Wyszukiwanie zaawansowane

EN57-1023

Poprzednie zdjęcie:
   EN57-1021  
 Następne zdjęcie:
EN57-1025   

 

EN57-1023

            

EN57-1023
Opis: 02.2000 r. Kielce, poci?g osobowy Kielce - Ostrowiec ?wi?tokrzyski przez Skar?ysko chwil? przed odjazdem ze stacji pocz?tkowej. Jednostka dziewi?æ miesi?cy po wykonaniu tego zdj?cia uleg?a samozag?adzie poprzez spalenie (wagony "rb" oraz "s"). Wagon "ra" kursuje nadal jako wagon "rb" w jednostce EN57-1003.
Słowa kluczowe: EN57 EN57-1023 Kielce ezt jednostka PKP PKPPR
Data: 04.09.2015 13:14
Obejrzeń: 3165
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 414.2 KB
Nadesłane przez: Leszek_Matula


Autor: Komentarz:
fixall
Go¶ć
O ja pie.....e!!!!!!

Pojawi³ siê zmodernizowany kibel PR. Chcia³bym co¶ napisaæ o malowaniu ale sparali¿owa³o mnie i nic nie mogê napisaæ....
https://www.facebook.com/KolejowyMinskMazowiecki/photos/pcb.951292198261251/951291414927996/?type=1
05.09.2015 10:52  
PMT
Go¶ć
O ja pie.....e!!!!!! x3

O! Nawet zaznaczyli miejsce doklejenia plastikowej mordy!
Regiolinio pe³n± gêb±!
Nawet po modernizacjach kibel pozostanie kiblem i nic tego nie zmieni.
05.09.2015 12:26  
Leszek Matula
Go¶ć
...

Nieprawda. Kibel po modernizacji to ju¿ nie bêdzie kiblem. Komfort jazdy tak± modern± a zwyk³ym EN57 jest bez porównania wy¿szy. Trzeba jak najwiêcej jednostek tak modernizowaæ. W te wakacje trochê poje¼dzi³em ko³obrzeskimi ALicjami i naprawdê bardzo przyjemne pojazdy. Ale za co¶ takiego (malowanie) to powinni kastrowaæ. I jeszcze maj±c na uwadze, ze PR zap³aci³y za projekt tego malowania to brak cenzuralnych s³ów. Wstyd...
05.09.2015 13:43  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
aaaa nie mówi³em...

¿e to bêdzie masakra estetyczna?
Niestety wówczas nie mog³em siê jedynie podzieliæ wiedz± na temat zastosowanej malatury.
06.09.2015 19:01  
Preki
Go¶ć
Rzygi

Mo¿na by³o siê spodziewaæ, ¿e wyjd± im rzygi. Za¶ je¶li chodzi o komfort, to kibel jednak zawsze bêdzie kiblem. Mo¿na do niego nawsadzaæ nowego sterowania, silniki trakcyjne, wnêtrze, toalety, i bêdzie bardziej komfortowy od klasyka. Ale nadal pozostanie prawie niezmieniona czê¶æ mechaniczna, która pod k±tem komfortu jest najs³absza w ca³ym poje¼dzie.
07.09.2015 13:01  
PMT
Go¶ć
...

Uk³ad drzwi, ca³e pud³o, wózki (choæ ze zmienionym usprê¿ynowaniem) czy przej¶cia miêdzy cz³onami pozostaj± po staremu.
Kiedy¶ gdzie¶ czyta³em o tym, ¿e modernizacje maj± niespokojny bieg przy 120km/h, a w EN57-20xx w miejscu ³±czenia nowego czo³a z reszt± pud³a potrafi³a ciekn±æ woda.
07.09.2015 21:31  
Leszek Matula
Go¶ć
...

57-20xx to jest niewypa³. Takie nie wiadomo co. W zasadzie to nowe czo³o, kabina, przetwornica, sprê¿arka i wnêtrze. Napêd po staremu, rozruch oporowy. Ile problemów bylo z nimi, szczególnie zaraz po NG to d³ugo mo¿na by pisac. Strach w oczach byl ¿eby gdzies dalej tym jechaæ - np
ile czasu minê³o ¿eby na iR Bolko zaczely SPOTy je¼dziæ choc plany byly du¿o wczesniej ale caly czas byl strach ze nie dojedzie.
07.09.2015 23:04  
PMT
Go¶ć
...

Wszystkie cztery ED72A kuj-pomu te¿ maj± stary napêd.

http://img3.garnek.pl/a.garnek.pl/027/037/27037750_800.0.jpg/pulpit-ed72a-001.jpg
19.09.2015 12:21  Poprzednie zdjęcie:
   EN57-1021  
 Następne zdjęcie:
EN57-1025   

 

RSS Feed: EN57-1023 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas