An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('8id1ncd3es878djj310uokefq6', -1, 1675210503, 'details.php?image_id=18880', '3.236.70.233')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675209603
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
SN61-137 i Görlitz78
SN61-137 i Görlitz78

            
 
 

SN61-137 i Görlitz78
Komentarz: 02-05-1994 | Szlak Szlachta - Czersk |

SN61-137 z poc. osob. nr 3317 Laskowice Pomorskie - Ko¶cierzyna zbli¿a siê do Czerska.

W pierwszej po³owie lat 90. widok Claytona z wagonami typu Görlitz78 by³ na Kaszubach, Kociewiu oraz na linii nr 201 od Gdyni do Bydgoszczy do¶æ powszechny, wiêc uwiecznienie takiego zestawu na zdjêciu nie by³o specjalnie trudne. Do dzi¶ zdecydowana wiêkszo¶æ Görlitzów, podobnie jak i wagonów motorowych SN61 zosta³a z³omowana.

My¶lê ¿e to zdjêcie mo¿e byæ cenne dla modelarzy zbieraj±cych wagony PKP np. w skali H0. Tillig produkuje dok³adnie ten sam typ wagonów, nie wiedzieæ jednak dlaczego z uporem maniaka oznacza je numerami odpowiadaj±cymi wagonom typu Bautzen84, które nie posiadaj± wywietrzników dachowych po stronie korytarza oraz ró¿ni± siê m.in. ¶cianami szczytowymi.
Gdyby kto¶ by³ zainteresowany to zdjêcie tego samego poci±gu zrobione od jego przodu wrzuci³em na wrphoto.eu.
Sowa kluczowe: SN61, SN61-137, Görlitz78, Ganz, Ganz_Mavag, Clayton, PKP, D29-215, osobowy, Czersk, pomorskie, skan
Data: 17.04.2016 01:10
Wywietle: 2922
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 317.7 KB
Doda: Bohdan Jêdrzejewski

Foto mapa  

 


IPTC Info
Data wykonania: 04.03.2016
Byline: Picasa

EXIF Info
Data wykonania: 04.03.2016 15:50:45


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjciaPoprzednie zdjcie:
SN61-133  
 Nastpne zdjcie:
SN61-139

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: SN61-137 i Görlitz78 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting