An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
50 51 84-78 050-8 B7nopuvz - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

181 121-5
181 121-5
Komentarze: 0
TRS2006


50 51 84-78 050-8 B7nopuvz
50 51 84-78 050-8 B7nopuvz

            

50 51 84-78 050-8 B7nopuvz
Opis: 06.12.2014, Bydgoszcz G³ówna
Zmodernizowany wagon do przewozu rowerów czeka na wys³anie do macierzystej wagonowni na torach odstawczych bydgoskiej stacji.
Wraz z tym wagonem oczekiwa³ jeszcze jeden taki sam wagon, 140A oraz bar. Co ciekawe wagon nie posiada ¿adnego piktogramu mówi±cego o tym ¿e tym wagonem mo¿na przewie¼æ rower ale posiada natomiast piktogram mówi±cy o tym ¿e wagonem mo¿e podró¿owaæ inwalida na wózki inwalidzkim.
St. mac: Szczecin
Słowa kluczowe: 111Arow B7nopuvz rowerowy bezprzedzia³owy dwójka igrek modernizacja Bydgoszcz_G³ówna
Data: 07.12.2014 21:50
Obejrzeń: 3475
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 353.6 KB
Nadesłane przez: fixall

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D80
Exposure time: 1/100 sec(s)
Aperture value: F/5
ISO speed: 125
Date created: 06.12.2014 12:20:28
Focal length: 32mm


Autor: Komentarz:
Lutek
Użytkownik

Data zarejestrowania: 06.12.2010
Komentarze: 63
...

Wed³ug mnie to jest inwalida, tylko nie wiem sk±d bior± siê oznaczenia 111Arow. Spis, który prowadzê równie¿ podpowiada mi, ¿e ten numer to inwalida. Taka sama tyuacja jest ze zdjêciem wagonu:

http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=14070
18.01.2015 14:50 Offline Lutek olek-forum at o2.pl http://www.bazawagonow.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

No tak, tyko wagon z linku który poda³e¶ to B7bnopuz a ten to B7nopuvz. Wiêc je¶li jest jak piszesz to Pesa skopa³a wszystkie mo¿liwe opisy.
18.01.2015 16:04 Offline fixall
bogas
Użytkownik

Data zarejestrowania: 09.01.2011
Komentarze: 164
...

Jak pod koniec ubieg³ego roku widzia³em ten wagon w Krakowie to mia³ seriê B7bnopuz czyli prawid³ow±.
18.01.2015 17:34 Offline bogas
Lutek
Użytkownik

Data zarejestrowania: 06.12.2010
Komentarze: 63
...

Czyli ten z linku (50 51 84-78 039-1) to jest rowerówka, a nie inwalida? Ale burdel.
18.01.2015 18:08 Offline Lutek olek-forum at o2.pl http://www.bazawagonow.pl
bogas
Użytkownik

Data zarejestrowania: 09.01.2011
Komentarze: 164
...

Zarówno 039 jak i 050 to "inwalidy" z seri± B7bnopuz.
18.01.2015 18:49 Offline bogas
Lutek
Użytkownik

Data zarejestrowania: 06.12.2010
Komentarze: 63
...

To dlaczego na fotce jest opis B7nopuvz?
18.01.2015 18:54 Offline Lutek olek-forum at o2.pl http://www.bazawagonow.pl
bogas
Użytkownik

Data zarejestrowania: 09.01.2011
Komentarze: 164
...

Bo fotka jest ¼le opisana, chyba wagon w momencie robienia zdjêcia faktycznie mia³ b³êdn± seriê B7nopuvz, poprawion± pó¼niej na B7bnopuz. To mo¿e rozstrzygn±æ jedynie autor zdjêcia, który zapewne dysponuje nim w wiêkszej rozdzielczo¶ci.

Ja podtrzymujê to co pisa³em: zarówno 039 jak i 050 to "inwalidy" z seri± B7bnopuz. Oba wagony sprawdzone w Krakowie pod koniec ubieg³ego roku.
18.01.2015 19:40 Offline bogas
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

Wagon w momencie robienia zdjêcia mia³ oznaczenie B7nopuvz i na czole 111Arow i tak pozostanie.
Je¶li bêdzie 100% pewno¶æ ¿e to inwalida to dodam opis do kluczowych.
18.01.2015 20:37 Offline fixall
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
...

Wagon 50 51 84-78 025-0 to wagon koñcz±cy drug± seriê Arow-ów kursuj±cych po polskich torach (wagony zmodernizowane przez Pesê w 2005r.) Od numeru 026 do 060 mamy wagony zmodernizowane tak¿e przez Pesê w ramach przebudowy 150 wagonów na trasê Szczecin-Przemy¶l. W tym zakresie mamy 18 wagonów rowerowych (seria B7nopuvz) oraz 17 wagonów przystosowanych dla niepe³nosprawnych (seria B7bnopuz). Cyfry "84" w numerze oznaczaj± bezprzedzia³owe wagony dowolnej klasy ze specjalnie urz±dzonym wnêtrzem (pasuje wiêc zarówno do przestrzeni rowerowej jak i strefy dla osób niepe³nosprawnych). Oznaczenie typu 111Arow prawid³owe jest dla rowerówki, ale dla inwalidy lepszym by³oby ju¿ choæby 111Ainw. W Polskich warunkach wypuszczono najpierw rowerówkê, a inwalidê podci±gniêto pod te same papiery wystawione wcze¶niej. Byæ mo¿e z czasem, dojdzie do uporz±dkowania typów wagonów.
18.01.2015 22:24 Offline Tomasz B.
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
typy

Hehe, "lepsze by by³o". To jak nazwaæ wsadzenie zmodernizowanych 112Am czy tam 112Ar w nowy podtyp 113Aa, który z faktycznym 113A nie ma nic wspólnego? Albo zrobienie 2 ró¿nych konstrukcji dla IC i PR, a nastêpnie opisanie obu jako 113Aa? A zmodernizowane G90, opisywane przez ka¿dego producenta inaczej (G90, XB-BAR i co¶ tam jeszcze)?

To jest temat na nastêpn± barwn± dyskusjê.
18.01.2015 22:45 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
typy

To wyobra¿asz sobie opisanie baru, który powsta³ na bazie wagonu 112Am jako w³a¶nie112Am? Mamy wtedy 112Am - wagon 1 klasy, 112Am - wagon po³ówkowy, 112Am - wagon barowy. To jest dopiero burdel. Pytanie czy "typ" ma odnosiæ siê do konstrukcji (bebechów), wyposa¿enia wnêtrza (uk³ad wnêtrza, przeznaczenie) czy ca³o¶ci. W tych barowych ewidentnie posz³o w stronê przeznaczenie. Skoro w PL mamy barowe 113A to kolejny z tej rodziny (nawet powsta³y z 112A co¶ tam) dosta³ 113Aa. Je¶li ten PR-owski tak bardzo siê ró¿ni to mo¿e trzeba by³o nie i¶æ na ³atwiznê tylko daæ mu 113Ab i by³oby po sprawie.
18.01.2015 23:18 Offline Tomasz B.
Lutek
Użytkownik

Data zarejestrowania: 06.12.2010
Komentarze: 63
...

Czyli oznaczenie i rowerówki i inwalidy jako 111Arow to nic innego na pój¶cie na ³atwiznê i ominiêcie procedur zwi±zanych z uzyskaniem ¶wiadectwa typu. Pesa modernizuje wagony i bazuje na tej samej dokumentacji. Piêkny ba³agan.
19.01.2015 09:44 Offline Lutek olek-forum at o2.pl http://www.bazawagonow.pl
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
Typy

@Tomasz, jak dla mnie to sprawa jest jasna i nie wiem nad czym siê w ogóle zastanawiasz.

Typ 113Aa sugeruje, ¿e wagon nale¿y do rodziny 113A - a nie nale¿y. Id±c Twoim tokiem my¶lenia wagony G90 przebudowane na bufetowe te¿ powinny byæ 113Aa, bo s± 'kolejne barowe'. A wagony 112Am nie s± (jak sugerujesz) "z tej samej rodziny" (113A), tylko z rodziny 112A.

To mo¿na by³o zrobiæ na 500 sposobów, np. 112AWR, albo 112Am-Bar, albo 112Am-WR... no b³agam. Przyjête rozwi±zanie jest wybitnie nieudolne i jedyny 'powód' jego wdro¿enia to u³atwienie sobie procedur. Z tych samych przyczyn wagony typu 166A udaj±, ¿e s± 158A itp itd. To zdradza tragizm sposobu w jaki funkcjonuje to z administracyjno-urzêdowej strony, a raczej jak nie funkcjonuje.
19.01.2015 10:04 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

To ¿e w oznaczeniach wagonów jest pewien ba³agan to wiadomo od dawna.
Ale warto zadac sobie pytanie po co IC tworzy nowe typy wagonów po modernizacji? Przecie¿ nie robi tego po to aby pasjonaci kolejnictwa byli usatysfakcjonowani. Robi to w celach nazwijmy to inwentarzowych i jak s³usznie Piotr zauwa¿y³ w celach u³atwienia sobie roboty. Zreszt± ja bym zrobi³ podobnie.
Zupe³nie innym pytaniem jest po cholerê IC informacja o tym czym dany wagon po modernizacji by³ w starym "¿yciu". Jest to dla nich informacja ca³kowicie zbêdna.
Nie bardzo rozumiem dlaczego wagon 113Aa nie nale¿y do rodziny 113A? 113Aa to zupe³nie nowy typ wagonów i dlatego dosta³ zupe³nie now± nazwê typu. A dlaczego nazwano go 113 a nie 115 cy 178? Ano dlatego aby nie tworzyæ ba³aganu w papierach. Bary to wagony 113A + indeksy a a mo¿e kiedy¶ b lub c. Dlatego uwa¿am, ¿e nowe kuszetki bêd± oznaczone jako 110A co¶ tam pomimo tego ¿e powstan± z wagonów 112A co¶ tam.
Popatrzcie na wagony 111Arow. Robiono je np.: z kuszetek i baga¿ówek 609A. Jak miano oznaczyæ te wagony po modernizacji? No tak jak oznaczono czyli 111Arow. Bo niby jak miano je oznaczyæ?

Co do argumentu Piotra o tym ¿e wagon G90 po modernizacji mia³by byæ oznaczony jako 113A. W³asnie nie bo to zupe³nie inna konstrukcja!!!! A niezale¿nie od tego czy wagon barowy zostanie zrobiony z kuszetki, baga¿ówki, dwójki jedynki, baru to bêdzie mia³ tak± sam± d³ugo¶æ, konstrukcje pud³a a i pewnie zbli¿ony ciê¿ar.
Bo jesli ju¿ trzymamy siê pierwotnych oznaczeñ to wagony 306A powinny byæ oznaczone powiedzmy jako 136A-WL???? (sic)
My¶lê ¿e problemem jest to ¿e nie dociera do nas ¿e np.: bar 113Aa to zupe³nie inna konstrukcja ni¿ 113A a ze starym "warsem" ma tylko tyle wspólnego ¿e i w jednym i w drugim mo¿emy zjesæ ¶niadanie polskie i bia³a z chrzanem.
19.01.2015 20:18 Offline fixall
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

Oznaczenia typów to obecnie mocno popl±tany temat, z wed³ug mnie trzech zasadniczych powodów:
- zmian organizacyjnych na kolei (kiedy¶ wszystko by³o "jednym cia³em" wiêc zasadniczo obowi±zywa³y zasady wdro¿one w "przedsiêbiorstwie" PKP i powi±zanych)
- zmian w prawodawstwie z naciskiem na zmiany wynikaj±ce z cz³onkostwa w UE
- braku jednolitych wytycznych reguluj±cych tematykê w zwi±zku z powy¿szymi zmianami.

Napisa³bym znacznie wiêcej, ale ¿eby to mia³o merytoryczny sens, a nie by³o tylko "mi³o¶niczym gdybaniem" trzeba po¶wiêæ sporo czasu na przeanalizowanie "historycznych" i obecnych regulacji, które zreszt± jak by³y, tak s± nadal mocno niejasne.
20.01.2015 00:41 Offline SU46-024Poprzednie zdjęcie:
   50 51 84-78 044-1 B7nopuvz  
 Następne zdjęcie:
50 51 84-78 057-3 B7bnopuz   

 

RSS Feed: 50 51 84-78 050-8 B7nopuvz (Komentarze)