An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
232 165-1 - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

51 54 59-80 028-7 Bc
51 54 59-80 028-7 Bc
Komentarze: 0
kilanziom


232 165-1
232 165-1

            

232 165-1
Opis: Lokomotywy spalinowe 232.165-1, 232.464-8 i 232.190-9 przy dawnych zasiekach wêglowych stacji Saalfeld. Maszyny prawdopodobnie oczekuj± na transport do Chemnitz.

11.05.2014, Saalfeld.
Słowa kluczowe: 232 232_165-1 232_464-8 232_190-9 Saalfeld ludmi³a bre¿niew Railion DB_Schenker DBSRD 132 BR132 BR232
Data: 14.05.2014 19:39
Obejrzeń: 1277
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 183.0 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/640 sec(s)
Aperture value: F/5.6
ISO speed: 100
Date created: 11.05.2014 15:07:32
Focal length: 9.7mm


Autor: Komentarz:
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

Ile tam tego stoi? Bo widzê ¿e samych ludmi³ niez³e stado a jeszcze s± inne serie.
Dlaczego tam s± zsy³ane? Co takiego jest w tym Chemitz?
14.05.2014 19:42 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
232

Akurat na tym foto mamy stacjê Saalfeld (am der Saale) i trzy z maszyn, które jeszcze nie pojecha³y do Chemnitz.

Saalfeld od lat by³o du¿± lokomotywowni±, która utrzymywa³a znaczn± liczbê lokomotyw serii 232. Ogromna wiêkszo¶æ z nich zosta³a wy³±czona z eksploatacji w latach 2008-2011 w efekcie osi±gniêcia terminów wiêkszych napraw. Ledwie miesi±c przed wykonaniem powy¿szego foto w Saalfeld sta³o ~40/50 niesprawnych maszyn serii 232. Drgnê³o to oko³o kwietnia b.r. i czê¶æ przes³ano do kasacji, czê¶æ do RAW Chemnitz.

RAW Chemnitz to ZNTK, du¿a firma specjalizuj±ca siê w naprawach tych pojazdów i odpowiedzialna za przeprowadzenie czê¶ci modernizacji (np. seria 241 by³a robiona w Chemnitz). Jest to odciêty, trudno dostêpny teren, na którym zgromadziæ mo¿na spor± liczbê taboru oczekuj±cego na dalsze losy. Akurat maszyny 232 trafi³y tam celem przegl±du co da siê z nich jeszcze zrobiæ, wydobycia ewentualnych czê¶ci, a tak¿e wytypowania lokomotyw nadaj±cych siê na ewentualny handel, naprawy itp.

Na chwilê obecn± (05.2014) w RAW Chemnitz stoi 'lekko' 50-60 maszyn serii 232 i bardzo du¿a liczba innych lokomotyw, g³ównie 215, 218 i 291.
14.05.2014 19:47 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
...

A co zast±pi³o te maszyny w ruchu? Zosta³y wycofane w wyniku zmniejszenia pracy przewozowej czy pojawi³o siê co¶ nowego?
14.05.2014 19:57 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
232

Wiele jest czynników z tym zwi±zanych.

Zmieni³ siê rynek. Znacznie wiêksz± pozycjê maj± prywatni przewo¼nicy, co poniek±d ograniczy³o niezast±pion± rolê maszyn 232 w DB. Po za tym nie s± to ju¿ m³ode maszyny, s± dro¿sze w utrzymaniu, mniej wydajne, wymagaj± wiêcej troski, opieki i serwisowania. Powa¿n± konkurencjê na rynku przewozowym stanowi± m.in. Class66, Maximy, Blue Tigery, czy maszyny elektryczne z silnikiem spalinowym do pracy na niezelektryfikowanych odcinkach. Znacznym ciosem w pozycjê serii 232/233/234 by³a tak¿e elektryfikacja wielu szlaków. W ruchu osobowym 'ludmi³y' odesz³y na emeryturê ju¿ oko³o 10 lat temu, wraz z nadej¶ciem licznej grupy zespo³ów motorowych np. serii 642 czy 612. Pozosta³a w±ska grupa maszyn serii 234 stanowi±cych rezerwê do prowadzenia poci±gów kat. IC i EC.

W po³owie 2013 r. sprawne by³o jedynie ~60 maszyn serii 232, oraz 25 maszyn serii 233 + wspomniane 18 maszyn 234 (z ogólnej lizby 709 zbudowanych). Pozosta³e trafi³y do rezerwy, skre¶lono je, pociêto na z³om, albo 'wyprowadzono' do innych oddzia³ów DB Schenker, takich jak Polska, Rumunia, czy Bu³garia. Cztery maszyny znalaz³y nowy dom na Wêgrzech, pracuj±c pod szyldem GySEV na odc. Szombathely-Csorna (poc. kat IC g³ównie):

http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=8692

Niew±tpliwie seria 232 zbli¿a siê do koñca regularnej eksploatacji. St±d pad³a decyzja o tym wyje¼dzie i z³owieniu wszelkich jeszcze istniej±cych egzemplarzy.
14.05.2014 20:43 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjęcie:
   232 154-5  
 Następne zdjęcie:
232 184-2   

 

RSS Feed: 232 165-1 (Komentarze)