An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
51 56 88-41 031-2 WRRm - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

EP09-012
EP09-012
Komentarze: 1
kilanziom


51 56 88-41 031-2 WRRm
51 56 88-41 031-2 WRRm

            

51 56 88-41 031-2 WRRm
Opis: Wagon restauracyjny budowy Bautzen dostarczony w 1978r. Do¶æ interesuj±cy egzemplarz. Wagony te o d³. 26,4m by³y pierwszymi nowoczesnymi nie-igrekami dostarczonymi do ÈSD. Widoczny w kadrze wagon by³ zarazem pierwszym dostarczonym.

Obecnie zosta³ wy³±czony z planowej eksploatacji i przekazany do celów historycznych jazd przy klubie mi³o¶ników w Prievidzy.

4.10.2011, Prievidza.
Słowa kluczowe: Prievidza Bautzen78 restauracyjny WRRm
Data: 10.10.2011 22:00
Obejrzeń: 2077
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 135.9 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/320 sec(s)
Aperture value: F/5.6
ISO speed: 100
Date created: 04.10.2011 12:30:10
Focal length: 6.1mm


Autor: Komentarz:
Bohdan Jêdrzejewski
Admin

Data zarejestrowania: 16.04.2015
Komentarze: 384
...

Ile takich wagonów zakupi³y ÆSD?
03.08.2015 20:37 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.pl
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
Bautzen78

Wagony tego typu dostarczano w 1978 roku z numerami bocznymi w zakresie 51 54 88-41 i numerami bocznymi od 031 do 070 - czyli okr±g³e 40 szt. Formalnie zaliczano je do standardu X. Mia³y numery fabryczne od 141 do 180. Po roz³amie Czechos³owacji egzemplarze pozosta³e na kolejach czeskich przenumerowano, w 1993 roku jeden sp³on±³ (choæ paradoksalnie istnieje do dzi¶ jako roboczy!). W latach 2012-2013 wszystkie czeskie egzemplarze przesz³y NG + modernizacjê i spotkaæ je mo¿na m.in. w sk³adzie EC 'Praha'.
03.08.2015 21:49 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Bohdan Jêdrzejewski
Admin

Data zarejestrowania: 16.04.2015
Komentarze: 384
...

A zapyta³em Ciê o to w kontek¶cie wielko¶ci sieci - nawet ca³ej by³ej Czechos³owacji w porównaniu do sieci PKP i ówcze¶nie uruchamianej liczby poci±gów.
Widaæ tu wyra¼nie zupe³nie odmienne podej¶cie w³adz PKP do tematu wagonów restauracyjnych, skutkuj±ce zamawianiem partii co najwy¿ej 20 takich wagonów i kasowania dotychczasowych. Zapewne w du¿ym stopniu wynika³o to z faktu posiadania przez PKP oko³o 200 wagonów barowych 113A (Czesi chyba tylu nie mieli), ale pewnie te¿ i z ró¿nic kulturowych. Czesi bardzo sobie ceni± mo¿liwo¶æ wyj¶cia do knajpy na obiadek, czy piwko, a u nas to siê najczê¶ciej kojarzy z wielkim pijañstwem i rozróbami.

A tak na marginesie to te Bautzeny78 s± chyba bezpo¶rednimi protoplastami naszych Bautzenów88.
03.08.2015 22:17 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.pl
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
PKP / ÈSD

To jest bardzo trudne porównanie z uwagi na znaczn± odmienno¶æ w specyfice geograficznej i infrastrukturze (a ¶ci¶lej gêsto¶ci sieci w³a¶nie). Czechy s± jednym z najmniejszych krajów w Europie posiadaj±c jednocze¶nie najwy¿sz± na ¶wiecie gêsto¶æ sieci kolejowej (!) wynosz±c± 12,km na 100km2 (w Polsce odpowiednio 6,3km na 100km2).

Ta czeska sieæ le¿y w samym ¶rodku Europy i przeje¿d¿a przez ni± "wszystko co siê da" z góry na dó³ i z lewej do prawej w tym praktycznie wszystkie najwa¿niejsze ¶rodkowo-europejskie poci±gi miêdzynarodowe. Potê¿na flota wagonów w tym wagonów restauracyjnych by³a standardem w tym po³o¿eniu. Prócz wagonów odziedziczonych po 1945 z kolei DRB (DRG) koleje ÈSD otrzyma³y nastêpuj±ce dostawy wagonów gastronomicznych, barowych i bufetowych:

-1958 / WR / 10 szt. (Görlitz)
-1959 / BRa / 45 szt. (Tatra)
-1960 / WR / 10 szt. (Görlitz)
-1962 / BRa / 4 szt. (Tatra)
-1969 / BRa / 3 szt. (Studenka)
-1969 / BRam / 10 szt. (Studenka)
-1969 / WR / 14 szt. (Bautzen)
-1970 / WR / 10 szt. (Bautzen)
-1976 / WR / 28 szt. (Bautzen)
-1978 / WRab / 40 szt. (Bautzen)
-1984 / BRcm / 20 szt. (Bautzen)
-1997 / WRmz.815 / 10 szt. (SGP Siemens)
-2014 / WRmz.817 / 4 szt. (SGP Simmering / ex. ÖBB).

Typowa dla Czech kultura 'knajpy' to jeszcze inna rzecz, ale po prostu znacz±ca ilo¶æ poci±gów osobowych kursuj±cych po terytorium d. Czechos³owacji i po za jej granicami wymusza³a eksploatacjê sporej floty wagonów gastronomicznych.

W Polsce (choæ kraj circa 4x wiêkszy by³o znacznie mniej barwnie). Prócz garstki wagonów odziedziczonych po rzeszy niemieckiej w 1945 mieli¶my tak:

-1960 / Jhix / 20 szt. (Bautzen).
-1961 / BJhxzt / 54 szt. ??? (ZNTK Ostrów).
-1972 / 1976 / BJwxz / 231 szt. (HCP)
-1976 / Jwx / 20 szt. (Gosa Smederevska Palanka)
-1989 / WRdun / 17 szt. ??? (Bautzen)
-2005 / WRmnouz / 2 szt. (ABB / Pesa)
-2009 / BR4mnouz / 3 szt. (Görlitz/PESA)

+ trwaj±ce obecnie dostawy wagonów 113Aa...

*Zwracam uwagê, ¿e wagony typu 113A by³y pierwotnie wagonami 2 klasy z przedzia³em bufetowym a ich 'barowa' kariera dopiero siê zaczê³± oko³o 1988 roku.

**Czechos³owackie wagony restauracyjne typu Bautzen78 by³y protoplast± budowanych w 1981 roku dla Bu³garii i Wêgier wagonów typu Bautzen81,

http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=9484

Zmieni³ siê nieco uk³ad okien i drzwi, pozosta³y starszego typu wózki i pr±dnice. W 1984 roku w oparciu o ten sam projekt wyprodukowano kilkadziesi±t ulepszonych egzemplarzy dla wschodnioniemieckiej Mitropy (ju¿ na wózkach GP200 z nowszymi pr±dnicami):

http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=12676

...a po 5 latach kolejna partia posz³a w koñcu do PKP. Wizualnie wagony DR, MAV, BD¯ i PKP s± niemal identyczne, ró¿ni± siê czê¶ci± wyposa¿enia, detalami i wózkami. Wagony czechos³owackie maj± wzglêdem nich odrobinê inny uk³ad otworów.
03.08.2015 23:15 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Bohdan Jêdrzejewski
Admin

Data zarejestrowania: 16.04.2015
Komentarze: 384
...

Dziêki za bardzo wyczerpuj±c± odpowied¼.
Przy okazji ¶wietna analiza struktury czeskich wagonów restauracyjnych. Jestem pod wra¿eniem Twojej wiedzy.

Wiem ¿e czeska, a wcze¶niej czechos³owacka sieæ kolejowa jest najgêstsza w Europie (a mo¿e i na ¶wiecie), ale pamiêtam te¿ ile poci±gów dalekobie¿nych uruchamia³y wówczas PKP. By³o ich multum, a ogromna czê¶æ tych poci±gów nie mia³a w swoim sk³adzie nawet zwyk³ego wagonu barowego.
Z braku wagonów restauracyjnych, barowe a w³a¶ciwie 2 klasy z przedzia³em barowym, kursowa³y w wielu ekspresach, wiêc praca dla dodatkowej dwudziestki restauracyjnych (Gosa) z pewno¶ci± nawet w ruchu krajowym by siê znalaz³a.

Fakt, te wêgierskie wagony restauracyjne Bautzen s± zdecydowanie bli¿sze naszym Bautzenom88. Oceniaj±c jedynie wizualnie, rzek³bym nawet, ¿e gdyby nie inne wózki, to jest to ten sam typ wagonu. Ale to oczywi¶cie bardzo du¿e uogólnienie, z którego zdajê sobie sprawê.
07.08.2015 09:59 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.plPoprzednie zdjęcie:
   51 56 88-41 028-8 WR  
 Następne zdjęcie:
51 56 88-41 046-0 WRRm   

 

RSS Feed: 51 56 88-41 031-2 WRRm (Komentarze)