Wyszukiwanie zaawansowane

MR 4015

Poprzednie zdjęcie:
   MR 4015  
 Następne zdjęcie:
MR 4015   

 

MR 4015

            

MR 4015
Opis: 20.07.2014, Sierpc
Du?czyk MR4015 zako?czy? bieg na stacji Sierpc jako poci?g 59468 z Torunia G?ównego.
Słowa kluczowe: MR MR_4015 du?czyk Arriva Sierpc lato mazowieckie
Data: 22.07.2014 19:22
Obejrzeń: 1709
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 550.6 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D80
Exposure time: 1/250 sec(s)
Aperture value: F/8
ISO speed: 100
Date created: 20.07.2014 16:45:36
Focal length: 26mm


Autor: Komentarz:
kilanziom
Go¶ć
Warszawa-Sierpc-Toruñ

Wiêc... pod koniec lat 80-ych by³o co¶ takiego, co jecha³o jako poci±g dalekobie¿ny osobowy w rel. Warszawa-Sierpc-Toruñ. Sk³ad na ca³ej trasie prowadzi³y sierpeckie albo toruñskie SP45, a zestawiony by³ z pary 4-cz³onowych zespo³ów piêtrowych. Do¶æ ciekawy poci±g - zwa¿ywszy na fakt obs³ugi SP45 w koñcu lat 80-ych (i przejazdu przez Warszawê Centraln± - na której wtedy spotkanie liniowego diesla by³o ju¿ ewenementem).
22.07.2014 19:32  
fixall
Go¶ć
....

Nie by³o takiego poci±gu przynajmniej w okresie 1985-1990.
W rozk³adzie 85/86 istnia³ co prawda poci±g osobowy 1547/5148 relacji Warszawa Zachodnia - Grudzi±dz - Warszawa Zachodnia jednak¿e jak wynika z dodatku 2B jego zestawienie to:
Bwx
ABwx
ABwx
Bwx
ABwx
ABwx
Bwx
A obs³uga trakcyjna wygl±da³a nastêpuj±co:
Grudzi±dz - Toruñ - Grudzi±dz - SP45 MD Toruñ
Toruñ - Nasielsk - Toruñ - Ol49 MD Sierpc
Warszawa - Nasielsk - Warszawa - EU07 MD Warszawa Odolany.
Ceg³y z roczników 80 - 90 milcz± na ten temat i takiego poci±gu nie pokazuj±. Jedynymi poci±gami z Warszawy by³y 2 pary poci±gów osobowych dalekobie¿nych relacji Warszawa - Ko³obrzeg.

Ciekawostkê natomiast mo¿na zauwa¿yæ w dodatku 2C z 1988. Otó¿ wszystkie poci±gi w relacjach Nasielsk - Sierpc - Toruñ i Sierpc - Brodnica mia³y obs³ugiwaæ lokomotywy SP32!!! lub Ol49. By³y takie plany jednak w zwi±zku z ogromn± awaryjno¶ci± tych lokomotyw nigdy w Sierpcu siê nie pojawi³y a jedynym ¶ladem jest w³asnie ten dodatek.
22.07.2014 20:21  
kilanziom
Go¶ć
...

By³ by³, ale nie dam se g³owy uci±æ, czy jako planowy czy sezonowy. Powinien te¿ byæ poc. 8142 rel. Ko³obrzeg-Warszawa przez Sierpc/Nasielsk, robiony toruñskimi SP45 a¿ do Warszawy. Wspomina o nim Pawe³ Terczyñski.
22.07.2014 21:03  
fixall
Go¶ć
...

Przejrza³em wszystkie ceg³y z okresy 1980 - 1990. Ceg³y nie pokazywa³y tego poci±gu. Tak jak wspomnia³em mo¿e chodziæ o poci±g relacji Warszawa - Grudzi±dz kursuj±cy tylko w rozk³adzie 1985/1986 ale wg dodatku mia³ on planow± zmianê w Nasielsku i zupe³nie inny sk³ad.
Co wiêcej od rozk³adu 1981/1982 postoje w Nasielsku trwa³y ju¿ po min 20 minut a do rozk³adu 1980/1981 tylko 4-5 min wiêc nale¿y za³o¿yæ ¿e od rozk³adu 1981 w Nasielsku zmieniano ju¿ lokomotywê spalinow± na elektrowóz.
By³y 2 poci±gi do Ko³obrzegu przez Nasielsk: 1841 i 1843. W 1980 roku wg dodatku 2B oba na ca³ej trasie obs³ugiwane toruñskimi SP45.

Jako ciekawostkê dodam ¿e w 1980 roku poci±g 1841 prowadzi³ radziecki wagon sypialny w do¶æ dziwnej relacji Brze¶æ - Szczecinek.
22.07.2014 21:42  
kilanziom
Go¶ć
...

Byæ mo¿e poc. 8142 szed³ w okresie wcze¶niejszym, ale Pawe³ Terczyñski wyra¼nie o nim wspomina na s. 102 swojej monografii o lokomotywach spalinowych SP45, SU46 i SP47.

Poszukam ¼ród³a odno¶nie tej 45-ki z zespo³ami piêtrowymi. Czyta³em o tym gdzie¶ swego czasu. Nie przywi±zywa³bym siê te¿ tak bardzo do tego, co napisano w SRJP, to jest stan 'formalny', a rzeczywisto¶æ bywa³a inna - zw³aszcza w okresie, kiedy pojawia³y siê problemy z taborem. Przyk³adowo na wielu poci±gach wytrasowanych na SP45 po 1980 r. objawia³y siê parowozy, albo ST43/ST44 + wagon ogrzewczy.

Mo¿esz byæ pewien, ¿e o takiej trakcji nie wspomina³ ¿aden SRJP :)
22.07.2014 22:32  
fixall
Go¶ć
...

Wszystko siê zgadza. W ksi±¿ce jest zdjêcie poci±gu do Ko³obrzegu które do roku 1981 by³y obs³ugiwane toruñskimi SP45 na ca³ym odcinku.
Co do dodatków to zgadzam siê ¿e informacje tam zawarte nie zawsze siê zgadza³y patrz lokomotywy SP32 w Sierpcu. Ale rozk³ad jazdy w tamtym czasie by³ ¶wiêty. To nie by³y takie czasy co teraz.
I na linii Nasielsk - Toruñ w latach 80 by³y poci±gi w relacjach Toruñ - Sierpc, Nasielsk - Sierpc i Toruñ - Nasielsk. Oprócz wspomnianego poci±gu Warszawa - Grudzi±dz kursuj±cego w roku 85/86 i 2 par poci±gów Warszawa - Ko³obrzeg nie by³o innych poci±gów kursuj±cych w relacji Warszawa - Toruñ.
I sytuacja o której piszesz mia³a miejsce na koniec lat 70 a nie 80.

Edit
Poci±g 8142 relacji Ko³obrzeg - Warszawa Zachodnia kursowa³ do roku 1985. Potem poci±gi Ko³obrzeskie mia³y ju¿ inne numery.
22.07.2014 23:00  
fixall
Go¶ć
Opó¼niony 8142 :-)

A tak na marginesie to widoczny 8142 na zdjêciu w ksi±¿ce jest sporo opó¼niony bo planowo na Centralnym powinien zameldowaæ siê oko³o godziny 9:20 a na zegarze mo¿na dostrzec godzinê 10:44.
22.07.2014 23:37  
kilanziom
Go¶ć
...

Ja bym to wszystko raczej traktowa³ jako ciekawostkê, jakich wiele siê w tamtych czasach objawia³o. Np. podczas tych ciê¿kich zim na prze³omie lat 70-ych i 80-ych w warszawskim wê¼le kolejowym pojawi³y siê poci±gi z³o¿one z elektrowozów ET21 i zespo³ów piêtrowych 'Bipa', które zastêpowa³y jednostki trakcyjne serii EN57 na obiegach (np. z Warszawy Gdañskiej). Jednostki nie dawa³y sobie rady w szczególnie trudnych warunkach zimowych.

Nie pamiêtam gdzie o tym pisano, albo w artykule o zespo³ach w KMiD z 2007 r. albo o warszawskich elektrowozach ET21 w którym¶ z ¦K w ostatnich 5 latach. By³ taki fajny art. o kantch z lok. W-Wa Praga...
22.07.2014 23:58  Poprzednie zdjęcie:
   MR 4015  
 Następne zdjęcie:
MR 4015   

 

RSS Feed: MR 4015 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas