Wyszukiwanie zaawansowane

Produkcja Gamy

Poprzednie zdjęcie:
   Pesa Dart  
 Następne zdjęcie:
Produkcja Linka   

 

Produkcja Gamy

            

Produkcja Gamy
Opis: 04.04.2015, Bydgoszcz
Szkielet jednej z 10 lokomotyw spalinowych Gama które dla PKP IC produkuje bydgoska Pesa. Cieszy mnie ?e pojawiaj? si? nowe liniowe lokomotywy spalinowe jednak nie da si? ukryæ ?e to wyrzucenie pieni?dzy w b?oto. Co najciekawsze, lokomotyw tych nie zobaczymy tam gdzie nadawa?by si? idealnie czyli na linii do Helu.
Słowa kluczowe: Gama Pesa Bydgoszcz
Data: 05.04.2015 19:40
Obejrzeń: 4690
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 1.00 (1 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 693.3 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Data stworzenia: 04.04.2015

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D7100
Exposure time: 1/1250 sec(s)
Aperture value: F/9
ISO speed: 250
Date created: 04.04.2015 10:21:34
Focal length: 90mm


Autor: Komentarz:
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

Wyrzucenie pieniêdzy w b³oto? No pewnie, lepiej wypo¿yczaæ lokomotywy od Cargo, albo ¶ci±gaæ nurki z Czech. Ci±ganie ciê¿kich poci±gów lokomotywami SM42 te¿ jest "¶wietnym" pomys³em.
05.04.2015 19:47  
fixall
Go¶ć
...

A jakie ciê¿kie poci±gi bêd± ci±gane tymi lokomotywami i jakie bêd± mia³y przebiegi dobowe?
Te ciê¿kie poci±gi bêd± je¼dzi³y do Kudowy czy Suwa³k?
Do takich poci±gów wystarczy³a by modernizacja SM42 do standardu SU42-1xxx
Swoj± drog± to paradoks ¿e tam gdzie poci±gi bêd± naprawdê ciê¿kie + klimatyzacja pojedzie SU42 a tam gdzie poci±g bêdzie mia³ 2 lub góra 3 wagony pojedzie Gama.
05.04.2015 19:51  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

Przecie¿ te lokomotywy bêd± je¼dziæ i na Hel. Poza tym, zakup tych pojazdów daje perspektywy na uruchomienie wiêkszej ilo¶ci po³±czeñ na niezelektryfikowanych liniach. Bardzo ¶mia³e i b³êdne stwierdzenie, ¿e to wyrzucanie pieniêdzy w b³oto.
05.04.2015 19:56  
fixall
Go¶ć
Hel?

Z tego co wiem na Hel w³asnie maj± nie je¼dziæ. Tam maj± je¼dziæ SU42.
I jak inaczej nazwaæ kupowanie lokomotyw o takiej mocy do ci±gania poci±gów max 3 wagonowych ze ¶miesznymi przebiegami w sytuacji permanentnego wygaszania popytu na liniach niezelektryfikowanych?
Ju¿ otworzyli po³±czenie do Zagórza na oko³o z godzinnym postojem w Krakowie. Poci±g ten 7h jedzie z Gdyni do Krakowa i nastêpne 7h z Krakowa do Zagórza. Dla kogo jest ten poci±g? Zreszt± jego frekwencja na odcinku Kraków - Zagórz potwierdza ¿e dla nikogo. Po³±czeñ mo¿na na otwieraæ tylko kto bêdzie tym je¼dzi³? I potem co? Lokomotywy w krzaki?
05.04.2015 20:07  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
..

Widzê, ¿e dalsza rozmowa nie ma sensu, poniewa¿ straszne g³upoty piszesz. Sam fakt, ¿e IC wynajmuje ciê¿kie liniowe lokomotywy od Cargo a tak¿e ¶ci±ga je zza granicy daje jasno do zrozumienia, ¿e zapotrzebowanie na tego typu lokomotywy jest. Bardzo ³atwo jest siedzieæ przed monitorem i sypaæ wyssanymi z palca stwierdzeniami udaj±c jednocze¶nie specjalistê. Rzeczywisto¶æ jest niestety inna.
05.04.2015 20:10  
kilanziom
Go¶ć
...

Ja bym poczeka³ co bêdzie. Teoria teori±, a póki co rzadko który z 'planów' (nawet tych wspó³finansowanych przez UE) jest co do joty realizowany. Przyk³adowo wagony 166A, 167A itp. mia³y chodziæ w zwartych sk³adach, wy³±cznie na po³±czeniu Trójmiasta z Wroc³awiem. Zwarto¶æ tych sk³adów obecnie rozpraszaj± ju¿ zmodernizowane bary, przypadkowe Henschele i inne Z1, rowerowe igreki, a i same wagony widzia³em raz czy dwa wpiête w Gdynia-Katowice. Nie wiem czy za to s± kary, ale praktyka praktyk±, a teoria teori±.

*Ile ona ma wa¿yæ? To maszyna 4-osiowa, je¿eli jej masa nie jest wiêksza ni¿ 754, to w zasadzie nie ma przeciwwskazañ, ¿eby nie mog³a kursowaæ na Hel. Tak czy siak, jest to sezonowa praca i bardziej siê sprawdz± w³a¶nie na pó³nocno-wschodnim kwadracie, czyli E³k-Korsze i Bia³ystok-Suwa³ki.
05.04.2015 20:11  
Pako
Go¶ć
..

Je¶li dobrze pamiêtam Gamy maj± byæ rozpisane na: E³k- Korsze, Krzy¿ - Gorzów, Lublin - Rzeszów i chyba Zagórz. pozosta³e "bezdrucia" SU42
05.04.2015 20:14  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
..

To jest niemal¿e pewne, ¿e przynajmniej jedna Gama bêdzie w sezonie je¼dziæ na Hel.
05.04.2015 20:16  
fixall
Go¶ć
Poziom dyskusji?

Mimo wszystko uwa¿am ¿e fakt nie zgadzania siê z moj± opini± nie upowa¿nia ¿e Cie do tego ¿eby mnie obra¿aæ ale có¿ ¶wiadczy to tylko o Tobie i braku kultury.

Polecam te¿ czytanie ze rozumieniem. Wyra¼nie napisa³em ¿e o wiele lepszym rozwi±zaniem by³o by moim zdaniem zmodernizowanie chocia¿by posiadanych SU45 czy nawet SU42 ni¿ kupowanie takich lokomotyw.

EDIT.
A gdzie ta Gama z Helu bêdzie je¼dziæ po sezonie który trwa z tego co pamiêtam jakie¶ 60 dni?
05.04.2015 20:21  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

Nazywam rzeczy po imieniu. Bardzo dobrze, ¿e zakupiono nowe lokomotywy. W koñcu co¶ siê ruszy³o w temacie zakupu NOWYCH liniowych spalinowych lokomotyw, a nie pó³¶rodków w postaci modernizacji wszelkich pochodnych SM42.
05.04.2015 20:25  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

Gama po sezonie bêdzie je¼dziæ tam, gdzie obecnie je¿d¿± lokomotywy wypo¿yczone przez IC z PKP Cargo i Kolei Czeskich. Naprawdê, nie powiniene¶ narzekaæ, ¿e kupowane s± nowe lokomotywy. Skoro s± kupowane, to - jak napisa³em wy¿ej - jest na nie zapotrzebowanie. No ale có¿, taka polska mentalno¶æ. Nie kupuje siê - ¼le, kupuje siê - równie¿ ¼le. Nie dogodzisz.
05.04.2015 20:28  
Pako
Go¶ć
..

Modernizacja SM42 jest jak najbardziej celowa, je¶li jest zapotrzebowanie sezonowe na lokomotywy do pracy z lekkimi sk³adami pasa¿erskimi, a po sezonie powrót do pracy manewrowej.
05.04.2015 20:29  
fixall
Go¶ć
...

Oczywi¶cie twoja prawda musi byæ bardziej twojsza ni¿ mojsza. To Ty masz racjê bo tak.

Ja nie twierdzê ¿e mam racjê tylko to jest moja opinia jako podatnika bo te¿ z moich pieniêdzy zasta³y te lokomotywy zakupione. I nie patrzê na to przez pryzmat jakiego¶ mikola tylko kogo¶ kto je¼dzi poci±gami.
Co wiêcej w tym momencie Ty masz racjê tak samo jak ja.
Nie musimy siê zgadzaæ ale rozmawiajmy na jakim¶ choæ minimalnym poziomie.
05.04.2015 20:34  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

No có¿, obecnie ¿adna z lokomotyw SU42 nie je¼dzi z poci±gami pasa¿erskimi, ca³o¶æ tego typu sk³adów obs³ugiwana jest wynajêtymi lokomotywami. Ju¿ mi siê nie chce powatarzaæ, ¿e zakup Gam pozwoli unikn±æ sytuacji, w którym tabor bêdzie trzeba wynajmowaæ (chyba, ¿e Gamy bêd± awaryjne). SU42 dla IC jest z tego co s³ysza³em ju¿ z kilku ¼róde³ do¶æ kiepsk± modernizacj±, co zdaje siê potwierdzaæ fakt, ¿e w zesz³ym sezonie praktycznie w ogóle nie znalaz³a zatrudnienia przy poci±gach pasa¿erskich - je¼dzi³a max 3 dni..
05.04.2015 20:35  
kilanziom
Go¶ć
...

@Tomasz, ja bym jednak unika³ walenia do kogo¶ ¿e pisze g³upoty. Jak nie bêdziemy na takie niuanse zwracaæ uwagi, to zrobi siê nam tu chamówa jak w komentach na twb, a tego bym nie chcia³.

@Adam, niestety modernizacja SU45 nie wchodzi w rachubê. Lokomotywy tej serii, które po 2008 r. trafi³y do IC uleg³y ca³kowitemu wyeksploatowaniu, zdech³y, rozsypa³y siê i posz³y w krzaki. Koszt ich wskrzeszenia by³ stosunkowo wysoki wzglêdem kupna nowych maszyn, wymaga³o to NG+modernizacji. Pomijam fakt, ¿e zanim temat siê pojawi³, wiêkszo¶æ SU45 z IC skasowano. Obecnie zosta³o chyba tylko te kilka sztuk z Grochowa. Problemem jest tak¿e fakt, ¿e PESA wg mnie nie opracowa³a koncepcji 'osobowej' modernizacji fiata - czy to z powodu braku zainteresowania ze strony IC, czy braku minimalnych choæby funduszy ze strony inwestora... tak¿e sprawa z³o¿ona. Niestety jestem g³êboko przekonany, ¿e seria SU45 nie bardzo mia³a szansê na drugie ¿ycie w IC...
05.04.2015 20:38  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

Masz racjê, ponios³o mnie trochê - przepraszam. Prosi³bym jednak ¿eby kilka razy siê zastanowiæ zanim pu¶ci siê w eter stwierdzenie podobne do tego z opisu fotografii.
05.04.2015 20:43  
fixall
Go¶ć
...

Chce byæ dobrze zrozumiany. Nie twierdzê ¿e w IC nie s± potrzebne nowe liniowe lokomotywy spalinowe. Twierdzê tylko ¿e ca³y ten przetarg wg mnie by³ nie do koñca przemy¶lany zarówno pod wzglêdem ilo¶ci tych lokomotyw jak i ich mocy.
Bo z jednej strony mamy poci±gi z Rzeszowa do Lublina a z drugiej jakie¶ sezonowe ogryzki do Kudowy czy Zagórza. Chodzi mi o to ¿e je¶li siê kupuje takie lokomotywy w takiej ilo¶ci to nale¿y im zapewniæ pracê. Oczywi¶cie mo¿e po ich dostarczeniu IC uruchomi drugie po³±czenie do Zagórza i wtedy Gama bêdzie wykorzystana nale¿ycie.
Moje w±tpliwo¶ci budzi te¿ fakt nieprzewidzenia kursowania tych lokomotyw na Hel gdzie by³y by idealne. My siê tutaj zastanawiamy ¿e mo¿e bêdzie je¼dzi³a mo¿e nie. Tego typu lokomotyw powinna tam je¼dziæ w pierwszej kolejno¶ci o ile oczywi¶cie pozwalaj± na to warunki eksploatacyjne linii.

EDIT. Stwierdzenie z fotografii jest prywatn± opini± fotografuj±cego do której ten ma prawo a czytaj±cy ma prawo siê z tym nie zgodziæ. Fotografuj±cy chêtnie o tym podyskutuje i jest otarty na wszelkie argumenty.
05.04.2015 20:51  
Lutek
Go¶ć
...

Widzê, ¿e dyskusja o Gamie, której nie ma trwa w najlepsze. Ja tylko przypomnê, ¿e mamy kwiecieñ, a Gamy w IC jak nie by³o tak nie ma. Termin dostarczenia 10 sztuk to pa¼dziernik 2015. Opó¼nienie goni kolejne...
05.04.2015 21:52  
Leszek Matula
Go¶ć
...

Ale papiery na Game w dieslu chyba maja juz gotowe w przeciwieñstwie do Darta i pietrusow dla KM.
05.04.2015 21:56  
fixall
Go¶ć
Gama

W okolicy Pesy bywam co 2 tygodnie i to by³ pierwszy raz gdy pojawi³a siê Gama w jakiejkolwiek formie.
Modernizacja 150 wagonów chyba te¿ ma spore opó¼nienie,

Wracaj±c do dyskusji to klasycznym wyrzuceniem pieniêdzy w b³oto by³a wg mnie modernizacja lokomotyw EM10.
05.04.2015 22:10  
Lutek
Go¶ć
...

Gama w ca³o¶ci, w sensie pierwsza spalinowa sztuka sta³a razem z 111Ed przy peronach 3 kwietnia.

Opó¼nienia Pesa ma i to spore. Darty, Gama, wagony. Do tego dochodz± problemy z DB i Linkami oraz piêtrusami dla KM. Podobno pojawi³ siê problem z tramwajami dla Moskwy.
05.04.2015 22:23  
fixall
Go¶ć
Foxtroty

Potwierdzam ¿e Gamy sta³y 3.04. Prawd± te¿ jest ¿e maj± problemy z Foxtrotami. Rosjanie zap³acili tylko za 60 sztuk. Obecnie gotowych jest z 10 sztuk które s± porozstawiane to tu to tam nawet na parkingu dla pracowników.
https://lh3.googleusercontent.com/-qKYxmIxbLxI/VSGcRgs2l_I/AAAAAAAAJRI/q3zXz8upB8k/w1259-h839-no/DSC_3518.JPG
05.04.2015 22:34  
kilanziom
Go¶ć
...

No, to piêknie nam wychodz± efekty w³±czania siê w gry polityczne...
05.04.2015 23:03  
fixall
Go¶ć
...

Powoli wyja¶nia siê wg mnie gdzie pojad± Gamy":
Rzeszów - Zamo¶æ
ICN Antares Wroc³aw - Zamo¶æ p. Horyniec, Be³¿ec
IC Henryk Siemiradzki Poznañ - Kraków - Zamo¶æ

E³k – Korsze
TLK Rybak Bia³ystok - Szczecin
TLK Mamry - Bia³ystok - Zielona Góra
TLK Biebrza Bia³ystok - Gdynia
ICN Polaris Bia³ystok - Szczecin

Pi³a - Krzy¿
TLK Stanis³aw Moniuszko Warszawa - Szczecin
TLK Piotr Czajkowski Warszawa - Szczecin

Krzy¿ - Gorzów Wlkp.
TLK Stefan Jaracz Poznañ (Warszawa) - Gorzów
IC Juliusz Osterwa Kraków (Warszawa) - Gorzów Wlkp.

Bia³ystok - Suwa³ki
ICN Kraków/Katowice - Suwa³ki
TLK Hañcza Warszawa - Mockava

Rzeszów - Sanok
ICN Antares Warszawa (Gdynia,Wroc³aw) - Sanok
TLK Bieszczady Krakó - Stró¿e - Sanok

To dane z oficjalnego dokumentu PKP IC. Póki co to ramowy plan. Czy bêdzie to je¼dziæ w tej postaci? Zobaczymy.
14.05.2015 15:01  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
Wa³cz

S³ysza³em ¿e poza wymienionymi trasami nowe lokomotywy w sezonie letnim 2016 mia³yby obs³ugiwaæ tak¿e odcinek Pi³a - Wa³cz - Szczecin z jedn± par± poci±gów relacji Rzeszów - Szczecin - Rzeszów przez Warszawê.
14.05.2015 17:48  
fixall
Go¶ć
....

Tak. Dopisalem to w komentarzu o SU42.
14.05.2015 18:10  Poprzednie zdjęcie:
   Pesa Dart  
 Następne zdjęcie:
Produkcja Linka   

 

RSS Feed: Produkcja Gamy (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas