Wyszukiwanie zaawansowane

EN71-049

Poprzednie zdjęcie:
   EN71-047  
 Następne zdjęcie:
EN71-051   

 

EN71-049

            

EN71-049
Opis: Zespó? trakcyjny EN71-049 oczekuje podj?cia pracy na stacji Gda?sk-G?ówny.

Zespó? ten to sk?adak, z?o?ony z cz?onów od EN57-1135, EN57-1116, EN57-1691 i EN57-1705 (dos?ownie ka?dy cz?on pochodzi z innej jednostki).

11.08.2014, Gda?sk-G?ówny.
Słowa kluczowe: Gda?sk-G?ówny EN71 EN71-049 EN57-1135 EN57-1116 EN57-1691 EN57-1705 kibel klop sracz SKM SKM_Trójmiasto
Data: 16.08.2014 01:29
Obejrzeń: 1165
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 186.3 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/100 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 100
Date created: 11.08.2014 16:36:29
Focal length: 11.3mm


Autor: Komentarz:
fixall
Go¶ć
Kible.

Jak to jest ¿e SKM Warszawa w do¶æ nied³ugim czasie zbudowa³a nowoczesny parka taborowy a SKM Trójmiasto bêd±ca niemal¿e krêgos³upem trójmiasta od lat wozi siê tylko i wy³±cznie kiblami? Przy czym ilo¶æ przewiezionych pasa¿erów przez SKM Warszawa jest jeszcze o wiele mniejszy ni¿ w trójmie¶cie.
16.08.2014 11:48  
kilanziom
Go¶ć
...

My¶lê, ¿e mo¿liwo¶ci finansowe samorz±du Województwa Mazowieckiego, a zw³aszcza m.st. Warszawy s± w dalekim feletonie wzglêdem reszty kraju i zawsze tak by³o. W kwietniu b.r. SKM Trójmiasto dosta³o 20 szt. zmodernizowanych w ZNTK Miñsk Mazowiecki jednostek, to pierwsza du¿a partia 'nowych' pojazdów dla tej spó³ki.
16.08.2014 12:07  
fixall
Go¶ć
...

Ale nowe elektryczne pojazdy pojawi³y siê zarówno w Ma³opolsce, Wielkopolsce, Podkarpaciu, Dolno¶l±skim. A w Pomorskim nie.
Ciekawi mnie te¿ pod kogo podlega SKM Trójmiasto? Po miasto czy pod województwo?
Wydaje mi siê ¿e tam jest to wszystko po prostu ¼le zarz±dzane. Przecie¿ wiadomo ¿e w Warszawie nikt nie wyci±gn±³ z portfela kilkuset milionów i kupi³ Elfy i Impulsy. Pozyskano na to zapewne jakie¶ ¶rodki unijne . A je¶li chodzi o modernizacje kibli to bez wymiany uk³adu biegowego ca³a ta modernizacja jest funta k³aków warta choæ oczywi¶cie ¿e lepsza taka ni¿ ¿adna.
16.08.2014 12:25  
kilanziom
Go¶ć
...

Nie zgodzi³bym siê z pogl±dem, ¿e modernizowanie starszego taboru ¶wiadczy o z³ym zarz±dzaniu firm±. Akurat SKM Trójmiasto jest bardzo sprawnie dzia³aj±cycm przewo¼nikiem, rzek³bym ¶wietnie spe³niaj±cym stawiane mu wymagania. S± trochê spó¼nieni wzglêdem innych firm tego typu w Polsce, ale to wi±¿ê siê z ogóln± polityk± województwa, niezbyt kolejow± ogó³em rzecz bior±c. Jedyn± wiêksz± inwestycj± jest nowa nitka 'Kolei metropolitalnej' po ¶ladzie dawnej kolei Gdañsk-Kokoszki. Budowa jest w zaawansowanym stadium.

Nie wiem czemu SKMT nie zdecydowa³o siê na zakup nowych jednostek, ale bardzo mi odpowiada, ¿e we wszystkich zmodernizowanych EN57 s± otwierane okna, to chyba jedyny tego typu przypadek w wypadku modernizowanych jednostek EN57 w ostatnich latach (a wiêc da siê). Dziêki temu da siê cokolwiek sfotografowaæ z poci±gu.
16.08.2014 12:29  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

Kolejnym plusem rozsuwanych okien jest zdecydowanie lepsza wymiana powietrza. Jaka jest klimatyzacja w kiblach po modernizacjach ka¿dy wie - delikatnie mówi±c kapry¶na. W chwili awarii w ¶wietle tego, ¿e "otwiera" siê co drugie okno, na dodatek tylko maleñki lufcik, to w upa³y idzie siê ugotowaæ. Zw³aszcza rano na ob³o¿onych liniach.
16.08.2014 12:54  Poprzednie zdjęcie:
   EN71-047  
 Następne zdjęcie:
EN71-051   

 

RSS Feed: EN71-049 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas