Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 20-08 751-3 B10ou

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 20-08 680-4 B10ou  
 Następne zdjęcie:
50 51 20-08 751-3 B10ou   

 

50 51 20-08 751-3 B10ou

            

50 51 20-08 751-3 B10ou
Opis: 30.10.2014, Bydgoszcz G?ówna
Wagon reprezentuj?cy nieliczn? ju? dzi? rodzin? Görlitz78 w sk?adzie poci?gu TLK Kopernik sko?czy? bieg w Bydgoszcz.
Kadr nie powala ale tak rzadko spotykam si? z tymi wagonami ?e nie mog?em sobie odmówiæ tej przyjemno?ci. Co ciekawe wagon wn?trze ma jak klasyczny wagon polskiej produkcji. Tak by?o do nowo?ci czy otrzyma? je podczas naprawy g?ównej
Słowa kluczowe: Görlitz78 igrek B10ou Bdu TLK_Kopernik Bydgoszcz_G?ówna jesie? kujawsko_pomorskie
Data: 30.10.2014 18:58
Obejrzeń: 3906
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 434.0 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D80
Exposure time: 1/80 sec(s)
Aperture value: F/4.5
ISO speed: 200
Date created: 30.10.2014 11:07:35
Focal length: 17mm


Autor: Komentarz:
kilanziom
Go¶ć
G78

W³a¶nie fajne zdjêcie, bo widaæ kilka elementów, które z miejsca pozwalaj± go rozpoznaæ:

-Brak wnêki pod porêcz±.
-Drzwi czo³owe.
-Garnitur wywiewek nad przedzia³ami.

Wagony budowy niemieckiej mia³y wnêtrza typowe dla produkcji NRD'owskiej tego okresu. Nie jestem pewien jak sprawa sie mia³a z obiciami foteli i ich uk³adem, a tak¿e z wózkami, ale obecne wnêtrze prawie na pewno jest dzie³em ZNTK Bydgoszcz (1999 r.).
30.10.2014 19:31  
kilanziom
Go¶ć
G78

*Zapomnia³bym. Wagon na Twoim zdjêciu jest do¶æ szczgólny, gdy¿ jest to najstarszy istniej±cy obecnie na PKP egzemplarz (VEB Waggonbau Görlitz / 080701 / 1978 r.). W 1978 r. dostarczono go jako 51 51 20-80 701-8 'Bwxz' z ogrzewaniem nawiewnym, zdjêtym w 1999 r. podczas naprawy w ZNTK Bydgoszcz. By³ drugim dostarczonym wagonem tej rodziny (pierwszy nosi³ # boczny 700).

Takie to losy ciekawe...
30.10.2014 20:28  
fixall
Go¶ć
Ogrzewanie

Ale czemu zdjêto te ogrzewanie nawiewne? Rozumiem ¿e kiedy¶ mieli problemy z takim ogrzewaniem. Ale w 1999r????
30.10.2014 20:46  
kilanziom
Go¶ć
...

Trudno powiedzieæ, byæ mo¿e chodzi³o o bardzo niewielk± liczbê pozostaj±cych w ruchu wagonów tej rodziny, byæ mo¿e zak³ady ZNTK Bydgoszcz nie umia³y / nie chcia³y przeprowadziæ naprawy tego konkretnego typu urz±dzeñ ogrzewczych, byæ mo¿e z oryginalnymi urz±dzeniami by³y jakie¶ bli¿ej nie rozpoznane problemy, które zakwalifikowa³y je do likwidacji...

Trudno powiedzieæ, czy typ urz±dzeñ zastosowanych w wagonach typu Görlitz78 by³ taki sam jak w Bautzen84, ale je¿eli nie, stanowi³o by to kolejny powód dla takich dzia³añ w 1999 r.
30.10.2014 21:16  
fixall
Go¶ć
Wózki 4Anc

Na jakich wózkach siedz± te wagony? Je¶li s± to 4ANc to czy z tymi wózkami wagony by³y dostarczone?
4Anc to polska konstrukcja?
09.11.2014 19:23  
TRS2006
Go¶ć
.

4ANc to jak najbardziej polski wózek.
09.11.2014 23:48  
kilanziom
Go¶ć
wózki

W chwili obecnej wagony typu Görlitz78 i Bautzen84 pozostaj±ce w eksploatacji PKP IC posadowione s± na wózkach 4Anc.

Wydaje siê, ¿e zawsze tak by³o, na zdjêciach Andrzeja Etmanowicza z koñca lat 90-ych (1997) wagony Görlitz78 posadowione s± równie¿ na 4Anc. Z kolei tabliczki fabryczne na wózkach 4ANc pod wagonami Bautzen84 wskazuj±, ¿e by³y produkowane w tym samym czasie co same wagony. Trudno wyja¶niæ jak to by³o formalnie rozwi±zane, gdy¿ standardowym wózkiem dla igreka budowy wschodnio-niemieckiej by³ Görlitz V - i wszystkie znane mi wersje po za PKP s± posadowione w³a¶nie na tych wózkach, lub m³odszych i nowocze¶niejszych Görlitz VI. Byæ mo¿e chodzi³o o te 20km/h ró¿nicy prêdko¶ci, które strona Polska wymog³a. W tej sytuacji ZNTK Opole musia³o dostarczyæ rodzime wózki do producenta zawczasu, ale w skali globalnej produkcji zak³adów Görlitz czy Bautzen by³by to raczej unikatowy przypadek. Bardziej prawdopodobne, ¿e wagony odebrano z wózkami Görlitz V, po czym przestawiono je na 4Anc, ale pewno¶ci nie mam.
10.11.2014 11:01  
SU46-024
Go¶ć
...

Akurat która¶ odmiana wózków 4AN by³a opracowana w³a¶nie pod B84, niestety nie pamiêtam teraz która dok³adnie, a nie mam pod rêk± makulatury swojej.
10.11.2014 21:20  
kilanziom
Go¶ć
...

Piotru¶, prawdopodobnie 4Anc/7, ten typ siedzi pod Bautzenami - czy ten sam pod G78? Nie wiem.
11.11.2014 01:55  Poprzednie zdjęcie:
   50 51 20-08 680-4 B10ou  
 Następne zdjęcie:
50 51 20-08 751-3 B10ou   

 

RSS Feed: 50 51 20-08 751-3 B10ou (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas