Wyszukiwanie zaawansowane

52 51 70-80 030-0 WLAB10o

Poprzednie zdjęcie:
   52 51 70-80 030-0 WLAB10o  
 Następne zdjęcie:
52 51 70-80 031-2 WLAB10o   

 

52 51 70-80 030-0 WLAB10o

            

52 51 70-80 030-0 WLAB10o
Opis: Wagon sypialny typu Görlitz77 odstawiony w peronach stacji L?bork.

Za ciekawostk? uznaæ mo?na ju? sam fakt, ?e wagon tego typu nadal spotkaæ mo?na w czynnej eksploatacji latem 2016 r. Od kilku lat bowiem ilostan czynnych 77-ek konsekwentnie spada?, podobnie jak ilo?æ poci?gów nocnych. Dochodzi nawet do pewnego paradoksu, gdy? z tego powodu w krzakach odstawiono spor? liczb? zmodernizowanych par? lat temu m?odszych sypialnych typu Görlitz81 i Bautzen86, a widoczny na powy?szym foto Görlitz77 je?dzi w najlepsze.

23.07.2016, L?bork.
Słowa kluczowe: Görlitz77 igrek sypialny nocny WLABd WLABo WLAB10o PKPIC PKP-IC 52_51_70-80_030-0 WLABwxz WARS L?bork
Data: 30.07.2016 11:57
Obejrzeń: 2690
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 173.8 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-HX400V
Exposure time: 1/160 sec(s)
Aperture value: F/3.5
ISO speed: 80
Date created: 23.07.2016 13:06:06
Focal length: 8.61mm


Autor: Komentarz:
kilanziom
Go¶ć
2017 rok

Ciekawa sprawa. Otó¿ spó³ka PKP-IC wchodzi w rok 2017 z niewielk±, ale wci±¿ zauwa¿aln± grupk± wagonów typu Görlitz77 i Görlitz79. Tych pierwszych na chodzie w dn. dzisiejszym (1.01.2017) pozosta³o 11 szt., natomiast tych drugich 8 szt. Przypisane s± do wagonowni Wroc³aw, Gdynia, Warszawa, Szczecin i Kraków, czyli wszystkich jakie posiadaj± na stanie wagony sypialne. Wg informacji ze strony przewo¼nika, przewiduje siê je nadal eksploatowaæ i wykonywaæ kolejne naprawy rewizyjne. W tym roku w ka¿dym razie nie zanosi siê na to, by który¶ z wy¿ej wymienionych zosta³ skre¶lony z powodu konieczno¶ci przeprowadzenia NG.
01.01.2017 23:11  
fixall
Go¶ć
Wagony sypialne.

Miejmy te¿ ¶wiadomo¶æ ¿e w zwi±zku z wycofaniem wagonów 110Ac, w ruchu jest wiêksza liczba klasycznych wagonów sypialnych. Gdyby nie to poza sezonem w ruchu by³a by garstka tych wagonów. Obecnie w dobie kursuje 38 wagonów z czego:
Warszawa 8
Gdynia 16
Kraków 8
Szczecin 4
Wroc³aw 2(?)
W tym zdeklasowanych kursuje 16.
Tak¿e oblecia³ by wszystko pewnie WLAB10ouz. I wg mnie tak to powinno wygl±daæ ¿e jako wagony sypialne s± wystawiane zmodernizowane WLAB10ouz bo mimo wszystko s± one du¿o przyjemniejsze dla pasa¿era tak z estetycznego punktu widzenia.
A tak na marginesie to ile tych WLAB10ouz jest?
02.01.2017 21:53  
Preki
Go¶ć
.

Zatem jest gdzie¶ "pewniak" ¿e pojedzie siê w miarê klasycznym wozem?
02.01.2017 23:09  
fixall
Go¶ć
...

Mysle ¿e siê przyda.
https://m.sendspace.com/file/ka2fih
03.01.2017 16:01  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

¦wietny materia³!
Dziêki za udostêpnienie.
03.01.2017 21:49  
fixall
Go¶ć
....

Jest to dostêpne na stronie IC w przetargach. Pewnie to samo sprawdza³ Piotr. W projekcie Umowy jest te¿ dok³adny wykaz poci±gów z wagonami Bc i WL.
03.01.2017 21:52  
Tomasz B.
Go¶ć
Sypialne

Ciekawy ten spis wagonów. Dziêki niemu mo¿na ogarn±æ temat wagonów sypialnych w Polsce, tzn. ile i co jeszcze zosta³o w posiadaniu PKP IC. Swoj± drog± widzê, ¿e kilka wagonów, które na WGK opisane s± jako B86 w rzeczywisto¶ci s± G81 lub G79. Dzi¶ wieczorem jak trochê wgryzê siê w numery napiszê bardziej szczegó³owo.

Odpowiadaj±c na pytanie ile jest WLAB10ouz-ów odpowied¼ brzmi 40 sztuk. Te wagony powsta³y w Pesie i wyjecha³y na tory miêdzy majem a grudniem 2008 r.
04.01.2017 16:23  
fixall
Go¶ć
WLABouz

40 sztuk? To spokojnie obskoczyli by tym wszystkie poci±gi poza sezonem a w sezonie musieli by siê wspomóc tymi wagonami z drzwiami odskokowo przesuwnymi na obu koñcach. Z punktu widzenia pasa¿era s± one po prostu estetyczne i wygodne.
Ale z tego co siê zd±¿y³em zorientowaæ to mniej wiêcej tak siê dzieje.
04.01.2017 17:46  
kilanziom
Go¶ć
...

Prawdê mówi±c to wagony serii 'WLAB10ouz' nie s± ani trochê bardziej estetyczne / wygodne od zwyczajnych wagonów sypialnych standardu Y. Prezentuj± te¿ analogiczny poziom komfortu podró¿y / ha³asu w trakcie jazdy. Tak to widzê (i czujê) po wielokrotnym podró¿owaniu wszystkimi wspomnianymi odmianami.

Z t± estetyk± to powiedzia³bym ¿e jest wrêcz najgorzej, bo abstrahuj±c od tego, ¿e wewnêtrznie niczym siê nie ró¿ni± od modernizowanych we wcze¶niejszych latach wagonów, to jeszcze producent wpakowa³ im na si³ê kilka tandetnych elementów, które znacz±co pogorszy³y ich ca³o¶ciowy odbiór (np. wyoblone otwory okienne w drzwiach czo³owych, czy plastikowa zas³onka urz±dzeñ na podwoziu). Tragizm i tandetno¶æ tych rozwi±zañ mog± z powodzeniem konkurowaæ z czo³ami pierwszych modernizacji zespo³ów EN57, "nowymi" plastikowymi ¶cianami czo³owymi w Autosanach H9, czy "nowymi" pud³ami pudrowanych tramwajów typu Konstal 105N. Efekt jest mniej wiêcej taki jakby w Fiacie 125p wyrwaæ maskê wraz z os³on± ch³odnicy, a na ich miejscu przykleiæ na ta¶mê klej±c± maskê i os³onê z Fiata Cinquecento.

Jestem wrogiem tego typu tandetyzacji i uwa¿am wagony serii 'WLAB10ouz' za najgorsz± dotychczasow± modernizacjê sypialnych igreków, tym bardziej, ¿e (w przeciwieñstwie do modernizowanych kilka lat pó¼niej wagonów typu 308A) nie podniesiono standardu podró¿y / estetyki wnêtrz / warunków akustycznych.
04.01.2017 19:17  
Tomasz B.
Go¶ć
Zestawienie WLAB10ouz

Mo¿e siê komu¶ przyda, mo¿e nie - potraktujcie jako ciekawostkê. W spisie uwzglêdni³em numer wagonu nadany po modernizacji, datê naprawy g³ównej, stacjê macierzyst± po naprawie (i je¶li uleg³a zmianie na chwilê obecn± poda³em aktualn±) oraz typ wagonu, który zosta³ u¿yty do przebudowy.

WLAB10ouz – wagony sypialne zmodernizowane w 2008r. - PESA Bydgoszcz
52 51 70-70 014-6 / NG. 13-05-2008 / stacja mac. Gdynia /G81
52 51 70-70 015-3 / NG. 14-05-2008 / stacja mac. Gdynia /G81
52 51 70-70 016-1 / NG. 13-05-2008 / stacja mac. Gdynia /G81
52 51 70-70 017-9 / NG. 14-05-2008 / stacja mac. Gdynia /G81
52 51 70-70 018-7 / NG. 15-05-2008 / stacja mac. Kraków /G81
52 51 70-70 019-5 / NG. 15-05-2008 / stacja mac. Kraków /G79
52 51 70-70 020-3 / NG. 11-06-2008 / stacja mac. Kraków /B86
52 51 70-70 021-1 / NG. 18-06-2008 / stacja mac. W-wa Grochów->Wroc³aw /G81
52 51 70-70 022-9 / NG. 19-06-2008 / stacja mac. Gdynia /G81
52 51 70-70 023-7 / NG. 19-06-2008 / stacja mac. Gdynia /G81
52 51 70-70 024-5 / NG. 27-06-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 025-2 / NG. 09-07-2008 / stacja mac. Kraków /G81
52 51 70-70 026-0 /NG. 14-08-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 027-8 / NG. 27-06-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 028-6 / NG. 31-07-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 029-4 / NG. 19-06-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 030-2 / NG. 05-07-2008 / stacja mac. Kraków /G81
52 51 70-70 031-0 / NG. 18-07-2008 / stacja mac. Wroc³aw->Kraków /G81
52 51 70-70 032-8 / NG. 18-07-2008 / stacja mac. Wroc³aw->Kraków /G81
52 51 70-70 033-6 / NG. 25-07-2008 / stacja mac. Wroc³aw->Krakow /G81
52 51 70-70 034-4 / NG. 19-08-2008 / stacja mac. W-wa Grochów/B86
52 51 70-70 035-1 / NG. 26-09-2008 / stacja mac. Wroc³aw->Kraków /G81
52 51 70-70 036-9 / NG. 31-08-2008 / stacja mac. Wroc³aw->Kraków /G81
52 51 70-70 037-7 / NG. 26-09-2008 / stacja mac. Kraków /G81
52 51 70-70 038-5 / NG. 31-08-2008 / stacja mac. Wroc³aw->Kraków /G81
52 51 70-70 039-3 / NG. 14-08-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 040-1 / NG. 05-09-2008 / stacja mac. Szczecin /G79
52 51 70-70 041-9 / NG. 26-09-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 042-7 / NG. 22-10-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 043-5 / NG. 10-10-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 044-3 / NG. 29-09-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 045-0 / NG. 22-10-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 046-8 / NG. 31-10-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 047-6 / NG. 31-10-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 048-4 / NG. 13-11-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 049-2 / NG. 21-11-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 050-0 / NG. 21-11-2008 / stacja mac. Szczecin /G81
52 51 70-70 051-8 / NG. 12-12-2008 / stacja mac. Szczecin /G77
52 51 70-70 052-6 / NG. 15-12-2008 / stacja mac. Kraków /G81
52 51 70-70 053-4 / NG. 19-12-2008 / stacja mac. Kraków /B86
04.01.2017 19:59  
fixall
Go¶ć
...

Nie mogê siê z Tob± Piotrze zgodziæ. Pamiêtaj, ¿e z racji wykszta³cenia inaczej postrzegasz estetykê ni¿ statystyczny podró¿ny.
My¶lê ¿e 95% ludzi codziennie doje¿d¿aj±cych KM inaczej postrzega najbardziej klasycznego kibla ni¿ kibla po ostatniej modernizacji jakkolwiek by³by on tandetnie i "plastikowo" zmodernizowany. I choæ kultura jazdy jest podobna to dla tego statystycznego pasa¿era jad±cego codziennie do pracy ten turboklop to naprawdê bardzo wygodny i estetyczny pojazd bo:
- nie wieje przez zamkniête okna
- nie jest jak w saunie od grzejników;
- siedzenia s± ciut wygodniejsze ni¿ te fullpastik
a niektórzy to ci w ogóle powiedz± ¿e to nowe poci±gi. W efekcie kolej jest lepiej postrzegana.

To samo jest moim zdaniem z tym WLABouzem.
S± szczelniejsze okna, drzwi odskokowo - przesuwne, mi³a dla oka tapicerka i laminaty, wyk³adziny, rolety,toalety z zamkniêtym systemem etc. Te durne fartuchy i drzwi czo³owe te¿ dodaj± im nowocze¶niejszego wygl±du (to subiektywizm ale tak widz± to ludzie). I o tak± estetykê mi chodzi bo to widzi podró¿ny i to jest dla niego wg mnie bardzo istotne. Owszem wszystko jest zniweczone tymi wózkami ale je¶li postawisz przed podró¿nym jakiego¶ G77 i zmodernizowanego WLABouza to on wybierze tego drugiego i jestem co do tego absolutnie przekonany.
Jecha³em jaki¶ czas temu albo G77 albo 79. Jak opu¶ci³em roletê to mi siê rzygaæ chcia³o bo by³a tak brudna ¿e by³y tam chyba wszystkie choroby ¶wiata. Do tego zatêch³a i ju¿ nie modna tapicerka, czerwone brudne i zatêch³e dywany ze starym napisem WARS, nieszczelne okna etc.
Takie co¶ po prostu odstrasza.
04.01.2017 20:25  
fixall
Go¶ć
...

Ja jecha³em czym¶ takim. Przy czym ten na zdjêciu jest czysty.
http://www.garnek.pl/bialy65/28247568/wnetrze-wagonu-sypialnego-typu
https://paul-bialy.flog.pl/wpis/9186795/wnetrze-wagonu-sypialnego-typu-wl-gorl8230#w

Rozmawiamy o gustach wiêc i Ty i ja mamy racjê.
04.01.2017 20:38  
Tomasz B.
Go¶ć
Sypialne - ilostan ogólny

Tak sobie liczê te sypialne i doliczy³em siê 126 sztuk. 1 stycznia Intercity posiada³o 146 takich wagonów. Analizuj±c tabelkê przetargow± ze strony IC i w³asne zapiski wychodzi mi takie co¶:

Sprawne (ogólnie w 2017r.):
- 52 wagony G81
- 29 wagonów B86
- 11 wagonów G77
- 8 wagonów G79
- 10 wagonów 305A
- 10 wagonów 308A
Odstawione:
- 4 wagony 306A (Kraków)
- 2 wagony G77 (Wroc³aw - grupa z³omowa, nr 70-80 049-0 oraz 70-80 005-2)

£±cznie daje to 126 sztuk. Macie jakie¶ pomys³y na pozosta³± 20 tzn. jakiego s± typu i gdzie odstawione?
04.01.2017 20:50  
kilanziom
Go¶ć
...

Moje wykszta³cenie nie ma nic do rzeczy, podobnie jak opinie statystycznego pasa¿era dot. turboklopa kiedy tematem s± modernizacje wagonów sypialnych.

Nie widzê sensu polemiki z opiniami w rodzaju "wszyscy wybior±" albo "jestem przekonany co oni my¶l±", gdy¿ jest to Twój osobisty pogl±d i nie stanowi on przekonuj±cego argumentu co my¶li/widzi/czuje statystyczny podró¿ny. Czê¶æ z nich my¶li podobnie, czê¶æ dok³adnie inaczej.

Natomiast pewne fakty pozostaj± faktami niezale¿nie od osobistych opinii.

-Wszystkie wagony sypialne standardu Y (oprócz 308A) eksploatowane przez PKP-IC posiadaj± dok³adnie ten sam typ okien, nie ma wiêc mowy o lepszej/gorszej szczelno¶ci je¿eli spe³nione jest podstawowe kryterium prawid³owo przeprowadzanej konserwacji czy napraw. Niechlujstwo konserwacji nie czyni danej odmiany lepsz±, równie dobrze ¼le przeprowadzona konserwacja okien w odmianie 'WLAB10ouz' mo¿e skutkowaæ nieszczelno¶ci± i o ile wiem zdarza³y siê te¿ takie przypadki.

-Je¼dzi³em swego czasu sporo poci±gami nocnymi do Jeleniej Góry / Pragi / Budapesztu. Przejecha³em siê kilkudziesiêcioma ró¿nego typu sypialnymi igrekami prod. NRD we flocie PKP-IC i nie widzia³em ró¿nic w standardzie wykoñczenia o jakich mówisz. Wiêkszo¶æ wykoñczona jest na jedn± mod³ê i zaryzykowa³bym powiedzieæ ¿e bardzo dobrze utrzymana, a na pewno znacznie lepiej ni¿ odpowiadaj±ce im wiekiem wagony przedzia³owe. Ta równo¶æ standardów w ¿aden sposób nie przek³ada siê na "lepszo¶æ" odmiany 'WLAB10ouz' wzglêdem innych. Prawdopodobnie trafi³e¶ na który¶ ze starszych wagonów, które NG przesz³y oko³o 2001 r. i tam rzeczywi¶cie widoczny mo¿e byæ wy¿szy stopieñ wyeksploatowania.

-Drzwi w wagonach sypialnych otwiera konwojent, wiêc podró¿nego nie dotyczy fakt czy s± odskokowo-przesuwne, czy skrzyd³owo-obrotowe. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e podró¿ny jedzie wagonem sypialnym po to ¿eby dotrzeæ wzglêdnie mi³o, spokojnie i bezpiecznie do celu i raczej nie jest inspektorem UE którego g³ówn± bol±czk± jest oceniaæ dizajn drzwi, takie rzeczy zauwa¿y mo¿e podró¿ny-mi³o¶nik kolei.

I tak dalej i tak dalej... Wózki pozostawiono typu KWZ-CNII, komfort podró¿y nie ró¿ni siê wiêc od innych sypialnych igreków (oprócz 308A). Klimatyzacji nie wprowadzono, wiêc komfort termiczny jest dok³adnie taki sam jak w innych sypialnych igrekach (oprócz 308A). Nie zauwa¿y³em, by po¶ciel/dywaniki/¶ciany w poszczególnych odmianach by³y lepiej/gorzej utrzymane, nie zauwa¿y³em te¿ specjalnego brudu w ¿adnej z odmian ani wytartej tapicerki (tam zreszt± nie ma tapicerki, s± materace na le¿ankach).

Sumuj±c, Twój pogl±d o wy¿szo¶ci wagonów 'WLAB10ouz' nad pozosta³ymi sypialnymi igrekami nie jest zbyt przekonuj±cy, jest natomiast w pe³ni usprawiedliwionym osobistym punktem widzenia. Piêt± achillesow± odmiany 'WLAB10ouz' niestety pozostaje katastrofalna, chaotyczna i nie przemy¶lana estetyka wywo³uj±ca nieprzyjemne wra¿enie optyczne (nie trzeba byæ architektem ¿eby to razi³o i mogê to kiedy¶ wyja¶niæ jak bêdê mia³ chwilê czasu). Nie nale¿y te¿ zak³adaæ, ¿e ka¿dy u¿ytkownik kolei to idiota nie odró¿niaj±cy czekolady od gówna, bo tak nie jest. Spo³eczeñstwo jest zró¿nicowane i nie brakuje ludzi, którzy dobrze widz± tandetno¶æ pewnych zagrañ.
04.01.2017 20:58  
fixall
Go¶ć
...

Nie mam zamiaru prowadziæ tutaj dyskusji podobnej do tej o wy¿szo¶ci ¶wi±t Bo¿ego Narodzenia nad Wielkanoc± bo to do niczego nie doprowadzi. Ale odniosê siê do faktów które przedstawi³e¶.

OKNA
Nie zgadzam siê ze stwierdzeniem ¿e to s± takie same okna bo nie s±. te z WLABouz maj± zupe³nie inn± konstrukcjê ni¿e te starsze. Mo¿e i typ jest ten sam ale w tych nowszych jest znacznie wiêcej uszczelek gumowych.
http://www.vagonweb.cz/fotogalerie/foto/201102/19-PKP_IC_WLABouz-52_51_70_70_019_5-foto22.jpg
https://paul-bialy.flog.pl/wpis/9186795/wnetrze-wagonu-sypialnego-typu-wl-gorl8230#w

WNÊTRZE
Osobi¶cie jecha³em wagonami nie do¶æ ¿e o ró¿nej kolorystyce której jest mnóstwo to i o ró¿nej aran¿acji wnêtrza.
W jednym szafa by³a obok drzwi a obok umywalki by³o dodatkowe rozk³adane siedzenie. A w innym obok umywalki by³a szafa.
http://imgur.com/XzNLxn2
http://imgur.com/QsK4SOL
http://imgur.com/MUeGzA0

Dziwiê siê te¿ ¿e nie zauwa¿asz ró¿nicy miêdzy sraniem na tory a robieniem tego w bardziej cywilizowanych warunkach.

DRZWI
W przypadku drzwi ³amanych masz 2 stopnie a w przypadku odskokowo - przesuwnych jest dodatkowy stopieñ a nie wszêdzie s± wysokie perony. Dodatkowo wej¶cie w WLABouz jest nieznacznie szersze bo nie zawê¿aj± go "z³amane" drzwi.

Ja nie mam zamiaru rozdzieraæ koszuli w obronie wagonu WLABouz napisa³em tylko swoje subiektywne zdanie na podstawie mojego dotychczasowego do¶wiadczenia z wagonami sypialnymi. I tyle.

Ale pamiêtaj ¿e to co Ty napisa³e¶ w ostatnim komentarzu jest tak samo subiektywne jak to co napisa³em ja.

My¶lê ze temat wyczerpali¶my.
04.01.2017 22:44  
kilanziom
Go¶ć
...

Nie masz zamiaru, ale w najlepsze kontynuujesz - z nieuzasadnion±, za to ca³kiem czyteln± irytacj±.

Tym razem jest trochê lepiej, gdy¿ oprócz prywatnych opinii, pojawi³o siê te¿ kilka celnych rzeczowych argumentów - ale to nadal nie wskazuje wy¿szo¶ci odmiany 'WLAB10ouz' nad pozosta³ymi (a od tego siê zaczê³o + Twoja sugestia ¿e nale¿y nimi zast±piæ wszystkie inne sypialne igreki).

Do meritum:

Zdjêcia które podlinkowa³e¶ nie wiele wnosz± do tematu, nie wiadomo jakiego typu s± to wagony (mo¿e chocia¿ numery boczne?), jak s± wyposa¿one i w jakim roku wykonano fotografie. Spójrzmy zatem na jakie¶ powa¿niejsze materia³y:

http://wstaw.org/m/2017/01/04/a.JPG
Wagon sypialny 52 51 70-80 319-7 'WLAB10ou' typu Bautzen86 (NG Pesa 2006 r.), jesieñ 2012 r. Stan nienaganny, nie widzia³em ani nie odczu³em ¿adnych u³omno¶ci o jakich opowiadasz. Ten egzemplarz posiada drzwi odskokowo-przesuwne na obu koñcach, podobnie jak kilkadziesi±t innych z tej odmiany modernizacji w ramach NG.

http://wstaw.org/m/2017/01/04/b.jpg
Wagon sypialny 52 51 70-80 345-2 'WLAB10ou' typu Bautzen86 (NG Pesa 2007 r.), zima 2013 r. Stan nienaganny, nie stwierdzono brudu, nieszczelnych okien ani k³opotów z wysiadaniem przez obrotowo-skrzyd³owe drzwi z 2 walizami i plecakiem.

http://wstaw.org/m/2017/01/04/c.jpg
Wagon sypialny 52 51 70-80 233-0 'WLAB10ou' typu Görlitz81 (NG Pesa 2007 r.), lato 2016 r. Stan bez zarzutu, podobnie jak w 2 poprzednich wc w uk³adzie zamkniêtym, drzwi obrotowo-skrzyd³owe, konwojent otwiera³ drzwi, podawa³ baga¿e, nawet ³adnie pachnia³.

Zajmuje to trochê czasu, wiêc ograniczê siê do 3 przyk³adów, które wystarcz± jednak jako obiektywny dowód, i¿ taki ujednolicony standard przy niezgorszym zadbaniu i stanie wyposa¿enia nie jest li tylko cech± wagonów w odmianie 'WLAB10ouz'. Analogicznym stanem charakteryzuje siê kilkadziesi±t wagonów innych odmian modernizacyjnych w tym m.in. te 3, których zdjêcia za³±czy³em powy¿ej. Sugerowanie ich wycofania / zast±pienia w ca³o¶ci odmian± 'WLAB10ouz' (2 od góry wpis w w±tku) wydaje siê w tym kontek¶cie delikatnie mówi±c niezbyt przemy¶lane i wprost wo³aj±ce o krytyczny komentarz który pozwoli³em sobie napisaæ ze znacznym opó¼nieniem (dopiero po powtórnym podkre¶leniu w 8 od góry komentarzu wy¿szo¶ci odmiany 'WLAB10ouz' nad pozosta³ymi).

Uwa¿am ¿e temat przedstawi³em rzetelnie, konstruktywnie, merytorycznie i uczciwie unikaj±c generalizacji, uproszczeñ, sugestii i irytacji (obecnych w Twoich wypowiedziach). Tak wiêc nie widzê te¿ ¿adnego podobieñstwa w "subiektywno¶ci" naszego odmiennego punktu widzenia.
05.01.2017 00:23  
fixall
Go¶ć
....

Dajmy spokój. Wyrazi³em swoje zdanie i koniec kropka. To nie by³a prawda objawiona.

Ale ma³a uwaga. Na poni¿yszym zdjêciu to chyba jednak prycza z 305A? ;-)
05.01.2017 10:18  
fixall
Go¶ć
....

http://wstaw.org/m/2017/01/04/b.jpg
05.01.2017 10:25  
kilanziom
Go¶ć
...

Nie, to dolna le¿anka z wagonu 52 51 70-80 345-2. Spotka³em siê z takimi parê lat temu tak¿e w wagonach z wysokimi numerami bocznymi (te nietypowe moderny), oko³o # 410.
05.01.2017 11:09  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

Ale siê ch³opaki nastroszyli¶cie :)

Ja te¿ mam pewne do¶wiadczenia z podró¿y wagonami sypialnymi ró¿nych typów i tak¿e nie uwa¿am, by WLABouz oferowa³y jaki¶ znacz±co wy¿szy komfort podró¿y - przede wszystkim ze wzglêdu na pozostawienie w nich starych wózków.
£ó¿ka we wszystkich wagonach moim zdaniem s± porównywalnie wygodne.
Zgodzê siê natomiast z fixall'em, ¿e wnêtrza WLABouz s± bardziej estetyczne, albo raczej nowoczesne, ni¿ starszych wagonów z laminatami drewnopodobnymi. Ale jak ju¿ kilanziom zauwa¿y³, takie zmodernizowane wnêtrza maj± nie tylko WLABouz z 2008 roku, ale tak¿e wcze¶niej wykonywane modernizacje, tj. te po oko³o 2002 roku.
Nie podoba mi siê natomiast moda na instalowanie fartuchów w wagonach standardu Y, gdy¿ zaburzaj± one proporcje wagonów, nie wnosz±c przy tym niczego, co poprawia³oby parametry u¿ytkowe, czy eksploatacyjne wagonów.
Nie podobaj± mi siê tak¿e ma³e, owalne okienka montowane w drzwiach czo³owych modernizowanych igreków, bo dla mnie s± zbyt nisko osadzone bym móg³ swobodnie patrzeæ na szlak podczas jazdy, nie zginaj±c siê przy tym, a np. dla mojego syna s± za wysoko (póki co). Okna te s± po prostu za ma³e.
Podobnie nie podoba mi siê zmniejszanie powierzchni okien bocznych w modernizowanych wagonach, ale to akurat nie dotyczy wagonów sypialnych, bo np. 308A jakim¶ cudem dosta³y okna normalnej wielko¶ci, tylko raczej 140, 141A, itd.


Wracaj±c do sypialnych igreków - za dobre posuniêcie w przypadku WLABouz uwa¿am usuniêcie pary drzwi na jednym koñcu wagonu, bo dziêki temu w wagonie jest trochê ciszej oraz moim zdaniem, minimalnie - ale jednak, poprawi³a siê ich termika. Poza tym drzwi odskokowo-przesuwne tak¿e s± szczelniejsze ni¿ te ³amane i bezdyskusyjnie wygodniejsze od nich podczas wsiadania i wysiadania - bez wzglêdu na to czy asystuje nam steward.
Co do okien - zgadzam siê z fixall'em. Oryginalnie wszystkie wagony mia³y okna rodem z NRD. Pó¼niej podczas napraw g³ównych - w zale¿no¶ci od tego, kiedy taka naprawa mia³a miejsce, montowano okna produkcji polskiej - w G77 i G79 g³ównie typu odpowiadaj±cego oknom fabrycznie montowanym przez HCP w wagonach 140 i 141A, a ju¿ w modernizacjach po 2002 roku nowocze¶niejsze okna z Growagu, które w porównaniu z ich poprzednikami faktycznie wyró¿niaj± siê wy¿sz± szczelno¶ci±, estetyk± wykonania i kultur± obs³ugi.

Podsumowuj±c przyd³ugi wywód - osobi¶cie nie mam oporów przed jazd± wagonem starszego typu, ze starymi, drewnopodobnymi laminatami. Wagony sypialne - nawet te najstarsze, dziêki temu, ¿e zawsze obs³ugiwane s± przez stewarda zwykle s± dobrze utrzymane i czyste. Ró¿nice w komforcie podró¿y pomiêdzy nimi dostrzegam g³ównie w toaletach. W tych starszych zwykle jednak co¶ tam ¶mierdzi i widaæ ich wyeksploatowanie.

Wracaj±c do listy wagonów WLAB i Bc udostêpnionej przez fixall'a, dziwi mnie niekompetencja i niewiedza w³a¶ciciela wagonów co do stanu wymienionego tam taboru. Bo jak inaczej nazwaæ opisywanie wagonów typu 134Ab i 134Ac, czy dyskutowanych tutaj WLABouz mianem niezmodernizowanych?

Je¶li chodzi o listê wagonów WLABouz przedstawion± przez Tomasza B. te¿ zastanawiam siê, na ile podane typy wagonów (mam na my¶li te pojedyncze przypadki G77, G79 i B86) odpowiadaj± rzeczywisto¶ci, bo jak wiadomo PKP-IC bardzo czêsto b³êdnie opisuj± typ danego wagonu.
Tu mam wiêc do Tomasza pytanie - czy korzysta³e¶ z danych PKP-IC (tj. tych które oni maj± w swoich tabelkach typów wagonów), czy mo¿e to Twoje w³asne analizy na podstawie pierwotnych numerów wagonów?
Moje w±tpliwo¶ci wynikaj± z tego, ¿e wg ogólnie dostêpnych informacji wszystkie WLABouz to G81.
05.01.2017 13:18  
fixall
Go¶ć
....

Chyba jednak 305A :-) to jest to samo zdjecie.
http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=20425
05.01.2017 14:03  
DK
Go¶ć
Uwagi do zestawienia

Görlitz81 52 51 70-70 026-0 WLAB10ouz widziany 11.12.2016 z przydzia³em W-WA GROCHÓW

52 51 70-70 051-8 wed³ug PKP IC to Görlitz77 (jedyny z WLAB10nouz-ów), trzeba zatem poprawiæ opis zdjêcia http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=14344
05.01.2017 14:36  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

@DK:
Ale pojawia siê pytanie - czy to faktycznie zmodernizowany G77, czy jednak G81, tyle tylko, ¿e b³êdnie opisany przez PKP-IC jako G77?
St±d te¿ moje pytanie do Tomasza B. dwa posty wy¿ej.
05.01.2017 15:43  
kilanziom
Go¶ć
foto

Rzeczywi¶cie, teraz widzê, ¿e wsadzi³em tam jedno b³êdne zdjêcie. Prawid³owym powinno byæ to:

http://wstaw.org/m/2017/01/05/d.JPG

Mimo tego b³êdu na zestawieniu wy¿ej znajduje siê te¿ w³a¶ciwa fota z le¿ank± wagonu 52 51 70-80 345-2 'WLAB10ou' (o której wspomina³em w odniesieniu do wagonów z numerami 409-411), dolne prawe zdjêcie,

http://wstaw.org/m/2017/01/04/b.jpg
05.01.2017 20:48  
Tomasz B.
Go¶ć
Typy wagonów

W tym zestawieniu zamie¶ci³em typy podane ostatnio przez IC. Modernizacja objê³a g³ównie wagony G81, ale trafi³o siê kilka z innych roczników. Tylko nie wiadomo czy typy s± odpowiednio dobrane.

Zauwa¿y³em te¿, ¿e wagony ró¿ni± siê po³o¿eniem tej mniejszej lampki (nie wiem jak ona siê fachowo zwie) i tak jedne wagony maj± j± poni¿ej czerwonej lampy koñcowej inne obok. Czy to jest cecha pozwalaj±ca na odró¿nienie wagonów Gxx OD b86?
05.01.2017 22:02  
Tomasz B.
Go¶ć
G³upoty

Swoj± drog± je¶li wierzyæ internetom to wagon 70-70 053-4 ma w ¶rodku tak± tabliczkê:

http://blogtransportowy.blox.pl/resource/DSC09278z_dw.jpg

Modernizacja w 2000 roku, wagon typu G79, a PIC opisuje go jako B86 i jak wiadomo WLAB10ouz modernizowany by³ 8 lat pó¼niej.
05.01.2017 22:20  
kilanziom
Go¶ć
Sygnal Tb2

Masz na my¶li lampy sygna³owe tzw. sygna³u Tb2?

Szuka³em kiedy¶ zale¿no¶ci miêdzy ich uk³adem a typem wagonu, ale nie uda³o mi siê takowej ustaliæ. Przyk³adowo wagon 52 51 70-80 292-6 'WLAB10ou' posiada obecnie lampy sygna³owe Tb2 po wewnêtrznej stronie górnych czerwonych lamp sygna³owych. Analogiczne rozwi±zanie znajdziemy w wagonie 52 51 70-80 241-7 'WLAB10o' (obecnie ju¿ skre¶lonym), natomiast w wagonie 52 51 70-80 225-6 'WLAB10o' lampy sygna³owe Tb2 znajduj± siê poni¿ej górnych czerwonych lamp sygna³owych. Wszystkie 3 wspomniane wagony zaliczaj± siê do typu Görlitz81. Lampy Tb2 poni¿ej czerwonych znajdziemy te¿ m.in. w wagonie 52 51 70-80 127-4 'WLAB10o' (Görlitz79), czy 52 51 70-80 358-5 'WLAB10ou' (Bautzen86). Z kolei w wagonie 52 51 70-80 356-9 'WLAB10o' (Bautzen86) lampy Tb2 znajduj± siê po wewnêtrznej wzglêdem czerwonych sygna³owych.

Pomys³ wi±zania uk³adu lamp Tb2 z zak³adem wykonuj±cym naprawy równie¿ nie bardzo klei siê kupy, gdy¿ w wagonach serii 'WLAB10ouz' spotkamy oba uk³ady, a je¶li siê nie mylê wszystkie te wagony przesz³y NG + modernizacjê w zak³adach PESA.
05.01.2017 22:22  
Tomasz B.
Go¶ć
:-/

Tak, o te niebieskie chodzi³o i faktycznie ró¿nie s± umieszczone nawet na tym samym typie. Ju¿ my¶la³em, ¿e bêdzie to jaki¶ punkt odniesienia, a tu d...., Widocznie jaki trafi³ wagon do PESY tak zostawa³o po modernizacji. Pamiêtam tylko, ¿e by³ to przetarg og³oszony jeszcze w 2006 roku, w po³owie 2007 by³o rozstrzygniêcie, a 2008 rok to czas samej modernizacji tych wagonów. Nie by³o chyba wyszczególnionych typów ¶piochów, które pójd± do przeróbki tylko to, ¿e nale¿y przeprowadziæ NG wagonów sypialnych i po tej naprawie wszystkie maj± nadawaæ siê do komunikacji miêdzynarodowej.
05.01.2017 22:43  
kilanziom
Go¶ć
Lampy sygna³u Tb2

Tu mam ciekawe zdjêcie w tym temacie. Wykona³em je w Bydgoszczy latem 2008 r.

http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=9039

Tak¿e... rz±dzi³y tym jakie¶ inne powody.
05.01.2017 22:59  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Pocz±tkowo pomy¶la³em, ¿e powodem umieszczenia jednej lampy pod drug± s± drzwi (np. upchany jest tam jaki¶ mechanizm, sterownik itp itd ) ..., ale szybko znalaz³em odpowied¼: http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=11189&mode=search ... niekoniecznie! ;-(
05.01.2017 23:11  
fixall
Go¶ć
...

A mo¿e odbywa siê to na zasadzie gdzie siê wytnie tam jest? W przypadku Pesy to nie pierwszy taki przypadek. Np. nie wiedzieæ czemu mamy 2 ró¿ne zakoñczenia pude³ przy drzwiach wej¶ciowych w wagonach ex XB. Co ciekawe wszystkie by³y robione w tym samym czasie. Tak¿e mo¿e tam nikt po prostu nie zwraca na to uwagi?
http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=18700
http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=17688
05.01.2017 23:12  Poprzednie zdjęcie:
   52 51 70-80 030-0 WLAB10o  
 Następne zdjęcie:
52 51 70-80 031-2 WLAB10o   

 

RSS Feed: 52 51 70-80 030-0 WLAB10o (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas