An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
51 51 88-48 016-1 WR - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

37 80 7849 137-0 Zas
37 80 7849 137-0 Zas
Komentarze: 0
m0ke


51 51 88-48 016-1 WR
51 51 88-48 016-1 WR

            

51 51 88-48 016-1 WR
Opis: Lipiec 1988 r. / Kraków G³ówny Zachodni.

Skre¶lony z inwentarza wagon restauracyjny budowy Bautzen odstawiony na torach odstawczych stacji Kraków-G³ówny.

Wagon ten powsta³ w 1960 r. w zak³adach VEB Waggonbau Bautzen i zalicza³ siê do 20 tego typu zbudowanych i zakupionych przez PKP. By³y to bli¼niacze wagony wzglêdem analogicznych, budowanych 1-2 lata wcze¶niej zarówno przez zak³ady Bautzen jak i Görlitz dla kolei czechos³owackich.

Wagony typu Bautzen60 (bo o nich mowa) w³±czane by³y g³ównie w poci±gi kwalifikowane, w tym miêdzynarodowe ³±cz±ce Warszawê z Prag± i Berlinem. Z eksploatacji wycofywaæ je zaczêto pod koniec lat 70. XX w. Ostatnie najprawdopodobniej wycofano oko³o 1985 r.

Wg mojej wiedzy ani jeden egzemplarz nie dotrwa³ niestety do czasów wspó³czesnych.

*Autorem fotografii jest Pan Krzysztof Pr±dzyñski (aka. Genera³). Podziêkowania i pozdrowienia.
Słowa kluczowe: Kraków-G³ówny-Zachodni WR Jhix restauracyjny gastronomiczny Bautzen60 Genera³
Data: 16.10.2016 23:36
Obejrzeń: 2053
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 180.0 KB
Nadesłane przez: kilanziom


Autor: Komentarz:
Bohdan Jêdrzejewski
Admin

Data zarejestrowania: 16.04.2015
Komentarze: 384
Wow!

Fantastyczne zdjêcie.
Brawa dla pana KP za udostêpnienie go.

Wydaje siê, ¿e wagon by³ ju¿ w jakim¶ niestandardowym malowaniu - byæ mo¿e przymierzany by³ do wykorzystania jako TG?
A czy wiadomo co¶ na temat jego malowania w okresie normalnej eksploatacji - kolor, opis, itp?
17.10.2016 14:51 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.pl
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
...

Fabrycznie wagony te otrzyma³y doln± po³owê pud³a w kolorze granatowym, górn± natomiast jasno-niebieskim. Bardzo szybko barwy te jednak zast±piono ca³o-oliwkow± kolorystyk± pud³a z szarym (a w praktyce brudnym od sadzy) dachem. Z pocz±tku na ¶rodku burty umieszczony by³ du¿y logotyp ORBIS, zast±piony nastêpnie logotypem WARS, flankowanym po bokach mniejszymi napisami "Wagon Restauracyjny". Numer umieszczony by³ pomiêdzy oknami z lewej strony patrz±c na bok wagonu. Uzupe³nienie stanowi³ spodni pas informacyjny bezpo¶rednio nad fartuchem. Odk±d wagony zaczêto malowaæ na oliwkowo, akcentem wyró¿niaj±cym je jako restauracyjne by³a tak¿e malowana na bia³o listwa podokienna. Od 1967 r. uk³ad oznaczeñ zmieniono na ujednolicony z przepisami UIC - na ¶rodku pud³a wprowadzono 12-cyfrowe numery boczne z ozn. serii, po prawej stronie wprowadzono mniejszy logotyp WARS, po lewej natomiast napis "Wagon Restauracyjny". Uzupe³nienie stanowi³ spodni pas informacyjny:

http://forum.modelarstwo.info/attachments/jhix-berlin-ostbahnhof-60s-jpg.345295/
http://forum.modelarstwo.info/attachments/internationale-schenllz%C3%BCge-in-der-ddr-s044-jpg.273202/
http://forum.modelarstwo.info/attachments/img071-jpg.228721/
17.10.2016 20:12 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Bohdan Jêdrzejewski
Admin

Data zarejestrowania: 16.04.2015
Komentarze: 384
...

Dziêki!
Ju¿ przypomnia³em sobie odpowiedni w±tek na forum modelarskim. :)
18.10.2016 19:37 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.plPoprzednie zdjęcie:
   51 50 88-40 115-0 WRg  
 Następne zdjęcie:
51 51 88-70 178-0 WRmnou   

 

RSS Feed: 51 51 88-48 016-1 WR (Komentarze)