Wyszukiwanie zaawansowane

201Eo-001

   Następne zdjęcie:
201Eo-001   

 

201Eo-001

            

201Eo-001
Opis: 19.11.2012r. | Siechnice | Ex. Maroka?czyk E-1008 ju? po modernizacji w ZNTK Ole?nica 22.10.2012r. stoi na stacji w Siechnicach, dzi? lokomotywa pojecha?a do S?awna.
Słowa kluczowe: 201Eo-001 Rail_Polska Dolno?l?skie Siechnice Jesie?
Data: 20.11.2012 16:50
Obejrzeń: 3424
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 5.00 (2 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 390.0 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: PENTAX
Model: PENTAX K20D
Exposure time: 1/160 sec(s)
Aperture value: F/9
ISO speed: 320
Date created: 19.11.2012 13:41:27
Focal length: 70mm


Autor: Komentarz:
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
..

Mam nieodparte wra¿enie, ¿e projektanci tego malowania w jakim¶ tam stopniu bazowali na tym: http://www.freefoto.com/images/23/18/23_18_36---EWS-Class-66-041--66-240-and-66-221-at-Tyne-Yard_web.jpg
22.11.2012 11:50  
kilanziom
Go¶ć
RP

To nie do koñca tak, tu nie by³o indywidualnych projektantów. Zarówno EWS, jak RP i parê innych firm (m.in. Eestii Raudtee w Estonii) maj± silne zwi±zki z wielk± amerykañsk± kompani± kolejow± Wisconsin Central, której barwy przeszczepione s± niezale¿nie od nazw na dalsze spó³ki.

http://www.railpictures.net/images/d1/9/1/4/1914.1352431926.jpg

http://www.railpictures.net/images/d1/2/4/9/8249.1348358551.jpg

http://www.railfaneurope.net/pix/ee/diesel/2TE116/PIC00556.jpg

http://www.railfaneurope.net/pix/ee/diesel/C30-7/C30-7_1558.jpg

http://www.railfaneurope.net/pix/gb/diesel/31/31_4/EWS/31466-9a.jpg

itd. W oryginale schemat ten powsta³ jednak dla Wisconsin Central i obowi±zuje w tej firmie do dzi¶.
22.11.2012 18:51  
SU46-024
Go¶ć
...

EWS obecnie ju¿ nie istniej, zosta³ zakupiony przez DB.
22.11.2012 21:01  
Szu
Go¶ć
.

Strasznie mi podpada to foto. Zmiana kratek wentylacyjnych, zmiana dachu, zmiana hamulca, zmiana okien... . Za du¿o tego. Zastanawiam siê czy ca³y ten zakup nie jest ¶ciem± dla zalegalizowania pekapowskich loków zakupionych przez z³omiarza
28.11.2012 16:12  
Preki
Go¶ć
@Szu

A co to za problem doprowadziæ go do takiego stanu jak na zdjêciu?
28.11.2012 16:59  
SU46-024
Go¶ć
...

¦mieszne te teorie spiskowe - przecie¿ to oczywiste, ¿e trzeba je by³o przebudowaæ tak, ¿eby by³y zgodne z je¿d¿±cymi u nas 201E - inna skrajnia, inne warunki eksploatacji, no i kwestie papierkowe. Marokañce sprowadzone jaki¶ czas temu przez CTL te¿ zosta³y w ten sposób przebudowane.

No i podstawa - niby z których ex. PKP mia³a by byæ te lokomotywy? Zreszt± od d³ugiego czasu przetargi z³omowe z Cargo s± tak zrobione, ¿e lokomotywê trzeba zez³omowaæ na terenie PKP Cargo.
28.11.2012 19:37  
kilanziom
Go¶ć
przeróbki

W Polsce czêsto sprowadzany z zewn±trz tabor poddawany jest wymianie ró¿nych elementów wyposa¿enia, nawet je¶li to ca³kowicie zbêdne. Przyk³adem niech bêd± lokomotywy ST43 sprowadzone z KEG a u¿ywane obecnie przez CTL (reflektory np.) czy ca³y szereg lokomotyw serii M62, które choæ w oryginale nie koniecznie tak by³o otrzyma³y nowe reflektory, podzia³y ¿aluzji, tarcze buforowe polskiego typu itp itd.
28.11.2012 20:08  
Szu
Go¶ć
.

Oczywi¶cie, ¿e mo¿na wszystko zrobiæ. Mnie chodzi o to, ¿e przy tylu zmianach ³atwiej wykonaæ nowego ET22 od podstaw. Koszty takiej przebudowy musz± byæ ca³kiem spore. A co do teorii spiskowych przypomnê tylko ¿e ~ 20 lat temu "zmodernizowano" lokomotywy 3E na 3E/1 w ZNTK Lubañ. Zapewne s± tu tacy co tê "modernizacjê" pamiêtaja.
30.11.2012 20:56  
Preki
Go¶ć
@Szu

Masz na my¶li takie jajca, jak z siódemk± Bronka, która nagle magicznie sta³a siê 3E?
30.11.2012 21:42  
SU46-024
Go¶ć
...

Tylko budowa nowego pojazdu nie jest tym samym co modernizacja istniej±cego od strony papierkowej. I ¶miem w±tpiæ, ¿e budowa loka od zera jest tañsza ni¿ modernizacja ju¿ istniej±cego. Przy 6Dg mamy jeszcze wiêkszy zakres przebudowy (nie zostaje praktycznie nic poza ram± z orygina³u), a jako¶ nikt nie buduje tego od zera tylko przerabia ju¿ istniej±ce pojazdy.
01.12.2012 17:21  
Szu
Go¶ć
@ Preki

Nie znam tematu :(
06.12.2012 12:35  
Skupa
Go¶ć
@Szu

Szu: http://tiny.pl/hk8cv
06.12.2012 16:21     Następne zdjęcie:
201Eo-001   

 

RSS Feed: 201Eo-001 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas