Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 88-70 010-6 WRo

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 88-00 018-4 WRo  
 Następne zdjęcie:
50 51 88-70 010-6 WRo   

 

50 51 88-70 010-6 WRo

            

50 51 88-70 010-6 WRo
Opis: Wagon barowy typu 113A odstawiony przy budynku wagonowni na terenie stacji macierzystej Wroc?aw G?ówny. Rewizja (2002) 08.10.08 z odroczeniem 08.07.10.

Wroc?aw G?ówny 27.02.2013
Słowa kluczowe: bar 113A Wroc?aw_G?ówny bar
Data: 27.02.2013 23:35
Obejrzeń: 2639
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 275.5 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: Hewlett-Packard
Model: HP PhotoSmart R707 (V01.00)
Exposure time: 1/267 sec(s)
Aperture value: F/2.8
ISO speed: 104
Date created: 27.02.2013 15:49:31
Focal length: 8mm


Autor: Komentarz:
kilanziom
Go¶ć
data

A z kiedy foto? Warto w opisie to okre¶liæ, bo nie zawsze exif mówi prawde. Np. w moich fotach exif w ogóle nale¿y olaæ.

Da³o by radê ten wagon dorwaæ na tex? I jak z tym 209C, ¿e ponowiê pytanie.
27.02.2013 23:36  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Zdjêcie zrobione "na szybko" i niestety "byle czym" czyli starym aparatem w dniu dzisiejszym tj.27 lutego 2013. By³em pó¼nym popo³udniem spisaæ kolejn± porcjê odstawionych wagonów - tym razem w okolicach wagonówki. O baga¿ówce pamiêtam i przy kolejnej wizycie postaram siê dorwaæ z aparatem bar i baga¿ówkê, chyba ¿e wcze¶niej dorwie mnie SOK :-D.
27.02.2013 23:50  
zorientowany
Go¶ć
...

Wagon ten w po³owie 2008 roku by³ wyznaczony do jazdy w poci±gu posp. Mamry. Jednak nie znalaz³ siê chêtny do prowadzenia biznesu na tej trasie i w tym wagonie. (Mowa o przetargu na ajentów tych wagonów).
27.06.2013 22:52  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Obecnie przepchnêli go na drug± stronê wagonowni i stoi w rzêdzie wraz z innymi odstawionymi wagonami w ró¿nym stanie technicznym.
28.06.2013 22:25  
zorientowany
Go¶ć
...

Czyli mo¿na siê spodziewac, ¿e spotkamy ten egzemplarz w kolejnym przetargu z³omowym?
28.06.2013 22:53  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Takich "odstawczaków" we Wroc³awiu jest ok. 130 sztuk. W przetargach z³omowych ca³y czas przewija siê 10 sztuk wagonów, które nikt nie chce kupiæ. Tak wiêc w tym tempie mo¿emy trochê na ten przetarg poczekaæ ...
28.06.2013 23:03  
zorientowany
Go¶ć
...

Fakt, odstawczaki wroc³awskie jak i szczeciñskie nie chc± "siê" sprzedac od d³u¿szego czasu. A IC robi rewizje wagonom , które nie by³y na chodzie od paru ³adnych lat (4-5). Apropo Tomaszu - my siê znamy. Przypomnij sobie ... Nie z wgk a z innego ¼ród³a www.
28.06.2013 23:07  
Tomasz B.
Go¶ć
:-)

Od nas z Wro powyci±gali chyba nieliczne 141A i posz³y na przebudowê (poznika³y z rzêdów ostawionych), a ca³a reszta stoi. Czasami co¶ przetocz± z k±ta w k±t (mo¿e wyci±gane s± jakie¶ czê¶ci zamienne). Co do znajomo¶ci to mówisz o grupie dyskusyjnej :-D, pamiêtam, pamiêtam. Ja wszêdzie Tomasz B. wiêc w paru kolejowych miejscach mo¿na mnie spotkaæ :-D. Dobrze, ¿e tu trafi³e¶ :-).
28.06.2013 23:26  
zorientowany
Go¶ć
Rysiek z tej strony :)

Kojarzysz mnie? Du¿o posz³o na przebudowê z tych 141A?
28.06.2013 23:30  
Tomasz B.
Go¶ć
:-)

No pewnie, ¿e kojarzê, przecie¿ wysy³a³em Ci numerki i rewizje :-) ... Tych 141A by³o kilka (mo¿na by³o policzyæ na palcach jednej rêki) i albo je zabrali albo przestawili gdzie¶. By³y to jakie¶ zdegradowane jednostki z zakresu 20-38 xxx. S³owem graty pasuj±ce to pozosta³y wroc³awskich gratów.
28.06.2013 23:37  
zorientowany
Go¶ć
:)

Tak my¶la³em, ¿e skojarzy³e¶ mnie :) Ja ostatnio spotka³em w ruchu egz. 30xxx... po rewizji i mia³ siê dobrze.
28.06.2013 23:44  
SU46-024
Go¶ć
...

Zakres 20-38 w przypadku 141A nie oznacza raczej ¿adnego "zdegradowania", pierwsze kilkadziesi±t wagonów tego typu mia³o ten zakres od nowo¶ci. "Zdegradowane" 141A to mo¿na spotkaæ w zakresach 20-00 i 20-08.
29.06.2013 00:40  Poprzednie zdjęcie:
   50 51 88-00 018-4 WRo  
 Następne zdjęcie:
50 51 88-70 010-6 WRo   

 

RSS Feed: 50 51 88-70 010-6 WRo (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas