Wyszukiwanie zaawansowane

362 017-6

Poprzednie zdjęcie:
   362 015-0  
 Następne zdjęcie:
362 017-6   

 

362 017-6

            

362 017-6
Opis: Lokomotywa elektryczna 362.017-6 mija na biegu stacj? Brno-Horní Her¹pice z poc. pospiesznym (R 806) rel. Olomouc-Brno (przez Hodonin / Bøeclav).

21.06.2014, Brno-Horní Her¹pice.
Słowa kluczowe: Brno-Horní_Her¹pice 362 362_017-6 69Er skoda Eso
Data: 23.06.2014 20:24
Obejrzeń: 1044
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 177.9 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/400 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 100
Date created: 21.06.2014 17:03:12
Focal length: 31mm


Autor: Komentarz:
fixall
Go¶ć
Standard

Czy te wagony maj± jeszcze skajowe obicia foteli?
Wbrew powtarzanej wszêdzie opinii, ¿e koleje czeskie s± najwspanialsze na ¶wiecie uwa¿am ¿e standard w wagonach czeskich do niedawna by³ porównywalny lub nawet gorszy ni¿ w poci±gach PKP. Oczywi¶cie wiele siê zmienia, pojawia siê sporo nowego i zmodernizowanego taboru niemniej jednak opinie uwa¿am za przesadzone.
23.06.2014 20:59  
kilanziom
Go¶ć
standard

Z uwagi na szereg ró¿nych modernizacji, jakie mia³y miejsce w ostatnich latach, bautzeny standardu Y mo¿na spotkaæ w ca³ej gamie wyposa¿enia wnêtrz. Obecnie finalizuje siê szeroko zakrojony proces modernizacji wielu wagonów, o którym pisano m.in. tu:

http://www.zelpage.cz/zpravy/7544

G³ównym 'modernizatorem' bautzenów s± zak³ady Janoza CZ.

Natomiast "powtarzane wszêdzie" (równie¿ w Niemczech czy Wielkiej Brytanii) opinie dot. czeskich drah nie wziê³y siê znik±d, nie by³y wymy¶lone 'na z³o¶æ Polakom' i skajowe obicia siedzeñ w niewielkim stopniu ten fakt zmieniaj±. W wiêkszo¶ci kwestii porównywanie ÈD z naszymi narodowymi przewo¼nikami mog³oby nas jedynie skompromitowaæ, mimo ogromnych ambicji, europejskich aspiracji i szumnych deklaracji.
23.06.2014 21:32  
fixall
Go¶ć
motoraki

Je¶li chodzi o organizacjê po³±czeñ, skomunikowania to bez w±tpienia CD to wzór do na¶ladowania. Jednak mi chodzi jedynie o standard poci±gów i ich komfort. Przecie¿ motoraki s± nie wygodne i moim zdaniem nie bardzo nadaj± siê do kursowania w roku 2014. Niemniej to dziêki nim czesi pozwalaj± sobie jeszcze na takie czêstotliwo¶ci i kursowanie na liniach bêd±cych odnogami linii drugorzêdnych lub nawet trzeciorzêdnych których d³ugo¶æ to 7 czy 10 km. Ale to nie zmienia faktu ¿e to tabor skrajnie przestarza³y choæ sam je uwielbiam.
23.06.2014 21:40  
kilanziom
Go¶ć
standard

Nie zetkn±³em siê nigdzie z pogl±dem, jakoby czechos³owackie wagony motorowe by³y niezadowalaj±cego standardu. Dwuosiowym 810 zarzuca siê sztywny i twardy bieg, co ogranicza ich zastosowanie do stosunkowo krótkich relacji (ale nikt nie u¿ywa ich na innych), natomiast w zmodernizowanych 814/914 problem ten w znacznym stopniu usuniêto. Wagony czteroosiowe - ani nie s± przestarza³e, ani niewygodne, przemierzaj± trasê w rewelacyjnym czasie, uchodz± za ma³o awaryjne - w Polsce w zasadzie nie ma ich do czego porównaæ, bo SN61 od 20 lat nie ogl±damy ju¿ w ruchu.

Pojêcie komfortu i standardu jest wg. mnie bardzo wzglêdne i trudne do okre¶lenia. Nie zauwa¿y³em, by skaje w bautzenach by³y jakkolwiek mniej wygodne ni¿ to, czym PKP IC za grube miliony wyk³ada te kilka Z1 i Z2, które ma, za co nastêpnie usi³uje podró¿nym wyrwaæ 150z³ na przeciêtnej trasie przy czêstotliwo¶ci 3 kursów dziennie i brakiem mo¿liwo¶ci dotarcia do 70% miejscowo¶ci w kraju. Polski pomys³ na kolej póki co dzia³a na zasadzie 'dla bogatych albo wcale', podczas gdy w Czechach standard jest u¶redniony, ale oferuje dojazd prawie wszêdzie, za bardzo godziw± cenê, szybko, sprawnie, z mo¿liwo¶ci± wygodnych skomunikowañ i przesiadek.

Polska i Czechy to doskona³y przyk³ad na to jak te 2 odmienne sposoby my¶lenia zdeterminowa³y przez ostatnie 25 lat obraz kolei. I niestety to nie czeska jest obrazem nêdzy i rozpaczy, gdzie ju¿ nawet kolejarze wybieraj± polskiego busa albo w³asne auto. Zdecydowanie wybieram stare motoraki, liczne sk³ady z wiekowymi bautzenami o skajowych obiciach, stare elektrowozy na push-pullach i ca³± resztê, która daje mi pe³ne i godne mo¿liwo¶ci podró¿owania po ca³ym kraju. Chyba w³a¶nie przez to ÆD uchodzi za jedn± z najlepszych firm tego typu w Europie.
23.06.2014 22:04  Poprzednie zdjęcie:
   362 015-0  
 Następne zdjęcie:
362 017-6   

 

RSS Feed: 362 017-6 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas