An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('539mu95phh5m1jgp5f29hm8jh5', -1, 1674863772, 'details.php?image_id=7728', '18.232.31.206')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1674862872
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
806968 X0aa
806968 X0aa

            
 
 

806968 X0aa
Komentarz: Zdemolowany wagon ogrzewczy typu 1C znajdujacy siê obecnie w maj±tku MPiK Jaworzyna ¦l±ska. Jest to wg. mojej wiedzy jedyny i ostatni reprezentant tego typu zachowany wspó³cze¶nie. Niestety jego stan nie jest najlepszy i wymaga powa¿nych ¶rodków finansowych w celu jego poprawy.

Obecnie wagon nosi nie wiele mówi±ce oznaczenie 806968 X0aa. Bramy ZNTK Ostrów Wlkp. opu¶ci³ w 1956r z # fabr. 37. Wkrótce wpisany zosta³ na ilostan dyrekcji ³ódzkiej, gdzie otrzyma³ # boczny 050 536. W 1968r wraz ze zmianami identyfikacji numerycznej pojazdów otrzyma³ nowy numer zgodny z UIC-RIC, 51 51 99-27 033-8. W toku eksploatacji zmienia³o siê te¿ oznaczenie serii. S³u¿bê zaczyna³ jako 'Ohxt', koñczy³ jako 'Zhx'. Skre¶lono go z inwentarza w pa¼dzierniku 1985r po czym trafi³ do Jaworzyny ¦l±skiej.

Wagony ogrzewcze typu 1C s± bardzo ciekawym elementem historii polskiego kolejnictwa. Powsta³o ich 75 szt. z czego ogromna wiêkszo¶æ otrzyma³a przydzia³y do Warszawy i £odzi i to w tym rejonie (g³ównie z elektrowozami) mo¿na by³o je spotkaæ. Najd³u¿ej w s³uzbie utrzyma³y siê wagony z # 027-0 i 047-8, skre¶lone dopiero w 1993 i 1994r.

Rzecz± zjawiskow± dla wagonów typu 1C by³ fakt, i¿ by³y jedynymi pojazdami szynowymi PKP, które otrzyma³y fabrycznie uchodz±c± za bardzo stylow± i nowoczesn± liniê nadwozia opracowan± dla wagonów sypialnych typu 14A i wagonów salonowych o nie opartych.

13.08.2009, Jaworzyna ¦l±ska.
Sowa kluczowe: Jaworzyna_¦l±ska, X0aa, ogrzewczy, Ohxt, Zhx, parnik, Wagon_Ogrzewczy, MPiK, zabytek, unikat, z³om, wrak, szrot, szmelc, 1C
Data: 25.12.2012 15:47
Wywietle: 3552
Pobra: 0
Ocena: 5.00 (1 gosw)
Wielko pliku: 160.6 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-H9
Czas nawietlania: 1/320
Warto przysony: F/5.6
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 13.08.2009 15:14:37
Ogniskowa: 5.2mm


Autor: Komentarz:
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
wagon 1C w Warszawie

W archiwaliach A. Massela znale¼æ mo¿na fotografiê ilustruj±c± pracê wagonów 1C w wê¼le warszawskim.

http://jareks.zonk.pl/am/am-066a.jpg

Dawny dworzec W-Wa G³ówna, na uwagê zas³uguje równie¿ obecno¶æ wagonu sypialnego typu 14A za wagonem baga¿owym w lewym ze sk³adów.
25.12.2012 16:02 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjcie:
50 51 99-27 039-6 Z  
 

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 806968 X0aa (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting