Wyszukiwanie zaawansowane

51 81 89-69 003-6 SR

Poprzednie zdjęcie:
   51 81 89-69 003-6 SR  
 Następne zdjęcie:
51 85 08-70 132-4 WR   

 

51 81 89-69 003-6 SR

            

51 81 89-69 003-6 SR
Opis: 18.04.2019, Brzeszcze Jawiszowice, nale??cy do spó?ki B&B Dampflokomotiven Betriebsgesellschaft "Brenner & Brenner" (BuB) wagon salonowy w??czony w sk?ad poci?gu specjalnego "Blue Train" jad?cego z Austrii do Krakowa.
Słowa kluczowe: salonowy salonka Bauart39 WR4ü-39 Brzeszcze_Jawiszowice BuB
Data: 25.06.2019 09:30
Obejrzeń: 1046
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 713.8 KB
Nadesłane przez: Go¶ć


Autor: Komentarz:
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
V max

Czy dobrze widzê, ¿e ten "klamot" pomimo starych, oryginalnych wózków z 1939 roku, ma V max 160 km/h?

Mówi siê, ¿e Polak potrafi, ale to by by³o dowodem na to, ¿e i Niemiec potrafi, mo¿e nawet lepiej ni¿ Polak.
Dla przyk³adu, wagony typów 136A, 139A, 144A, 145A, G90 i B91 mimo wyposa¿enia w nowoczesne wózki konstrukcyjnie przystosowane do 200 km/h z hamulcami tarczowymi i magnetycznymi w dalszym ci±gu maj± V max 160, podczas gdy podobne konstrukcje w Niemczech dopuszczono do 200 km/h i to nawet na znacznie starszych wózkach.
16.07.2019 08:22  
kilanziom
Go¶ć
V max

Wiêkszo¶æ wagonów rodziny 39 kolei DRB mia³o v.max = 160 km/h ju¿ fabrycznie, tak¿e to poniek±d nie dziwi. Wózki typu Goerlitz III Schwer mia³y takie mo¿liwo¶ci konstrukcyjne w zasadzie od pocz±tku, wszelako w rodzinie '28' i '36' producent ograniczy³ siê do jedynie 140 km/h, ale ju¿ w m³odszych 39kach zdecydowano siê j± podnie¶æ.
16.07.2019 18:51  Poprzednie zdjęcie:
   51 81 89-69 003-6 SR  
 Następne zdjęcie:
51 85 08-70 132-4 WR   

 

RSS Feed: 51 81 89-69 003-6 SR (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas