Wyszukiwanie zaawansowane

51 51 20-70 759-8 B10o

Poprzednie zdjęcie:
   51 51 20-70 737-4 B10ou  
 Następne zdjęcie:
51 51 20-70 759-8 B10ou   

 

51 51 20-70 759-8 B10o

            

51 51 20-70 759-8 B10o
Opis: Wagonownia Gdynia - stacja Gdynia Postojowa; 25-04-2015 r.

Jeden z ostatnich, jeszcze istniej?cych wagonów typu Goerlitz78 odstawiony na torach macierzystej wagonówki.
Ostatni? napraw? okresow? przeszed? 30.10.2012 w Pesa Bydgoszcz. Na kolejn?, zaplanowan? na po?ow? 2014 roku nie zosta? ju? wys?any, zatem koniec tego wagonu jest bliski, mimo ?e prezentuje si? zupe?nie przyzwoicie.

Ca?a seria 50 wagonów tego typu fabrycznie wyposa?ona by?a w ogrzewanie nawiewne, którego bie??ce utrzymanie i naprawy okresowe przeros?y mo?liwo?ci i umiej?tno?ci polskich kolejarzy (ciekawe ?e dla ich kolegów z Czech, S?owacji, Bu?garii, Rumunii czy W?gier nie stanowi?o ono problemu). Zapewne dlatego w okresie do naprawy g?ównej, czyli do prze?omu wieków, mo?na by?o je spotkaæ g?ównie na lokalnych liniach Kaszub, Kociewia i Pomorza, gdzie ogrzewane by?y wy??cznie par? pochodz?c? z ci?gn?cych je wagonów motorowych SN61 oraz lokomotyw SP42 i SP45.
Ostatecznie system ogrzewania nawiewnego w wagonach typu Görlitz78 zlikwidowano podczas napraw g?ównych, przeprowadzonych w ZNTK Bydgoszcz w latach 1995-2000 i zast?piono przestarza?ym ogrzewaniem konwekcyjnym, dobrze znanym ze starszych odmian polskich wagonów z rodziny 111A.

Z tabliczki firmowej wynika, i? pierwotny numer tego wagonu to: 51 51 20-80 735-6.
Słowa kluczowe: igrek Görlitz YB Görlitz78 G78 dwójka PKP PKP-IC 51_51_20-70_759-8 51_51_20-80_735-6 Gdynia Gdynia_Postojowa B10o Bdu Bwxz pomorskie
Data: 05.05.2015 00:24
Obejrzeń: 2969
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 283.0 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: Canon
Model: Canon EOS 60D
Exposure time: 1/320 sec(s)
Aperture value: F/9
ISO speed: 100
Date created: 25.04.2015 13:42:58
Focal length: 48mm


Autor: Komentarz:
kilanziom
Go¶ć
G78

Ich jeszcze kilka chodzi, widzia³em ostatnio (na pocz. kwietnia 2015 r.) 2 szt. na którym¶ obiegu Przemy¶l/Lublin-Bydgoszcz - wagony warszawskie. W ci±gu ostatniego pó³ roku kilka innych uda³o siê te¿ 'trafiæ' w obiektywie:

http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=14793
http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=13811
http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=13857
05.05.2015 00:27  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
G78

No proszê, nie podejrzewa³em, ¿e jakie¶ wagony tego typu jeszcze mo¿na spotkaæ w eksploatacji. Jednak jakby na to nie spojrzeæ, s± to ju¿ ostatki Goerlitzów.
05.05.2015 08:51  
kilanziom
Go¶ć
G78

Wbrew pozorom sporo tych wagonów zachowa³o siê do dzi¶. ¦ledzê je od oko³o 2007 r. i do 2012/2013 r. w ruchu spotkaæ mo¿na by³o oko³o 10 wagonów pod flag± PKP-IC, kilka dalszych przebudowanych na socjalne/salonowe i kilka lub nawet kilkana¶cie techniczno-gospodarczych. Czê¶æ z nich wisi tu na WGK.

Spotkane na chodzie w IC oko³o 2012-2014 roku:

50 51 20-00 065-6 B10ou / d. 51 51 20-80 729-0 Bwxz
50 51 20-08 680-4 B10ou / d. 51 51 20-80 713-3 Bwxz.
50 51 20-08 751-3 B10ou / d. 51 51 20-80 701-8 Bwxz.
51 51 20-70 727-5 B10ou / d. xx xx xx-xx xxx-x Bwxz.
51 51 20-70 737-4 B10ou / d. xx xx xx-xx xxx-x Bwxz.
51 51 20-70 759-8 B10o / d. 51 51 20-80 735-6 Bwxz.
51 51 20-70 785-3 B10ou / d. xx xx xx-xx xxx-x Bwxz.
51 51 20-70 786-1 B10ou / d. xx xx xx-xx xxx-x Bwxz.

Socjalne/Salonowe (oko³o 2010 r.):

63 51 89-80 024-9 As / d. 51 51 20-80 744-8 Bwxz.
63 51 89-80 025-6 As / d. 51 51 20-80 709-1 Bwxz (skasowany 2010).
63 51 99-40 049-3 Sk / d. 51 51 20-80 719-0 Bwxz.
63 51 99-80 042-9 Sk / d. 51 51 20-80 706-7 Bwxz.
63 51 99-80 050-2 Sk / d. 51 51 20-80 722-4 Bwxz (skasowany 2013).
63 51 99-80 075-9 SK / d. 51 51 20-80 728-1 Bwxz.
63 51 99-80 082-5 Sk / d. xx xx xx-xx xxx-x Bwxz.
63 51 99-80 094-0 Sk / d. 51 51 20-80 725-7 Bwxz.

Techniczno-gospodarcze, ratunkowe, sieciowe itp (2013/2014 r.)

-505986 X0a PPMT / d. 51 51 20-80 739-8 Bwxz.
-XXXXXX XXX PPMT / d. xx xx xx-xx xxx-x Bwxz.

-3 wagony PKP-Energetyka / baza w Ostrowie Wlkp.
-3 wagony poc-rat w Tczewie.

...by³o tego wiêcej, ale nie pamiêtam ju¿ dok³adnie co i kiedy. Jaki¶ socjalny z Lublina (pociêty), jaki¶ sieciowy ze Stargardu... itp itd.
05.05.2015 19:00  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
G78

Faktycznie sporo tego uda³o Ci siê spisaæ. Jeszcze kilka lat temu czêsto mo¿na je by³o spotkaæ w poc. TLK - szczególnie w uruchamianych przez gdyñski oddzia³ IC, który chyba mia³ ich najwiêcej. Ja nie ¶ledzi³em jako¶ szczególnie tych wagonów, ale ¿e nie mam problemu z ich rozpoznaniem, to czêsto je zauwa¿a³em w poci±gach.
W Gdyni na Grabówku ostatnio te¿ namierzy³em jednego odstawionego Görlitza przebudowanego na socjalny, który nota bene ju¿ jest na tej galerii. Zrobi³em mu kilka fotek, ale jego wygl±d jest na tyle kontrowersyjny, ¿e nie wiem czy je tu wrzuciæ (wagon jest ca³kowicie zasprejowany). Wagon ten stoi razem z równie zasprejowan±, dawn± jedynk± typu 112Ak, przebudowan± na socjalny i czê¶ciowo spalon± wewn±trz.
06.05.2015 08:30  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
Z³om

I przysz³a kryska na Matyska - wagonik doczeka³ siê sprzeda¿y na z³om w przetargu z 22-01-2016.
27.01.2016 09:58  Poprzednie zdjęcie:
   51 51 20-70 737-4 B10ou  
 Następne zdjęcie:
51 51 20-70 759-8 B10ou   

 

RSS Feed: 51 51 20-70 759-8 B10o (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas