An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1674861199
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
       (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
       VALUES
       ('539mu95phh5m1jgp5f29hm8jh5', -1, 1674862099, 'details.php?image_id=20610', '18.232.31.206')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
50 51 99-27 039-6 Z
50 51 99-27 039-6 Z

            
 
 

50 51 99-27 039-6 Z
Komentarz: Lato 1988 / Kraków-G³ówny.

Wagon ogrzewczy typu 1C odstawiony na jednym z torów postojowych przy stacji Kraków-G³ówny.

Przydzia³ st.mac: Kraków.

*Autorem fotografii jest Pan Krzysztof Pr±dzyñski (aka. Genera³). Podziêkowania i pozdrowienia.
Sowa kluczowe: Kraków-G³ówny, ogrzewczy, Ohxt, Zhxt, Z, parnik, Wagon-Ogrzewczy, 1C, 50_51_99-27_039-6, 51_51_99-27_039-5, Genera³
Data: 29.12.2016 23:48
Wywietle: 1852
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 349.8 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 Autor: Komentarz:
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
...

Tytu³em uzupe³nienia wiedzy,

-Wagon ten powsta³ w 1956 r. w zak³adach ZNTK Ostrów Wlkp. z nr. fabr. 43. Z pocz±tku trafi³ do DOKP Warszawa, gdzie rozpocz±³ pracê jako 050 542 'Ohxt'. Po 1967 r. otrzyma³ ujednolicony # boczny 51 51 99-27 039-5 'Zhxt'. Swoj± karierê pod flag± PKP zakoñczy³ w listopadzie 1984 r. z przydzia³em do st.mac. Kraków. Jak wiêc nie trudno zanotowaæ, w chwili wykonania powy¿szej fotografii by³ ju¿ od 4 lat skre¶lony z inwentarza i pe³ni³ rolê stacjonarnej grzejki (grza³ki).
29.12.2016 23:51 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjcie:
50 51 99-27 022-2 Zhxt  
 Nastpne zdjcie:
806968 X0aa

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 50 51 99-27 039-6 Z (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting