian by³o tam bardzo du¿o, tyle, ¿e g³ównie we wnêtrzach. Lubowa³ siê w tym gdyñski oddzia³ WARSu, który w okresie 1988-1998 wprowadza³ ró¿ne przedziwne konwersje tych wagonów, m.in. wagony bar-video, bar-bar, video-wars, wars-klubowy i inne takie. Niestety zarówno rodzina 113A jak i 110A s± dzis mocno przetrzebione i wielu z tych niuansów nie sposób obejrzeæ na ¿ywo.

Co do produkcji HCP z koñca lat 80ych:

111Ap 'Bwxzde' - 236 szt. 1982-1985 i 1989 r.
111As 'Bdu' - 196 szt. 1983-1985 r.
111Au 'Bdu' - 125 szt. 1984-1986 r.
111Aw 'Bdun' - 360 szt. 1986-1988 r.
111Ay 'Bdun-x' - 90 szt. 1988-1989 r.
111Ax 'Bdun' - 30 szt. 1989 r.
07.04.2013 19:42 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
WILEKIE DZIÊKI

Bardzo dziêkuje za te informacje.
Nigdzie ich nie mog³em znale¼æ.
07.04.2013 19:49 Offline fixall
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
HCP

Co do innych wytworów HCP ustali³em:
104A? - 80 sztuk 1964-1965
104A? - 100 sztuk 1978 - ????
111A? - ???? sztuk w latach 1969-1971 i 1977-1978
113A - 230 sztuk 1974-1976
110Aa/b/c ???? - 1971-1973 i 1976-1977

"Jedynki" s± nie do ogarniêcia jak na razie :-)
07.04.2013 20:07 Offline fixall
Lutek
Użytkownik

Data zarejestrowania: 06.12.2010
Komentarze: 63
110A

£±cznie wyprodukowano 375 sztuk wagonów serii 110A w trzech odmianach: 110Aa (135 sztuk), 110Ab (40 sztuk) oraz 111Ac (200 sztuk).
07.04.2013 20:17 Offline Lutek olek-forum at o2.pl http://www.bazawagonow.pl
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
HCP Produkcja.

Z tymi typami to zak³adowe dane mówi± tak:

104A - 1 szt. 1964 r.
104Aa - 1 szt. 1965 r.
104Ac - 79 szt. 1964-1965 r.
113A - 231 szt. 1972 r i 1974-1976 r.
110Aa - 135 szt. 1969 r. i 1971-1972 r.
110Ab - 40 szt. 1973 r.
110Ac - 200 szt. 1976-1977 r.

Tych 111A i 111Aco¶tam jest strasznie du¿o, tak¿e chwilowo nie bêde w to wchodzi³. To i tak jest niewielki % tego, co ta fabryka wyprawia³a. W¶ród produktów mo¿na znale¼æ m.in. wagony 13A, 1F, 2F, 3F, 43A (wszystkie 5 odmian), 101A, 102A, 903A, 904A, 106A, 401A, 501A, 130A, 131A, 909A, 915A, 123A, 124A, 134A, 140A, 141A, 145A, 136A, 152A, 305Ad i wiele wiele innych.
07.04.2013 20:25 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
111A i pochodne

To jeszcze do tego ciekawego zbioru informacji dodam co¶ od siebie. Wagony 111A powstawa³y w latach 1967-1971. Podobno powsta³o ich ³±cznie 2825 sztuk.

Mamy (lub mieli¶my) nastêpuj±ce podtypy w tej rodzinie:

111A - wersja podstawowa rozpoczynaj±ca seriê
111Ab
111Ac
111Ad
111Af
111Ag
111Ah
111Ainw - ten rodzaj powsta³ przez modernizacjê wagonów typu 112A - program SPOT
111Ak
111Al
111Alux - ten rodzaj powsta³ przez modernizacjê wagonów z rodziny 111A
111Am
111Ao
111Ap
111Ap-N
111Ar
111Arow - ten rodzaj wagonów powsta³ z przebudowy wagonów z rodziny 111A, 110A a nawet chyba 112A (te zielono-kremowe przejête od PR-ów)
111As
111At
111Au
111Aw
111Ay
111Az - ten rodzaj powsta³ z modernizacji wagonów 111A
111A-2 (111A-2-FPS) - ten powsta³ przy modernizacji wagonów z rodziny 111A - program SPOT.

Czy jeszcze co¶ by³o? Przyda³oby siê teraz okre¶liæ lata produkcji oraz ilo¶æ, tych które nie by³y do tej pory wspomniane.
07.04.2013 21:55 Offline Tomasz B.
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
...

Nie no, je¿eli ³apiesz temat ca³o¶ciowo, to na pewno nie 1967-1971, gdyby w³±czyæ w to 140A i 141A to w zasadzie do 1992 r. trzepano te igreki, czyli blisko 30 lat.
07.04.2013 22:03 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
Upsss

Chodzi³o o lata 1967-1989. Ten okres 67-71 to produkcja samych "111A" przez PaFaWag :-). Tak to jest jak siê robi kilka rzeczy na raz ...
07.04.2013 22:09 Offline Tomasz B.
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
111AInw

Pafawag produkowa³ wagony a¿ do 1986 roku z przerwami. A pierwszym igrekiem do przewozu niepe³nosprawnych by³ chyba wagon przebudowany z wagonu 111Ap w latach 90.
2825 sztuk to chyba wszystkich ³±cznie z produkcj± na eksport.
07.04.2013 22:13 Offline fixall
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
...

HCP i PFW produkowa³y ró¿ne podtypy czy zdarza³o siê, ¿e wypuszcza³y na tory ten sam rodzaj? Kiedy¶ w "¦wiecie Kolei" by³o zestawienie 111A wyprodukowanych we Wroc³awiu. Zaraz poszukam i wrzucê tu konkretne liczby.
07.04.2013 22:24 Offline Tomasz B.
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
¦K

Numer10/2005 :-)strona 20:-)
07.04.2013 22:27 Offline fixall
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
Ekspres Odra

Ci±gn±c temat.
Ekspres Odra. Wagony klasy 2 to by³y wagony 111Af z ogrzewaniem nawiewnym. Jednak mam te¿ zdjêcie wagonu z ekspresu Odra wagony klasy 2 serii Bwxzd numer 515120-80-314-0. Jak to by³o z tymi wagonami?
Czy te wagony gdzie¶ jeszcze istniej±?
07.04.2013 22:33 Offline fixall
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
:-)

Zgadza siê. Dla tych co nie maj± pod rêk± tych danych przypomnê:

1967-1971 powstaje 215 sztuk 111A
1971-1972 powstaje 213 sztuk 111Ab
1973-1975 powstaje 301 sztuk 111Ac

1979-1986 powstaje 538 sztuk 111Ah
1985-1986 powstaje 10 sztuk 111Ar
1985-1986 powstaj± 3 sztuki 111At

Ciekawie wygl±da rok 1974. Powstaj± wówczas wspomniane nowoczesne wagony typu 111Af, które wchodz± w sk³ad Odry - ale tego spis ten nie wspomina, natomiast mówi o 2 wagonach typu 111Ac, ale uwaga 1 klasy.
07.04.2013 22:45 Offline Tomasz B.
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
typy

Ja w najbli¿szym czasie spróbujê wywlec ca³± produkcjê igreków klasowych z Poznania, tak¿e jedynki i te m³odsze.

Co do ogrzewania nawiewnego to nie wiem jak to by³o z polskimi egzemplarzami. O ile pamiêtam ODRA II kursowaæ zaczê³a jako¶ w po³owie lat 70ych a wtedy PKP mia³o koszmarne problemy warsztatowe z ogrzewaniem nawiewnym czy wózkami prowadzonymi za pomoc± elastycznych listew. Nie potrafili naprawiaæ tej technologii, w efekcie np. wagony osobowe 2 klasy budowy Görlitz z 1978 r. zaczêto kasowaæ ju¿ w 1988 r... bo sta³y nieczynne wskutek awarii ogrzewania naw. Ta technologia 'sprawnie' zaczê³a w Polsce byæ u¿ytkowana tak naprawdê dopiero w koñcu lat 80ych...
07.04.2013 23:19 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
Ekspres Odra

Bo te wagony 111Ac to mog± byæ w³a¶nie wagony 1 klasy do Ekspresu Odra. Sk³ad mia³ 6 wagonów: 1 209C 4 x 2klasa + 2 x 1kl + bufet. Z filmu na youtubie wynika ¿e tylko bufet by³ produkcji HCP.
07.04.2013 23:22 Offline fixall
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

Na tym filmie widaæ ¿e wagon klasy 2 ma kratkê wlotu powietrza inn± ni¿ zwykle tzn kwadratow±. Widaæ te¿ wyra¼nie wylot powietrza pod oknem te¿ innego typu ni¿ znamy.
http://www.youtube.com/watch?v=UyTK6_vhY9M
104A z pierwszej partii te¿ mia³y ogrzewanie nawiewne i na jednym zdjêciu widzia³em ¿e kratka wlotu jest od strony przedzia³ów.
07.04.2013 23:27 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
...

Raczej nieprawdopodobne, by którekolwiek wagony rodziny 104A budowane w po³owie lat 60ych mog³y mieæ ogrzewanie nawiewne. W tym czasie w Polsce to dopiero raczkowa³o i by³y z tym ogromne k³opoty. Eksperyment zabudowy tego typu ogrzewania w wagonach rodziny 102A skoñczy³ siê tak, ¿e podczas NG wszystkim je zdjêto.

By³a jeszcze partia 100 wagonów typu 104Af 'ABwxzd' z 1978 r. (HCP), ale dane zak³adowe w ¿adnym z tych wypadków nie mówi± o ogrzewaniu nawiewnym...
07.04.2013 23:33 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
104A

Ale w katalogu wagonów z 1974 jest napisane:
Ogrzewanie nawiewne systemu Friedmann wykonane jako jednokana³owe. Dodatkowo na zdjêciu z koñca lat 60 widaæ taki wagon z 4 wywiewkami na dachu ale tylko w okolicach korytarzy. Zdjêcie nie moje ale zaryzykuje: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/722394defbe85a30.html
07.04.2013 23:45 Offline fixall
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

W katalogu CBK PTK przy 104A, 104Aa i 104Ac jest podane nawiewne.
08.04.2013 00:02 Offline SU46-024
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
...

Czy ten wagon http://makaron.krb.com.pl/?pkp-b10-111af-st.nysa,112 robiony by³ na faktycznie istniej±cym wagonie typu 111Af? Je¶li tak i dodatkowo HCP nie wypu¶ci³ takiego podtypu to kto wie, byæ mo¿e tak skoñczy³y te wagony. Swoj± drog± mowa w filmie jest o modernizacji wagonów do ekspresu Odra wiêc wagony mog³y powstaæ z najstarszych 111A i st±d brak ich w spisie wyprodukowanych wagonów.
08.04.2013 00:07 Offline Tomasz B.
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

I w powy¿szych by³o jednokana³owe, a w 111Aa i 111Af nawiewne dwukana³owe.
08.04.2013 00:11 Offline SU46-024
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
...

Zapewne by³o tak jak w przypadku 102A, ¿e system ten funkcjonowa³ wadliwie i zosta³ zdjêty przy pierwszej NG. Nie przypominam sobie ogrzewania nawiewnego w 104A, HCP równie¿ o tym nie wspomina - ciekawe dlaczego, je¿eli pierwotnie by³o.

Mo¿e chodzi³o tylko o jak±¶ partiê albo o prototypy?
08.04.2013 09:18 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
Forum

Przyda³o by siê jakie¶ wagonowe forum. Tematów do gadania by³o by sporo. Mo¿na by by³o porobiæ oddzielne w±tki dla ka¿dego z typów wagonów, zamie¶ciæ tam lata produkcji i jej wielko¶æ i potem rozwijaæ temat. Taka wiedza mog³a by siê staæ niejako "encyklopedi±". Wszyscy wiemy jak ciê¿ko o jakiekolwiek informacje na temat igreków i nie tylko. Dotychczas wiedzê czerpa³em z forum Trainz z w±tków autorstwa...kilana. Jaka jest szansa na stworzenie czego¶ takiego?
08.04.2013 10:41 Offline fixall
Lutek
Użytkownik

Data zarejestrowania: 06.12.2010
Komentarze: 63
fixall

Powstaje strona pod adresem bautzen.cal.pl, która wkrótce zostanie otwarta. ¦mia³o mo¿na tam nadsy³aæ propozycje zmian oraz publikowaæ swoje informacje dotycz±ce historii wagonów.
08.04.2013 11:01 Offline Lutek olek-forum at o2.pl http://www.bazawagonow.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
Super!!

O takie co¶ mi chodzi. Jednym z dzia³ów powinien byæ dzia³ "Schematy malowañ". By³o tego trochê al informacji nie za wiele. Ja osobi¶cie znalaz³em w sieci tylko jedno zdjêcie ekspresu Czartoryski w którym wagony 111Aw/y by³y pomalowana ala papuga.
Warto by to jako¶ wszystko zebraæ do kupy. Ja oferujê swoj± pomoc.
W chwili obecnej prowadzê sobie taki spis z natury wagonów zawieraj±cy takie dane jak typ, numer, stacja macierzysta, malowanie, dach, okna, etc. Taka lista tez mog³a by siê tam pojawiæ i byæ uzupe³niana przez u¿ytkowników.
08.04.2013 11:10 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
...

Takie inicjatywy ju¿ bywa³y w przesz³o¶ci. M.in. forum martel czy forum 785mm. Niestety internet ma to do siebie, ¿e informacja w nim znika, i w zasadzie ¿aden no¶nik (forum czy galeria czy co¶) nie daje pewno¶ci, ¿e szlag go nie trafi. Choæby nasze WGK, które wsi±ka³o ju¿ wraz z zawarto¶ci± kilka razy.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e utrzymanie powa¿niejszego serwisu, forum czy co¶ kosztuje i trzeba siê liczyæ z wk³adem finansowy. WGK ci±gniemy Kajtu¶ i ja w tej chwili, ale wszelkie fora itp wymaga³y by dalszych ¶rodków.

Póki co polecam pisaæ komentarze pod zdjêciami tematycznymi, bo pod tym foto zrobi³a siê ju¿ lawina offtopowa, a zdjêæ jest du¿o i mo¿na pod nimi spokojnie takie dyskusje toczyæ - przynajmniej na razie.

Jak rozmawiamy o 111Ap, piszmy pod 111Ap, jak o wagonach z ODRA II, piszmy pod 111Af itp.

Tu np. by³ poruszany temat wagonów 104A:

http://www.koleje.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=766

...ja te¿ siê z nimi zetkn±³em i mam ich zdjêcia (egzemplarze z PKP Energetyka, PNI i inne robocze), ale po prostu logistycznie nie dajê rady tego wszystkiego zapchaæ w internet. Jest tego za du¿o, a zajmujê siê te¿ szeroko Europ±.
08.04.2013 11:14 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
104Ac

Przypomnia³em sobie, ¿e przywo³ane wy¿ej foto z polskim wagonem 104Ac jest ogólnodostêpne w necie i mo¿na je spokojnie linkowaæ:

http://www.trains-worldexpresses.com/500/511-07m.JPG

16.05.1969 r. stacja Rheine, z przodu maszyna serii 42 kolei DB. Tu ciekawy jest nie tyle warszawski igrek rodziny 104A co sowiecki wagon sypialny z dobrze widocznym numerem bocznym 'SWIIS (CBIIC) 1579'. Numer pozwala stosunkowo ³atwo okre¶liæ rok budowy i partiê. Wagon zalicza sie do grupy 40 tego rodzaju pojazdów zbudowanych w Görlitz dla kolei S¯D w 1960 i 1961 r.
11.04.2013 21:29 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

Ten wagon to przyk³ad, ze niektóre rodziny by³y produkowane zarówno przez HCP i PaFaWag. Dotychczas wi±za³em 111Au tylko z HCP, a ten pochodzi z PaFaWag-u. To tez wyja¶nia brak ryfli na dachu.
15.05.2013 17:46 Offline SU46-024
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
111Ah

Stawiam gar¶æ orzechów ¿e to 111Ah. Wszystkie dotychczas spotkane wagony bez ryfli z ogrzewaniem nawiewnym to w³a¶nie 111Ah. Co ciekawe czêsto na pudle oznaczenia mówi³y co¶ zupe³nie innego.
15.05.2013 19:51 Offline fixall
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

Nie zag³êbia³em siê zbytnio w produkcjê PaFaWagu, ale wszelkie dane mówi±, ¿e to 111Au. Póki co temat do od³o¿enia, nie planujê póki co zbytni kopaæ w produkcji wroc³awskiej fabryki, ale pewnie do tego jeszcze wrócê.
15.05.2013 20:10 Offline SU46-024
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

A po czym wnosisz ¿e ten jest produkcji Pafawagu a nie HCP?
15.05.2013 20:43 Offline fixall
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

HCP od 1983 roku produkowa³o jedynie wagony z ryflowanym dachem. Dodatkowo ten konkretny ma numer fabryczny z PaFaWagu.
15.05.2013 20:55 Offline SU46-024
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

No dobrze. Sk±d wiemy ze to 111Au? Po tym co jest napisane na pudle czy po tym co jest napisane w spisie przetargowym? Ja mimo wszystko upieram siê ¿e to 111Ah.
15.05.2013 21:20 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
HCP

Nie wiem Piotru¶. Na tym wagonie by³a zamontowana tabliczka producenta:

http://wstaw.org/m/2013/05/15/tab-3.jpg

Rocznik 1985, nr. fabr (chyba 4414). Jedyne dwójki robione przez HCP w tym roczniku to 111Au.
15.05.2013 21:26 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

Co¶ tu mocno ¶mierdzi. HCP w 1984 roku produkowa³o ju¿ wagony z numerami fabrycznymi od 0178xx w górê, a numer 4414 ewidentnie pasuje do produkcji PaFaWagu z tego okresu. Co wiêcej w 1983 w HCP zaczêto produkowaæ wagony z dachem ryflowanym, co ewidentnie wskazuje na producenta innego ni¿ HCP. Ja by³bym bardzo ostro¿ny w ocenianiu czego¶ po tabliczkach fabrycznych. Byæ mo¿e tutaj jest logo HCP jako podmiotu który opracowa³ dokumentacjê konstrukcyjn± 111Au, a monta¿ tego konkretnego egzemplarza odby³ siê w PFW. @fixall: mam dostêp do pewnych danych, zanim co¶ tu pisze sprawdzam to w do¶æ wiarygodnym ¼ródle.
15.05.2013 22:04 Offline SU46-024
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

Swoj± drog± to numer fab. powinien byæ raczej 4407. Byæ mo¿e faktycznie pope³niono gdzie¶ b³±d i to jest 111Ah, jednak jestem pewny, ¿e ten wagon nie wyjecha³ z HCP.
15.05.2013 22:16 Offline SU46-024
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
...

Nie wiem czy to jest dobry trop Piotru¶. Zaczynamy kwestionowaæ najbardziej podstawowe ¼ród³a wiedzy. To ju¿ nie napis na pudle, ale jednak tabliczka znamionowa. Nie by³o w zwyczaju waliæ obcych tabliczek na wagony produkowane w innych zak³adach. Nigdy nie spotka³em siê z czym¶ podobnym (w ¿adnym kraju!). Je¿eli tabliczka jest 'obca' to mo¿e mieæ to zwi±zek z naprawami. Musia³bym zapytaæ Andrzeja...

Ja w ka¿dym razie trzyma³bym siê przynajmniej domyslnie pewnych ram. Nie kwestionowa³bym tablic znamionowych i danych producenckich. S± wg. mnie bardziej wiarygodne ni¿ dane przewo¼ników - mimo wszystko.

Trzeba z tym wagonem i¶c do Andrzeja, mo¿e to jest jaka¶ celowa historia, której obecnie nie pamiêtam. Mo¿e nawet mi o tym mówi³...
15.05.2013 22:26 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

Tabliczka jest elementem który mo¿e byæ wtórny, a ró¿nica miêdzy dachem ryflowanym i nieryflowanym to bardzo powa¿na ró¿nica konstrukcyjna, tego siê nie od tak zmieniæ, o ile siê da w ogóle, zreszt± to i tak nie mia³o by jakiegokolwiek sensu. Dobrze wiesz jak wygl±da sprawa z tabliczkami na lokomotywach. A generalnie czêsto-gêsto wszelkie tabliczki s± elementem wtórnym, dorabianym gdzie¶ w trakcie eksploatacji bo orygina³ zagin±³. W tym przypadku te¿ inne dane (nie przewo¼ników) sugeruj± PaFaWag. Ja jeszcze poszperam, mo¿e co¶ ciekawego odkopiê.
15.05.2013 22:40 Offline SU46-024
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

Na tym zdjêciu http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=9399 jest wyra¼nie wagon 111Ah z tabliczk± HCP. Widzia³em tez inny taki wagon z piêknie wypiaskowan± tabliczk± i nawet nabitym numerem 4415 chyba. Oczywi¶cie wagon by³ 111Ah z ogrzewaniem nawiewnym.
Wagon 515120-71 056-8 st Gdynia te¿ 111Ah z ogrzewaniem nawiewnym oznaczony jako 111As na pudle.
Przyk³adów jest sporo.
Albo powsta³a jaka¶ krótka seria wagonów 111Ah z ogrzewaniem nawiewnym albo klika egzemplarzy poddano modernizacji podczas której te ogrzewanie im do³o¿ono.
Mo¿e to jedne z ostatnich wagonów 111Ah? Pamiêtajcie ¿e powsta³a krótka partia wagonów 111Ar z ogrzewaniem nawiewnym w Pafawagu . Mo¿e to by³y jakie¶ prototypy?
15.05.2013 23:00 Offline fixall
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

Na 99% to jest modernizacja, 111Ah nawiewu w oryginale nie posiada³y (111Au zreszt± te¿).
15.05.2013 23:03 Offline SU46-024
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

Naprawê mog³y wykonaæ HCP i st±d tabliczka ale w ka¿dym mi znanym przypadku montowana nie tam gdzie fabrycznie tylko tak jak na zdjêciu powy¿ej. Widzia³em 3 takie wagony. Zbyt du¿y zbieg okoliczno¶ci.
15.05.2013 23:07 Offline fixall
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

Ten wagon mia³ NG+M w ZNTK Nowy S±cz. Przypuszczam, ¿e tam dosta³ ta durnowat± tabliczkê, na która nabito tylko prawid³owe numery, Nowy S±cz by³ znany z robienia ba³aganu w tabliczkach znamionowych.
16.05.2013 17:25 Offline SU46-024
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
111Ah ogrzewanie nawiewne

Póki co ustali³em ¿e istniej±(istnia³y) nastêpuj±ce wagony 111Ah z ogrzewaniem nawiewnym.
50 51 20-78 600-7 B10nou
50 51 20-78 610-6 B10nouz
50 51 20-78 616-3 B10nouz
51 51 20-71 039-4 Bdnu
51 51 20-71 044-4 B10nouz
51 51 20-71 046-9 B10nouz
51 51 20-71 047-7 B10nouz
51 51 20-71 054-3 B10nouz
51 51 20-71 056-8 B10nouz
15.11.2014 12:06 Offline fixallPoprzednie zdjęcie:
   51 51 20-71 025-3 B10nou  
 Następne zdjęcie:
51 51 20-71 039-4 Bdnu   

 

RSS Feed: 51 51 20-71 039-4 Bdnu (Komentarze)