An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
50 54 20-38 014-7 Bee.272 - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

61 54 30-30 006-6 ABpee.347
61 54 30-30 006-6 ABpee.347
Komentarze: 0
fixall


50 54 20-38 014-7 Bee.272
50 54 20-38 014-7 Bee.272

            

50 54 20-38 014-7 Bee.272
Opis: Zmodernizowany wagon osobowy 2 klasy budowy Bautzen w trakcie ¶ci±gania w pró¿nym sk³adzie wagonów osobowych na wagonowniê przy stacji Brno hl.n.

Wagon ten rozpocz±³ ¿ywot na kolejach ÈSD w 1979 r. jako 51 54 20-40 480-6 'Ba'. Modernizacjê przeprowadzi³y w 1997 r. zak³ady ®OS Èeské Velenice, a w jej efekcie wagon sta³ siê przedzia³owo-bezprzedzia³owym.

Przydzia³ st.mac: Bohumin.

19.06.2014, Brno.
Słowa kluczowe: Brno Bautzen79 igrek Bee.272 Bee Ba
Data: 31.10.2014 21:48
Obejrzeń: 1415
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 151.3 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/160 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 100
Date created: 19.06.2014 18:30:48
Focal length: 15mm


Autor: Komentarz:
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
Lata 70

Z tego co siê zd±¿y³em zorientowaæ to spora ilo¶æ wagonów u¿ywanych przez CD do rychlików pochodzi jeszcze z lat 70. U nas takich wagonów jest ju¿ jak na lekarstwo. Czy to my tak nie dbali¶my o nasze wagony czy czesi tak dbaj± o swoje czy wynika to z tego ¿e mamy nadwy¿ki o wiele nowszych wagonów a czesi nie?
31.10.2014 21:52 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
...

Prawdopodobnie odmienna polityka taborowa i byæ mo¿e odmienne przepisy.

Niew±tpliwie tabor ÈD pochodz±cy z NRD jest bardzo zadbany (co mo¿na porównaæ choæby z identycznym i pochodz±cym z tych samych dostaw taborem ZSSK, który wygl±da jak kupa z³omu).

Powinno siê natomiast wyra¼nie podkre¶liæ, ¿e wiek nie gra tu roli. Lata 70-e? To m³ody wiek. Zobacz wagony, które je¿d¿± na EC 'Varsovia' - zmodernizowany Gyor'y budowy wêgierskiej, s± tam m.in. wagony zbudowane w 1965, 1966, 1967 r. - obecnie po 2 naprawach g³ównych, mo¿na je spotkaæ na wielu miêdzynarodowych po³±czeniach, s± do¶æ komfortowe i nie widaæ po nich ¿eby siê sypa³y ze staro¶ci. W Polsce o wagonach pochodz±cych z oko³o 1975 r. kr±¿y opinia, ¿e to kompletny z³om, którego "po prostu nie op³aca siê naprawiaæ". Na pytanie czemu w Polsce siê nie op³aca a w Czechach siê op³aca³o (fakt, ¿e ju¿ dobre 10-15 lat temu) nie znam odpowiedzi...

Byæ mo¿e chodzi o konserwacjê bie¿±c± na przestrzeni wieloletniej eksploatacji. Porównaj sobie choæby stan techniczny/wizualny wagonów barowych 113A z ich czeskimi odpowiednikami typu Bautzen76... bo wg. mnie jest do¶æ znacz±ca ró¿nica.
31.10.2014 22:23 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

Ale porównywanie do 113A nie ma chyba sensu bo te wagony podobnie jak 110Ac nigdy nie doczeka³y siê jakiej¶ g³êbszej modernizacji (nie wliczaj±c wywalenia przedzia³ów i 113Am).
Ale w³asnie przyk³ad 110A i 113A pokazuje ¿e kasacje starszych wagonów raczej wynika z tego, ¿e jest nadwy¿ka wagonów. Wspomniane wagony s± z lat 70 a mimo to kompletnymi z³omami nie s±.
Ciekawi tez mnie ile wagonów standardu "Y" dostarczono w Czechach w latach 80 bo u nas trochê tego by³o i byæ mo¿e st±d wynikaj± masowe kasacje wagonów z lat 70.
31.10.2014 23:17 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
...

Jak najbardziej ma sens, bo Bautzeny restauracyjne z 1976 r. jakie ÆD jeszcze ma w ruchu te¿ nigdy nie przesz³y ¿adnej wiêkszej modernizacji,

http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=11357

W latach 80-ych ÆSD byæ mo¿e przyjê³o na ilostan nawet wiêcej wagonów ni¿ PKP, ale to akurat nic dziwnego, czechos³owacka sieæ kolejowa by³a wiêksza ni¿ Polska (to wrêcz zabawne, zwa¿ywszy, ¿e Czechos³owacja by³a ze 3-4 krotnie mniejsza powierzchniowo).

Mam dziuraw± pamiêæ... ale ÆSD na ilostan po 1980 r. przyjê³y tak:

-1984: 49 wagonów 'ABa' (Y) 1/2 kl. z Bautzen.
-1981: 83 wagony 'Ba' (Y) 2 kl. z Bautzen.
-1980: 43 wagony 'Bac' (Y) kuszetki z Bautzen.
-1984: 59 wagonów 'Bac' (Y) kuszetki z Bautzen.
-1987: 74 wagony 'BDmee' (Z2B) z Bautzen.
-1986: 60 wagonów 'Bmee' (Z2B) z Bautzen.
-1987: 30 wagonów 'Bmee' (Z2B) z Bautzen.
-1987: 40 wagonów 'Amee' (Z2A) z Bautzen.
-1984: 20 wagonów 'BRcm' (Z2B) z Bautzen.
-1990: 282 wagony 'Bte' (Y) z V. Studenka.
-1986: 70 wagonów 'Btme' (Y) z V. Studenka.
-1987: 124 wagony 'Btme' (Y) z V. Studenka.
-1989: 55 wagonów 'Bymee' (X) z Bautzen.
-1990: 264 wagony 'Bymee' (X) z Bautzen.
-1981: 50 wagonów 'WLAB' (Y) z Gorlitz (1524mm)
-1985: 32 wagony 'WLAB' (Y) z Gorlitz.
-1984: 194 wagony 'Postmw' (Y) z V.Studenka.

Jest to niewiele w stosunku do tego co przysz³o w okresie 1970-1980, ale wci±¿ stanowi potê¿n± flotê, zw³aszcza wagony standardu X i Z2, które w Polsce by³y reprezentowane przez bardzo skromn± grupkê wagonów typu G90 dopiero od 1990 r. (+ restauracyjne Bautzeny89, co równie¿ jest jakie¶ 15 lat spó¼nione wzglêdem restauracyjnych X-ów, dostarczonych dla ÆSD ju¿ w 1978 r.).
01.11.2014 00:00 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjęcie:
   50 54 20-38 010-4 Bee  
 Następne zdjęcie:
50 54 20-38 014-7 Bee.272   

 

RSS Feed: 50 54 20-38 014-7 Bee.272 (Komentarze)