Wyszukiwanie zaawansowane

51 51 21-70 011-3

Poprzednie zdjęcie:
   51 51 21-70 003-0 Bdmnu  
 Następne zdjęcie:
51 51 21-70 011-3 Bdmnu   

 

51 51 21-70 011-3

            

51 51 21-70 011-3
Opis: 20.06.2015, Bydgoszcz
Wagon 170A z jescze pierwotnym i co wa?ne b??dnym numerem (50 zamiast 51) podczas manewrów po terenie Pesy. Wewn?trz by?o sporo sprz?taczek wi?c nale?y przypuszczaæ ?e wkrótce wagony zaczn? opuszczaæ zak?ad.

Czy nie warto stworzyæ ju? nowych kategorii dla wagonów 170 i 171A
Słowa kluczowe: XB Görlitz90 Bdmnu 170A dwójka przedzia?owy Z2B Pesa Bydgoszcz
Data: 21.06.2015 23:10
Obejrzeń: 2505
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 876.9 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Data stworzenia: 20.06.2015

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D7100
Exposure time: 1/320 sec(s)
Aperture value: F/9
ISO speed: 250
Date created: 20.06.2015 11:16:15
Focal length: 35mm


Autor: Komentarz:
fixall
Go¶ć
Numery

Kwestia numerów po NG jest dla mnie wysoce dyskusyjna. Wielokrotnie spotyka³em siê z sytuacj± ¿e sta³y 3 lub 4 wypiaskowane wydmuszki bez jakiegokolwiek oznaczenia na pudle. Zastanawiam siê na jakiej podstawie Pesa identyfikowa³a potem te wagony co wiêcej nie wydaje mi siê ¿eby a¿ tak bardzo siê tym przejmowali.
Przyk³ady tutaj:
http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=9340&mode=search
http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=12399&mode=search

Wagon ze zdjêcia natomiast ma na kartce b³êdny numer. Tak¿e z du¿± ostro¿no¶ci± podchodzi³ bym z identyfikacj± wagonów po NG
23.06.2015 14:54  
bogas
Go¶ć
Re: Numery

Wagon, który teoretycznie nie ma naniesionego ¿adnego numeru mo¿e mieæ prowizoryczn± tabliczkê wykonan± z kawa³ka blachy lub tworzywa sztucznego. Na blaszkach numer wybija siê przy pomocy numeratora, a na tych z tworzywa sztucznego numer siê elegancko wycina (w obu przypadkach chodzi o identyfikator modernizacji). Takie "metki" przewa¿nie przypina siê do uchwytu promowego.

Kilka razy widzia³em wagon bez wspomnianej "tabliczki" ale nie obchodzi³em takiego wagonu ze wszystkich stron. Byæ mo¿e przymocowano j± z drugiej strony wagonu.
23.06.2015 18:52  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

Abstrahuj±c od numeracji, zmodernizowane wagony 170A ró¿ni± siê miêdzy sob± mimo, ¿e modernizacje przeprowadza ten sam zak³ad. Na przyk³ad w powy¿szym wagonie zachowano naro¿niki pud³a typowe dla G90, natomiast chocia¿by tutaj owym naro¿nikom nadano nowy kszta³t:

http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=14982&mode=search
23.06.2015 19:09  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
P.S

Wysoko¶æ usytuowania ¶wiate³ czo³owych równie¿ ró¿ni siê w oby tych wagonach.
23.06.2015 19:12  
bogas
Go¶ć
...

No proszê, ju¿ siê robi ciekawie:D Brawo, Tomek, za spostrzegawczo¶æ.
23.06.2015 19:43  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

Faktycznie ciekawa sprawa.
Mnie natomiast zastanawia w jakim celu Pesa wycina we wszystkich aktualnie modernizowanych wagonach oryginalne haki promowe i montuje nowe (ale ju¿ tylko 4 sztuki) w zupe³nie nowych, na wysoko¶ci wózków.
23.06.2015 22:56  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

Do koñcówki powy¿szego komentarza - mia³o byæ: montuje nowe w zupe³nie nowych miejscach, na wysoko¶ci wózków.
23.06.2015 23:02  
bogas
Go¶ć
Re: Bohdan Jêdrzejewski

Oryginalne uchwyty promowe kolidowa³yby z dzisiejszymi fartuchami. £adnie to widaæ je¶li porównamy zdjêcia G90 i 170A (fajnie, ¿e ten drugi doczeka³ siê ju¿ na galerii zdjêæ z obu stron).

W wagonach 136A oraz 139A rozwi±zano ten problem nieco inaczej:
http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=15278
http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=11501
23.06.2015 23:59  
bogas
Go¶ć
Uchwyty promowe

Zapewne nie umknê³o Waszej uwadze, ¿e kuszetki 134Ab po naprawach g³ównych maj± wyj±tkowo krótkie fartuchy i byæ mo¿e zastanawiali¶cie siê dlaczego. Prawdopodobnie z powodu lokalizacji tytu³owych uchwytów, które fabrycznie rozmieszczono tak a nie inaczej.

http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=5593
24.06.2015 00:07  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
uchwyty

Z zalinkowanych zdjêæ wynika, ¿e Newag i FPS w przypadku wagonów typu 136A i 139A potrafi³y pogodziæ oryginaln± lokalizacjê uchwytów z nowo zabudowywanymi fartuchami. W 134A wysz³o nieco inaczej, ale te¿ bez demolki dotychczasowego uk³adu.
Dla Pesy najwyra¼niej stanowi to problem nie do przej¶cia skoro zdecydowano o zmianie lokalizacji uchwytów - i to tak niefortunnie, ¿e wyl±dowa³y na wysoko¶ci wózków. Nie widzia³em takiego rozwi±zania w ¿adnym innym europejskim wagonie pasa¿erskim.
24.06.2015 01:13  Poprzednie zdjęcie:
   51 51 21-70 003-0 Bdmnu  
 Następne zdjęcie:
51 51 21-70 011-3 Bdmnu   

 

RSS Feed: 51 51 21-70 011-3 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas