Wyszukiwanie zaawansowane

749 262-2

Poprzednie zdjęcie:
   749 261-4  
 Następne zdjęcie:
749 264-8   

 

749 262-2

            

749 262-2
Opis: Lokomotywa spalinowa 749.262-2 (ex-752.066-1) odstawiona na stacji Chomutov.

Maszyna od kilku lat nale?y do firmy przewozowej Hanzalik z Kajova. Jednym z ciekawszych zlece? firmy Hanzalik jest transport wody mineralnej z uj?cia w miejscowo?ci Kyselka do hurtowni ko?o Prostìjova. Transport odbywa si? kolej?, przy czym na odcinku Kyselka-Chomutov i Prostìjov-bocznica hurtowni wykorzystywana jest trakcja spalinowa, w tym dwie maszyny serii 749, odkupione w 2010 lub 2011 r. od ÈD przez firm? Hanzalik.

16.04.2015, Chomutov.
Słowa kluczowe: Chomutov Hanzalik berta BARÈA Zamraèena T478.2 cecula baruna 749 749_262-2 752 752_066-9
Data: 20.04.2015 11:40
Obejrzeń: 1266
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 186.2 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-HX400V
Exposure time: 1/80 sec(s)
Aperture value: F/3.5
ISO speed: 640
Date created: 16.04.2015 18:00:39
Focal length: 12.58mm


Autor: Komentarz:
fixall
Go¶ć
...

Bardzo ¿a³ujê ¿e podczas mojej wycieczki do Czech z bardotk± spotka³em siê tylko raz w postaci wraku odstawionego w szopie w Czeskiej Trzebowej :-(/
21.04.2015 19:37  
kilanziom
Go¶ć
baruny

No niestety, prze³om 2014 i 2015 r. przyniós³ totaln± wycinkê ostatnich maszyn serii 749 i 751 w Czechach. Posypa³y siê skre¶lenia i sprzeda¿e, choæ przyznaæ nale¿y, ¿e sporo maszyn w ostatniej chwili znalaz³o kupców w postaci ró¿nych spó³ek-spó³eczek i klubów. Taki los spotka³ m.in. praskie 007, 039 i 253. Sprawna pozostaje jeszcze 264, któr± mo¿na spotkaæ w ruchu weekendowym na po¶piechach Praha-Tanvald, a w tygodniu na po¶piechach Praha-Czeskie Budziejowice przez Pisek (choæ planowo powinna i¶æ tam 754,

19.04.2015 r.:

http://www.k-report.net/discus/obrazky/22/89/1032289.jpg

Maszyna z foty powy¿ej (749.262-2) to równie¿ jedyna berta jak± spotka³em przez 4 dni. Czas wracaæ na S³owacjê, bo i tam staruszkom z wolna bije dzwon...

*W Czechach jest jeszcze 5 sprawnych maszyn pod flag± ÆD Cargo, wszystkie w lok. Czeskie Budziejowice. Krêc± siê tam woko³o po liniach w okolicy Volar i Veseli nad Luznici.
21.04.2015 19:43  
fixall
Go¶ć
...

Co spowodowa³o, ¿e te lokomotywy zosta³y skre¶lone a seria 750 jest nadal w do¶æ du¿ej ilo¶ci u¿ywana? Jakie kwestie zadecydowa³y?
21.04.2015 21:05  
kilanziom
Go¶ć
749 vs. 750

Oko³o 1990 r. bardotki zdecydowanie wygra³y ekonomiczny pojedynek z okularnikami, skutkiem czego maszyny serii 753 masowo skre¶lano, podczas gdy 751 modernizowano na kilka ciekawych sposobów (o czym pisa³em w ¦K 6/7 / 2014). Sytuacja zmieni³a siê jednak znacz±co przez te 25 lat i bardotki osi±gnê³y graniczny wiek eksploatacji. Dotar³y do momentu, gdzie konieczne s± powa¿ne naprawy g³ówne i modernizacje, a zapotrzebowanie na liniowe diesle spad³o.

Zarówno ÆD jak i ÆDC wybra³y maszyny serii 750/753 jako temat modernizacji z uwagi na ich wiêksz± liczebno¶æ, lepszy ogólny stan techniczny i mniejszy wiek. W tej sytuacji los bardotek wydawa³ siê przes±dzony, choæ nawet od tego by³y odstêpstwa, jak 749.018-8, poddana powa¿nej naprawie wiosn± 2013 r. Teoria teori± a praktyka praktyk±. Zmiany w zapotrzebowaniu przewozowym sprawi³y, ¿e ÆD Cargo, które lekk± rêk± wysy³a³o przez ca³y 2013 i 2014 rok w krzaki kolejne lokomotywy, ostatnio musia³o wskrzeszaæ licznie stare i zapomniane maszyny serii 771 i 751.

Z seri± 750 te¿ nie jest tak ró¿owo. Gdyby nie liczyæ maszyn zmodernizowanych, ani jedna 750 nie jest ju¿ przez ÆD u¿ywana. ÆD Cargo wykorzystuje swoje 750 w ograniczonym zakresie w 3 rejonach. Dlaczego? Bo nie maj± wyboru, nawet przy 30 zmodernizowanych maszynach 753.7 nie maj± innych lokomotyw, ¿eby zast±piæ stare 750ki. Nawiasem mówi±c opisa³em t± kwestiê w przygotowywanym w³a¶nie artykule o T478.3, planowanym na czerwiec b.r.
21.04.2015 21:34  Poprzednie zdjęcie:
   749 261-4  
 Następne zdjęcie:
749 264-8   

 

RSS Feed: 749 262-2 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas