Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 20-10 015-9 Bdn

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 20-08 752-1 B10ou  
 Następne zdjęcie:
50 51 84-70 000-1 Bdrmnu   

 

50 51 20-10 015-9 Bdn

            

50 51 20-10 015-9 Bdn
Opis: 05-01-2002 - st. Gdynia Postojowa - Wagonownia Gdynia Leszczynki

Gdy?ski wagon typu Görlitz78, ?wie?o przenumerowany w zwi?zku z obni?eniem pr?dko?ci maksymalnej.
Do niedawna wagon nosi? numer 51 51 20-40 221-6, który ?atwo da?o si? odczytaæ spod niechlujnie naniesionego nowego numeru. Niestety nie wiem jaki by? oryginalny numer wagonu - mo?e koledzy maj?cy dost?p do wykazów numerycznych wagonów pomog??
Wagon na zdj?ciu jest jeszcze w stanie oryginalnym, tj. przed NG - posiada m.in. ogrzewanie nawiewne, charakterystyczne du?e wywietrzniki na dachu nad korytarzem oraz niemieck? pr?dnic? na drugim wózku, czyli atrybuty, których wi?kszo?æ innych wagonów tego typu do tego czasu pozbawiono podczas napraw przeprowadzanych w ZNTK Bydgoszcz.

Nie wiem czy tytu?owy wagon kiedykolwiek zosta? skierowany do NG i mam co do tego w?tpliwo?ci, gdy? inne Görlitze by?y wtedy ju? od oko?o 2-3 lat po takich naprawach.

Na pocz?tku obecnego stulecia PKP boryka?y si? z powa?nymi problemami finansowymi. Chc?c ograniczyæ koszty utrzymania wagonów pasa?erskich przeprowadzono wówczas masowe przenumerowania wagonów z jednoczesnym ograniczeniem ich pr?dko?ci maksymalnej do 120 km/h, co w my?l ówcze?nie obowi?zuj?cych przepisów dotycz?cych utrzymania taboru wagonowego pozwala?o na wyd?u?enie okresu mi?dzynaprawczego z 12 do 18 (lub nawet do 24) miesi?cy. Wagony o pr?dko?ci maksymalnej wy?szej ni? 120 km/h musia?y wtedy przechodziæ rewizje co 12 miesi?cy.
Słowa kluczowe: Görlitz78 igrek dwójka YB 50_51_20-10_015-9 51_51_20-40_221-6 Bdn PKP Gdynia Gdynia_Postojowa GP Wagonownia Leszczynki pomorskie
Data: 09.03.2016 22:14
Obejrzeń: 2630
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 284.3 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Data stworzenia: 05.01.2002
Byline: " B. Jędrzejewski " <bjedrzejewski@poczta.onet.pl>
Prawa autorskie: Zastrzeżone

EXIF Info
Date created: 05.01.2002 16:27:24


Autor: Komentarz:
kilanziom
Go¶ć
...

Bardzo fajne zdjêcie. Dobrze widaæ wiele detali charakterystycznych dla pierwowzoru - drzwi czo³owe, kratka ogrzewania nawiewnego, wywiewki od korytarza na dachu.

Uwagê zwraca równie¿ wózek 25An pod wagonem 113A na torze obok.

*I co? Uda³o siê znale¼æ potwierdzenie dot. ZNTK Bydgoszcz?
09.03.2016 22:18  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

Zrobi³em remanent w negatywach i znalaz³em sporo ciekawych ujêæ sprzed lat, ale nie mogê powiedzieæ, ¿e znalaz³em potwierdzenie albo zaprzeczenie tezy, ¿e NG Görlitzów wykonywa³y ZNTK Bydgoszcz, bo na zdjêciach stosownych napisów nie widaæ.
Wrzucê jeszcze zdjêcie wózka tego wagonu, wyposa¿onego w oryginaln± niemieck± pr±dnicê, któr± podczas napraw g³ównych zamieniano na klasyczn± polsk±, znan± z polskich igreków.
10.03.2016 00:27  
fixall
Go¶ć
....

Kolego wrzucaj wszystko co masz :-)
10.03.2016 06:46  Poprzednie zdjęcie:
   50 51 20-08 752-1 B10ou  
 Następne zdjęcie:
50 51 84-70 000-1 Bdrmnu   

 

RSS Feed: 50 51 20-10 015-9 Bdn (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas