Wyszukiwanie zaawansowane

62 85 78-90 050-6 WLABmz

Poprzednie zdjęcie:
   62 85 78-90 029-0 WLABmz  
 Następne zdjęcie:
62 85 78-90 050-6 WLABmz   

 

62 85 78-90 050-6 WLABmz

            

62 85 78-90 050-6 WLABmz
Opis: Warszawa Zachodnia, 21-07-2015.

Wagon sypialny kolei rosyjskich w??czony w sk?ad poci?gu TLK Polonez oczekuje odjazdu ze stacji pocz?tkowej.

Numer wagonu wg systematyki rosyjskiej: 017 02703.
Słowa kluczowe: Siemens RZD R¯D Z1WL WLABmz TLK Polonez Warszawa Warszawa_Zachodnia 62_85_78-90_050-6 sypialny
Data: 05.10.2015 23:07
Obejrzeń: 1387
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 226.5 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: Canon
Model: Canon EOS 60D
Exposure time: 1/250 sec(s)
Aperture value: F/8
ISO speed: 250
Date created: 21.07.2015 15:56:44
Focal length: 35mm


Autor: Komentarz:
Leszek Matula
Go¶ć
...

Dlaczego te wagony s± zarejestrowane w Szwajcarii?
06.10.2015 06:12  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

Dobre pytanie. Ta kwestia tak¿e mnie od pewnego czasu nurtuje.
W ¿egludze tego typu wybiegi przewo¼nicy (armatorzy) stosuj± dla unikniêcia wy¿szych podatków w kraju macierzystym lub gdy ich pojazdy (statki) nie s± w stanie spe³niæ wy¶rubowanych wymogów np. ekologicznych, obowi±zuj±cych w ich kraju.

Tu nie wiem jak by³o. Mo¿e R¯D za³o¿y³y w Szwajcarii jak±¶ swoj± spó³kê córkê, dziêki czemu mog³y np. bez przetargu kupiæ te wagony u Siemensa (to tylko moje domniemanie, bo zdaje siê ¿e jaki¶ przetarg by³) lub przez któr± mog± "przelewaæ" jakie¶ ¶rodki, których w oficjalnym obrocie R¯D nie ma.
Faktycznego powodu takiego rozwi±zania nie znam, ale chêtnie poznam :)
06.10.2015 13:09  
kilanziom
Go¶ć
...

Ja równie¿ nie znam powodów tej zagrywki, ale bior±c pod uwagê zasadniczo nieograniczone mo¿liwo¶ci polityczno-finansowe strony rosyjskiej, domy¶laæ siê mo¿na, ¿e raczej chodzi³o o jaki¶ warunek ze strony austriackiej.

Tego typu 'manewry' zdarzaj± siê w ostatnich latach coraz czê¶ciej. Przyk³adowo wszystkie wagony odkupione przez Czeskie Drahy z Austrii zarejestrowane s± (mimo w³asno¶ci czeskiej) w³a¶nie w Austrii, podobnie jak ca³a flota wagonowa firmy RegioJet. We flocie wagonów towarowych sytuacja jest jeszcze barwniejsza.
06.10.2015 23:38  Poprzednie zdjęcie:
   62 85 78-90 029-0 WLABmz  
 Następne zdjęcie:
62 85 78-90 050-6 WLABmz   

 

RSS Feed: 62 85 78-90 050-6 WLABmz (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas