An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
51 51 88-70 180-6 WRmnou - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

EP09-044
EP09-044
Komentarze: 0
kilanziom


51 51 88-70 180-6 WRmnou
51 51 88-70 180-6 WRmnou

            

51 51 88-70 180-6 WRmnou
Opis: Wagon restauracyjny typu Bautzen89 odstawiony w oczekiwaniu naprawy na terenie macierzystej wagonowni.

Do chwili obecnej zachowa³y siê jedynie 3 wagony tego typu w stanie zbli¿onym do pierwotnego. Najprawdopodobniej wszystkie 3 jednak pozostaj± obecnie wy³±czone z eksploatacji.

7.07.2016, Warszawa-Grochów.
Słowa kluczowe: Bautzen89 XB restauracyjny gastronomiczny WRmnou WRdmnu 51_51_88-70_180-6 PKPIC PKP-IC Warszawa-Grochów
Data: 08.07.2016 00:00
Obejrzeń: 1655
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 289.9 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-HX400V
Exposure time: 1/320 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 80
Date created: 07.07.2016 16:56:06
Focal length: 20.68mm


Autor: Komentarz:
Bohdan Jêdrzejewski
Admin

Data zarejestrowania: 16.04.2015
Komentarze: 384
...

S±dz±c po wygl±dzie okien (polskiej konstrukcji) wagon ten przeszed³ naprawê g³ówn± zapewne jako jeden z pierwszych swojego typu.
Zastanawiaj±ce dlaczego pomimo takich du¿ych problemów z zapewnieniem wagonów restauracyjnych do rozk³adowego ruchu wagony te stoj± i nic nie s³ychaæ o przetargu na ich naprawê rewizyjn±.
11.07.2016 14:59 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
Rest

Konkretnie jako drugi. Naprawê g³ówn± przeszed³ w Newagu 18.03.2005 roku. Pierwotnie mia³ numer 51 51 88-80 029-3. Od wersji fabrycznej zewnêtrznie ró¿ni³ siê tylko mniejszym oknem do WC i pe³nymi oknami ewakuacyjnymi. W ¶rodku za¶ mia³ mniej miejsc siedz±cych bo tylko 38. Tak jak napisa³ Piotr s± 3 takie wagony.
Warto nadmieniæ ¿e 2 inne wagony równie¿ maj± otwierane okna w ramach aluminiowych (pomimo klimatyzacji) ale dodano w nich fartuchy zakrywaj±ce bebechy pod wagonem i pe³ne okna ewakuacyjne.

Co do odpowiedzi na drugie pytanie to chyba jest ich kilka ale dla ja uwa¿am ¿e zrz±dzaj± tym durnie bez wyobra¼ni i elementarnej wiedzy dotycz±cej funkcjonowania tego typu przedsiêbiorstw. Albo to sztuczne wykazywanie dobrych wyników finansowych kosztem wykonanych napraw w my¶l zasady "a za rok ju¿ nas nie bêdzie i niech kto¶ inny siê martwi".
Natomiast nie do pomy¶lenia jest dla mnie taka sytuacja w mojej bran¿y. Bo to tak jakby u nas nagle okaza³o siê ¿e nie ma ¿urawi wie¿owych z wa¿nym udetem a betonowozy nagle zosta³y odstawione bo nie przeprowadzono im przegl±dów.
To nie do pomy¶lenia bo to podstawa funkcjonowania firmy budowlanej tak jak podstaw± funkcjonowania firmy takiej jak PKP IC jest posiadanie sprawnych wagonów.
Nie mogê te¿ zrozumieæ dlaczego nie s± og³aszane bardzo du¿e przetargi na naprawy rewizyjne du¿ych ilo¶ci wagonów np.: 400 rocznie. Przecie¿ maj±c RJ, dodatek A i B a tak¿e wiedzê co ile wagon ma mieæ NR bardzo ³atwo wyliczyæ zapotrzebowanie, potrzebn± rezerwê a tak¿e roczny plan napraw rewizyjnych. I takie du¿e przetargi w mojej ocenie wp³ynê³y by na cenê bo takiej Pesie czy Newagowi bardzo zale¿a³o by tak± robotê na rok pozyskaæ. I wtedy co miesi±c wysy³amy iles tam wagonów i mamy spokój.
Ale my¶lê jednak ¿e to po prostu kreatywna ksiêgowo¶æ. I co gorsza nie ma tam nikogo kto by tym towarzystwem wstrz±sn±. No i brak odpowiedzialno¶ci. Bo jak to mo¿liwe ¿e jako planowa jedynka jedzie najgorsza z mo¿liwych, brudny i stary 112Ag a zdeklasowan± dwójk± jest ¶wie¿utki bo zaledwie kilka dni po nr wagon. Do brak szacunku do ludzi i do ich pieniêdzy. Ale jak widaæ nikt za to nikogo tam nie rozlicza...
http://i.imgur.com/DjdB5vT.jpg
11.07.2016 19:50 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
112A

Hehe, te¿ widzia³em poci±gi gdzie 112Ag lecia³ jako 1 klasa a obok 112Am czy 112Ar jako zdeklasowane. Ciekawe kto jest odpowiedzialny za takie rozwi±zania, ale (niestety) najprawdopodobniej wagonownia (a ¶ci¶lej jej dyspozytura). Zdarzaj± siê zreszt± barwniejsze sytuacje. Np. 2 tyg. temu wraca³em z Poznania jakim¶ IC z³o¿onym planowo z wagonu 1 klasy (Bautzen91), oraz pary wagonów 2 klasy (Bautzen91/Gorlitz90) i mia³em wykupione miejsce w 11-ym przedziale. W praktyce sk³ad tworzy³a 'jedynka' Bautzen91 ze zdech³± klim± i duet 'igreków' 141A, które jak wiadomo nie maj± 11-ego przedzia³u ;] Kierownik poci±gu by³ nawet bardziej za³amany ni¿ ja.
11.07.2016 20:34 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

Zabawnie jest tez z sypialnymi/kuszetkami. Ro¿nica jest taka ¿e w przypadku jedynek te zdeklasowania s± robione niejako nie¶wiadomie. A tutaj mamy biznesowy ewenement na skalê ¶wiatow± gdzie tak± sam± us³ugê sprzedaj± w ró¿nej cenie. Rozumiem single i double. OK. To co innego. Ale miejsce w przedziale trzy miejscowym w sypialnym i kuszetce zdeklasowanej to dok³adnie to samo. A ró¿na cena. No chyba ¿e w tej kuszetce po¶ciel to ten zatêch³y koc bez poszewki. Za 3 tygodnie siê przekonam bo kupi³em sobie bilet w tym cudzie.
11.07.2016 20:54 Offline fixall
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
PIC

Te¿ zosta³em posiadaczem biletu na kuszetko-sypialne co¶. Za nieca³e dwa tygodnie jedziemy z Wroc³awia na Hel. 13 godzinn± podró¿ postanowili¶my spêdziæ na le¿±co bo jazda tyle godzin star± o¶mioosobow± dwójk± to dramat - pierwszej klasy w sk³adzie poci±gu nikt nie przewidzia³ w tym roku. Po wybraniu kuszetki okaza³o siê, ¿e jedzie "wagon zastêpczy" wiec domy¶li³em siê, ¿e puszczaj± sypialny. Zap³aci³em dodatkowo 3x 60-co¶ z³ za 3 miejsce do le¿enia i tak naprawdê nie wiem czego mam siê spodziewaæ. Bêdzie sypialny czy na dworcu oka¿e siê, ¿e tego dnia jednak kuszetka, bêdzie po¶ciel czy koc i to co¶ sk³adane pod g³owê, bêdzie myd³o, rêcznik czy skoro zap³aci³em prawie po 20 z³ mniej ni¿ za sypialny to ju¿ na to nie ma co liczyæ. W dodatku mam miejsca 11, 14 , 15 i mieli¶my byæ w jednym przedziale. Problem w tym, ¿e w sypialnym 14 przypada je¶li dobrze pamiêtam w kolejnym przedziale. Czy w takim przypadku obowi±zuje podzia³ mêsko-damski jako¶? ... B±d¼ tu cz³owieku m±dry. W informacji PKP rêce rozk³adaj± i nie potrafi± udzieliæ konkretnych odpowiedzi, a w kasie uparcie twierdz±, ¿e w TLK Astra jedzie kuszetka bo tak maj± wyszczególnione w rozk³adzie (papierowym!). Paranoja!
11.07.2016 22:33 Offline Tomasz B.Poprzednie zdjęcie:
   51 51 88-70 180-6 WRmnou  
 Następne zdjęcie:
51 51 88-70 181-4 WRmnou   

 

RSS Feed: 51 51 88-70 180-6 WRmnou (Komentarze)