Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 88-70 096-5 WRo

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 88-70 093-2 WRo  
 Następne zdjęcie:
50 51 88-70 096-5 WRo   

 

50 51 88-70 096-5 WRo

            

50 51 88-70 096-5 WRo
Opis: 04.02.2016, Lublin
Wagon barowy odstawiony na torach postojowych stacji Lublin.
St. mac: Warszawa Grochów
Słowa kluczowe: 113A igrek bar barowy knajpa WRo PKP_IC Lublin
Data: 06.02.2016 16:17
Obejrzeń: 1620
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 596.0 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Data stworzenia: 04.02.2016

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D7100
Exposure time: 1/250 sec(s)
Aperture value: F/8
ISO speed: 640
Date created: 04.02.2016 11:47:23
Focal length: 30mm


Autor: Komentarz:
fixall
Go¶ć
113A

Czy kto¶ siê orientuje w którym roku rozpoczêto przebudowê tych wagonów likwiduj±c w nich przedzia³y?
Na pewno w czerwcu 1990 istnia³ gdyñski wagon Bar Video o numerze 51 51 85-80 039-5 BRd który kursowa³ w Kaszubie i mia³ oliwkowo kremowe malowanie.
22.02.2016 05:22  
kilanziom
Go¶ć
...

Mam kiepsk± pamiêæ do nowszego taboru, ale kiedy¶ rozmawiali¶my o tym z Etmanem i co¶ mi siê kojarzy, ¿e to w³a¶nie oko³o 1988 zaczêto robiæ im t± trepanacjê i przeróbki na 'bary'. Mo¿liwe ¿e odrobinê wcze¶niej nawet... np. 1985.
23.02.2016 04:12  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
113A

Oj chyba nieco pó¼niej.
W swoim kajeciku w latach 1988-1989 odnotowa³em naprawy rewizyjne 12 gdyñskich wagonów typu 113A oznaczonych wówczas seri± BR-x i o numeracji z zakresu 51 51 85-80 - nry: 039, 048, 054 (ten wagon mam spisany tak¿e po rewizji w 1990 - ozn. bez zmian), 096, 097, 107, 114, 139, 141, 167, 168, 199.
Zatem przebudowy (przynajmniej w odniesieniu do wagonów stacjonuj±cych w Gdyni) rozpoczêto na pewno po 1989.
23.02.2016 22:57  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
113A

Przeczyta³em to, co napisa³em powy¿ej i zacz±³em siê zastanawiaæ (tak to jest, gdy najpierw siê pisze, a dopiero potem my¶li;)), bo przecie¿ z oznaczenia serii BR, czy te¿ BR-x nie wynika wprost, ¿e dany wagon posiada³ jednocze¶nie przedzia³y klasy 2, co wy¿ej próbowa³em udowodniæ. W moich notatkach akurat ¿adnych komentarzy dotycz±cych ewentualnych przebudów niestety nie robi³em, wiêc chyba nie powinienem byæ pewny na 100%.
Ale jest jeszcze jeden element oznaczenia, który mo¿e potwierdzaæ to, co napisa³em w poprzednim komentarzu. Liczba 85 w trzeciej grupie cyfr numeru wagonu mog³a ¶wiadczyæ o tym, ¿e dany wagon nie by³ ca³kowicie pozbawiony przedzia³ów pasa¿erskich.
Niestety nie pamiêtam, czy wraz z przebudow± wagonów automatycznie zmieniano im oznaczenia serii na WRbd oraz trzeci± grupê cyfr na 88, faktem jednak jest, ¿e kilka lat pó¼niej przebudowane wagony nosi³y ju¿ zmienione oznaczenia zarówno w serii jak i w numerach.
23.02.2016 23:23  
fixall
Go¶ć
113A

Zatem muszê w tej sprawie zadzwoniæ do Etmanowicza.
Ilo¶æ potrzebnych wagonów restauracyjnych w rozk³adzie 1990/91 znacz±co przewy¿sza ilo¶c wagonów restauracyjnych produkcji Bautzen.
Byæ mo¿e wtedy jeszcze w ruchu by³o tak du¿o Gos.
Swoj± drog± szkoda ¿e historia igreków jest tak ma³o znana i co najgorsza w zasadzie nigdzie niedostêpna do poznania.
24.02.2016 13:53  Poprzednie zdjęcie:
   50 51 88-70 093-2 WRo  
 Następne zdjęcie:
50 51 88-70 096-5 WRo   

 

RSS Feed: 50 51 88-70 096-5 WRo (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas