Wyszukiwanie zaawansowane

Ró?nica HCP vs PFW

Poprzednie zdjęcie:
   Pud?a 211K  
 Następne zdjęcie:
Schody wej?ciowe do wagonu 111Ah   

 

Ró?nica HCP vs PFW

            

Ró?nica HCP vs PFW
Opis: Zdj?cie przedstawia detal schodów wej?ciowych w wagonach produkcji PFW i HCP. Jak widaæ oba zak?ady zrobi?y to w inny sposób i dlatego jest to na chwil? obecn? najpewniejszy szczegó? po którym mo?na odró?niæ wagony 111Ah/Ar od 111Ap/As. Sprawdzone na wielu dziesi?tkach wagonów.
Słowa kluczowe: PFW HCP
Data: 23.11.2014 18:12
Obejrzeń: 2433
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 86.6 KB
Nadesłane przez: Go¶ć


Autor: Komentarz:
TRS2006
Go¶ć
.

Tutaj s³abo to widaæ. Postaram siê zrobiæ co¶ na szerokim k±cie, co bêdzie bardziej widoczne i wrzuciæ.
23.11.2014 23:08  
kilanziom
Go¶ć
...

Znaczy akurat w tym wypadku oba prezentowane wagony maj± wtórne wykoñczenie tego miejsca. W oryginale je¶li siê nie mylê nie by³o tam ryflowanych blach, a samo obicie i sposób jego nak³adania to zdaje siê bêdzie kolejny temat indywidualny zale¿nie od zak³adu naprawiaj±cego, tak¿e jak ju¿ nie raz mówi³em - nie przywi±zywa³bym siê do tego elementu zanadto.
23.11.2014 23:38  
fixall
Go¶ć
Bêdê uparty

Piotrze jeste¶ bardzo uparty :-)
Ten detal przeanalizowa³em na dziesi±tkach wagonów o ile nie na setkach bo zwracam na to uwagê przy ka¿dym spotkaniu z jakimkolwiek igrekiem. I jednoznacznie mi wysz³o ¿e pafawagi maj± ten element wykoñczony jak na zdjêciu. I nie spotka³em ¿adnego wagonu 112A lub 111Ap/s/u/w/x/y który mia³by ten element wykoñczony w inny sposób ni¿ na zdjêciu.
Blacha ryflowana któr± widaæ na zdjêciu jest "nabita"na pierwotn± konstrukcjê. Widaæ wyra¼nie grubo¶æ tej blachy oraz wyciêcia przy stopniach etc. Dodatkowo blacha jest po prostu przykrêcana lub przynitowana. Zreszt± na tym zdjêciu widaæ ¿e to tylko nak³adka.
http://images70.fotosik.pl/396/faa1d9a65858d24egen.jpg
Dopiero teraz przy monta¿u drzwi odskokokowo-przesuwnych element ten jest ca³kowicie usuwany. Wcze¶niej nie by³o potrzeby ingerowaæ w ten element.
B³êdnie te¿ zak³adasz moim zdaniem, ¿e zak³ady naprawcze ingerowa³y kiedy¶ w konstrukcjê wagonów. Sugerowa³e¶ ¿e by³y usuwane ryfle z dachu lub przerabiane schodki wej¶ciowe. I to delikatnie mówi±c jest nieprawda. Ryfli usun±æ siê nie da bo to s± przet³oczenia w blasze wiêc trzeba by by³o wyci±æ ca³y dach i dospawaæ nowy.
Schody te¿ nie by³y przerabiane z prostej przyczyny.... Po co???? Dlatego te¿ nie u¶wiadczysz kuszetki czy baru który mia³by 3 stopnie lub wagonu wyprodukowanego po 1980 roku który mia³by ich 2. Je¶li by³o by tak jak mówisz to przy modernizacji wagonów do standardu Lux lub przy tworzeniu wagonów 111Arow z kuszetek przerobiono by to na 3 stopnie.
http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=8727&mode=search

Dlatego w oparciu o obserwacje setek wagonów przez okres przesz³o 1,5 roku jestem w 100% pewien, ¿e to detal odró¿niaj±cy obu producentów a zak³ady naprawcze co najwy¿ej oku³y to blach± ryflowan±.
24.11.2014 20:02  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
Popieram!

Fixall - 100% racji.
21.04.2015 13:49  Poprzednie zdjęcie:
   Pud?a 211K  
 Następne zdjęcie:
Schody wej?ciowe do wagonu 111Ah   

 

RSS Feed: Ró?nica HCP vs PFW (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas