Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 19-78 140-7 A9nouz

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 19-78 140-7 A9nouz  
 Następne zdjęcie:
50 51 19-78 140-7 A9nouz   

 

50 51 19-78 140-7 A9nouz

            

50 51 19-78 140-7 A9nouz
Opis: Wagon osobowy 1 klasy typu 140A odstawiony na ty?ach wagonowni Warszawa Grochów.

Producent: HCP
Rok budowy: 1990
Nr. fabr. 19411
Przydzia? st.mac: Kraków

1.06.2014, Warszawa Grochów.
Słowa kluczowe: A9nouz igrek HCP_19411 Adnu 140A Warszawa_Grochów
Data: 01.06.2014 22:31
Obejrzeń: 3042
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 158.9 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/320 sec(s)
Aperture value: F/5
ISO speed: 100
Date created: 01.06.2014 16:45:28
Focal length: 10.7mm


Autor: Komentarz:
Tomasz B.
Go¶ć
Wagony typu 140A

Przez weekend w ramach nudy i internetu pod rêk± postanowi³em ogarn±æ trochê wagony typu 140A (te pierwotne z HCP, a nie te powsta³e w wyniku niedawnych modernizacji) i powsta³o mi takie oto zestawienie:

WAGONY 140A (PRTODUCENT HCP POZNAÑ) - ZESTAWIENIE

#MODERNIZACJA 2013 PESA (140-Bg)
01. 140A A9nouz 50 51 19-70 691-7
02. 140A A9nouz 50 51 19-70 692-5
03. 140A A9nouz 50 51 19-70 693-3
04. 140A A9nouz 50 51 19-70 694-1
05. 140A A9nouz 50 51 19-70 695-8
06. 140A A9nouz 50 51 19-70 696-6
07. 140A A9nouz 50 51 19-70 697-4
08. 140A A9nouz 50 51 19-70 698-2
09. 140A A9nouz 50 51 19-70 699-0
10. 140A A9nouz 50 51 19-70 700-6
11. 140A A9nouz 50 51 19-70 701-4
12. 140A A9nouz 50 51 19-70 702-2
13. 140A A9nouz 50 51 19-70 703-0
14. 140A A9nouz 50 51 19-70 704-8
15. 140A A9nouz 50 51 19-70 705-5
16. 140A A9nouz 50 51 19-70 706-3
17. 140A A9nouz 50 51 19-70 707-1
18. 140A A9nouz 50 51 19-70 708-9

#PRZEZNACZONE DO MODERNIZACJI
19. 140A Azdnu 50 51 19-08 067-7
20. 140A Azdnu 50 51 19-08 070-1
21. 140A Azdn 50 51 19-08 071-9
22. 140A Azdnu 50 51 19-08 076-8
23. 140A Adn 50 51 19-08 088-3
24. 140A Adn 50 51 19-08 090-9
25. 140A Adnu 50 51 19-08 094-1
26. 140A Adnu 50 51 19-08 095-8
27. 140A Adnu 50 51 19-08 108-9
28. 140A Adnu 50 51 19-08 120-4

#MODERNIZACJA 2007-2008 FPS (140A-IC3-FPS)
29. 140A A9nouz 57 51 19-78 130-1
30. 140A A9nouz 57 51 19-78 131-9
31. 140A A9nouz 57 51 19-78 138-4
32. 140A A9nouz 57 51 19-78 139-2
33. 140A A9nouz 57 51 19-78 141-8
34. 140A A9nouz 57 51 19-78 142-6
35. 140A A9nouz 57 51 19-78 143-4
36. 140A A9nouz 57 51 19-78 145-9
37. 140A A9nouz 57 51 19-78 146-7
38. 140A A9nouz 57 51 19-78 147-5
39. 140A A9nouz 57 51 19-78 156-6
40. 140A A9nouz 57 51 19-78 157-4
41. 140A A9nouz 57 51 19-78 160-8
42. 140A A9nouz 57 51 19-78 169-9

#SKRE¦LONE PRZED 2000 R.
43. 140A Adnu 57 51 19-78 132-7
44. 140A xxxxxx xx xx xx-xx xxx-x

#MODERNIZACJA 2005 FPS (140A IC)
45. 140A A9nouz 57 51 19-78 134-3
46. 140A A9nouz 57 51 19-78 135-0
47. 140A A9nouz 50 51 19-78 140-7
48. 140A A9nouz 57 51 19-78 167-3
49. 140A A9nouz 57 51 19-78 168-1
50. 140A A9nouz 57 51 19-78 165-7
51. 140A A9nouz 57 51 19-78 164-0
52. 140A xxxxxx xx xx xx-xx xxx-x

#POZOSTA£E
53. 140A xxxxxx 57 51 19-78 136-8
54. 140A Azdnu 50 51 19-08 132-9
55. 140A xxxxxx xx xx xx-xx xxx-x
56. 140A xxxxxx xx xx xx-xx xxx-x
57. 140A xxxxxx xx xx xx-xx xxx-x
58. 140A Adnu 50 51 19-08 139-4 Przetarg z³omowy-Kraków
59. 140A Azdnu 50 51 19-08 119-6 Przetarg z³omowy-Gdynia
60. 140A Adnu 50 51 19-08 114-7 Przetarg z³omowy-Gdynia

Czy kto¶ z was potrafi podaæ numery brakuj±cych piêciu sztuk? Z analizy numerów wagonów wynika, ¿e siedzia³y one w zakresie 57 51 19-78 130 do 169 co daje 40 sztuk i tu pytanie jakie numery czy zakres mia³o pozosta³e 20 sztuk? Pojawiaj± siê te¿ informacje, ¿e 140A by³y produkowane w dwóch odmianach m.in. powsta³y 140Ab - kto¶ co¶ wiêcej jest w stanie o tym powiedzieæ? Pewnie by³o analogicznie jak u 141A gdzie powsta³y wagony je¶li dobrze pamiêtam na 160 i 140 km/h.
21.02.2017 18:15  
Tomasz B.
Go¶ć
Modernizacje 2005 i 2007/08

Dodam, ¿e modernizacja z 2005 roku (podobno 8 sztuk) to wagony, w których pierwszy raz zastosowano wklejane okna z zaokr±glonymi naro¿nikami, co pozwoli³o na mniejsza ingerencjê w konstrukcjê (wcze¶niej wklejano kwadratowe np. w 111Arow-ach czy Bohunach) i jeden tak zmodernizowany wagon widzimy na zdjêciu na górze. Modernizacja 2007-2008 to ta, w której zastosowano okna po³ówkowe i charakterystyczne kasety na tablice kierunkowe (gruba rama)
Przyk³ad: http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=12606
21.02.2017 18:20  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
numery

Czy mo¿na przyj±æ, ¿e wagony zdegradowane do 120km/h mimo zmiany pierwszej i czwartej grupy cyfr numeru, wynikaj±cej z tej degradacji, zachowa³y swój oryginalny numer indywidualny (pi±ta grupa cyfr)?
Czyli czy wagon o obecnym numerze np. 50 51 19-08 070-1 oryginalnie posiada³ numer 57 51 19-78 070-X?
24.02.2017 12:58  
Tomasz B.
Go¶ć
Numeracja

Raczej nie mo¿na. Przyk³ad:
A9nouz 57 51 19-78 139-2
Adnu 50 51 19-08 139-4
24.02.2017 18:19  
Tomasz B.
Go¶ć
Zmiany numeracji

Przyk³ad zmiany numeracji dla wagonu 140A wyprodukowanego w 1991 roku:

Dzi¶ po NG: 50 51 19-70 698-2
przed modernizacj±: 50 51 19 08 042-0
po obni¿eniu prêdko¶ci: 57 51 19-38 066-3
a pocz±tkowo: 57 51 19-78159-0
24.02.2017 18:34  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

No w³a¶nie o to mi chodzi³o. Dziêki.
Inne zarz±dy kolejowe jako¶ potrafi± przypisaæ numer do danego wagonu na ca³e jego ¿ycie, mimo zachodz±cych zmian w wyposa¿eniu. Szkoda ¿e u nas nikt nad tym nie panuje.

A czy ka¿dy wagon ma swoj± ksi±¿kê pojazdu, w której ca³a historia przenumerowañ jest wypisana i wozi j± na pok³adzie, czy raczej le¿y ona na macierzystej wagonowni?
25.02.2017 01:25  
Tomasz B.
Go¶ć
Ksi±¿ka

Wagony wo¿± ksi±¿kê pok³adow± z aktualnym numerem i nie ma tam ogólnie nic ciekawego poza odnotowanymi usterkami czy ubytkami w wyposa¿eniu. Takie informacje dotycz±ce historii wagonu powinien chyba posiadaæ odpowiednia komórka danej firmy odpowiedzialna za tabor i kto¶ kto rejestruje pojazdy (UTK). Chyba, ¿e czego¶ nie wiem i powsta³a ju¿ spó³ka PKP Historia Taboru ;-)
25.02.2017 20:58  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

Dziêki.
A ju¿ mia³em nadziejê ;)
26.02.2017 23:59  Poprzednie zdjęcie:
   50 51 19-78 140-7 A9nouz  
 Następne zdjęcie:
50 51 19-78 140-7 A9nouz   

 

RSS Feed: 50 51 19-78 140-7 A9nouz (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas