An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
ТЭ125-001 - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

40 54 3200 097-5 Gbkks
40 54 3200 097-5 Gbkks
Komentarze: 0
kilanziom


ТЭ125-001
ТЭ125-001

            

ТЭ125-001
Opis: Lokomotywa spalinowa ТЭ125-001 schowana na terenie dawnych zak³adów ZNTK Poznañ, gdzie w ostatnim okresie ich funkcjonowania, prawdopodobnie w ramach naprawy, zosta³a roz³o¿ona na czynniki pierwsze.

Losy tego unikatowego (jedynego swojej serii) pojazdu s± stosunkowo zawi³e. ¬ród³a podaj±, i¿ ТЭ125-001 wyprodukowano w ³ugañskiej fabryce w 1974 r. zasadniczo jako rozwiniêcie 'magistralnych' uniwersalnych lokomotyw serii ТЭ109 (seria 132 kolei DR, pó¼niejsze BR232). Celem koncepcji by³o stworzenie szybszej i silniejszej odmiany ТЭ109 przeznaczonej g³ównie do ruchu osobowego. W tym celu na ТЭ125 zabudowano mocniejszy silnik spalinowy 2-5D49 o mocy 4000km, oraz mocniejsz± pr±dnicê. Przyjêto przy tym prêdko¶æ konstrukcyjn± 140km/h. Testowa eksploatacja lokomotywy odbywa³a siê na sieci kolei rosyjskich w drugiej po³owie lat 70-ych. Po przejechaniu sumy 500.000km prototyp trafi³ do Wszechradzieckiego instytutu rozwoju transportu kolejowego w Szczerbince (miasteczko po³o¿one kilkadziesi±t km. na po³udnie od centrum Moskwy). Jego losy przez kolejne lata nie s± do koñca jasne. Wiadomym jest, i¿ projektowany by³ na eksport do NRD z docelowym ozn. serii 140, u schy³ku lat 70-ych koleje DR nie posiada³y zapotrzebowania na tak du¿e, silne i szybkie lokomotywy spalinowe wy³±cznie do ruchu pasa¿erskiego. Eksploatacj± ТЭ125 nie by³y zainteresowane równie¿ koleje radzieckie, gdy¿ w tym czasie rozpoczê³y ju¿ zakup znacznej partii ciê¿kich lokomotyw pasa¿erskich serii ТЭП70 z fabryki w Ko³omnie. Lokomotywa pozostawa³a na terenie instytutu (który zmieni³ po rozpadzie ZSRR nazwê na 'Wszechrosyjski') do koñca lat 90-ych. Nie s± mi znane dok³adne szczegó³y przekazania ТЭ125 kolejom niemieckim, natomiast oko³o 1998/1999 r. maszyna trafi³a do zak³adów AdTranz w Kassel, gdzie w tym samym czasie (pa¼dziernik 1999 r.) znajdowa³ siê tak¿e inny podobny pojazd, mianowicie ТЭ129-001. W pó¼niejszym okresie lokomotywy kilkukrotnie zmienia³y miejsce postoju, w miêdzyczasie uleg³y te¿ zewnêtrznemu remontowi, który przywróci³ je wizualnie do stanu odpowiadaj±cego fabrycznie nowym lokomotywom serii 130/131/132/142.

Na pocz. lutego 2008 r. lokomotywê ТЭ125-001 przetransportowano do Gubina, sk±d trafi³a do Poznania. W tym samym czasie ТЭ129-001 trafi³a do muzeum w Falkenbergu.

*Teraz istotna sprawa. Lokomotyw serii ТЭ125 i ТЭ129 nie nale¿y myliæ. O ile ТЭ125 by³ samodzielnym projektem ciê¿kiej lokomotywy pasa¿erskiej, o tyle ТЭ129 by³a przewidziana zasadniczo wy³±cznie do ciê¿kiego ruchu towarowego. Prototyp ТЭ125 by³ jedynym wyprodukowanym swojej serii, natomiast ТЭ129 by³a podstaw±, do wyprodukowania krótkiej serii 6 maszyn oznaczonych nastêpnie jako 142 na kolejach DR (i sama w chwili prezentacji na targach w Lipsku nosi³a ozn. 142-001, choæ wybudowana pó¼niej pierwsza seryjna maszyna - 142.001-7, równie¿ otrzyma³a taki numer). Prowadzi to do pewnego paradoksu, gdy¿ zarówno pierwsza seryjna 142.001-7 (oznaczona obecnie jako 242.001-6 i pracuj±ca pod szyldem firmy EKO Transportgesellschaft mbH.), jak i prototypowa ТЭ129-001 znajduj± siê w Niemczech, co nie jednego 'poszukiwacza' doprowadzi³o do konsternacji która jest 'ta prawdziwa'.

**Warto przy tej okazji nadmieniæ, i¿ do¶wiadczenia zdobyte przez ³ugañsk± fabrykê zarówno przy ТЭ125, jak i ТЭ129 pos³u¿y³y nastêpnie do stworzenia koncepcj ciê¿kiej lokomotywy spalinowej serii ТЭП70, w wielu rozwi±zaniach opartej o oba prototypy (m.in. zastosowanie ulepszonego silnika 2A-5D49 o mocy 4000KM).

***niestety nie wiem kto jest obecnie w³a¶cicielem ТЭ125-001, ani jak mog± wygl±daæ jej dalsze losy. Faktem jest natomiast, i¿ lokomotywa nie zosta³a pociêta na z³om w styczniu 2014 r., kiedy to zlikwidowano wszystkie inne 'pozosta³o¶ci' taborowe zalegaj±ce na terenie d. zak³adów ZNTK Poznañ - m.in. lokomotywê spalinow± 231.040-7, czy BR232-006 (ex-231.004-3, ex-W.232-06). Mo¿na siê jednak domy¶laæ, ¿e maszyna ТЭ125-001 pozostaje w rêkach innego w³a¶ciciela (mo¿liwe, ¿e niemieckiego), co przynajmniej obecnie uchroni³o ten unikatowy prototyp od fizycznej likwidacji.

30.03.2014, Poznañ.
Słowa kluczowe: ТЭ125-001 ТЭ125 140 prototyp BR140 ludmi³a bre¿niew ZNTK_Poznañ Poznañ
Data: 01.04.2014 19:17
Obejrzeń: 4250
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 199.7 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/30 sec(s)
Aperture value: F/2.8
ISO speed: 400
Date created: 30.03.2014 16:02:21
Focal length: 6.6mm


Autor: Komentarz:
Brak komentarzy do tego zdjęciaPoprzednie zdjęcie:
   ТЭ125-001  
 Następne zdjęcie:
ТЭ125-001   

 

RSS Feed: ТЭ125-001 (Komentarze)