Wyszukiwanie zaawansowane

ТЭ125-001

   Następne zdjęcie:
ТЭ125-001   

 

ТЭ125-001

            

ТЭ125-001
Opis: Lokomotywa spalinowa ТЭ125-001 schowana na terenie dawnych zak?adów ZNTK Pozna?, gdzie w ostatnim okresie ich funkcjonowania, prawdopodobnie w ramach naprawy, zosta?a roz?o?ona na czynniki pierwsze.

Losy tego unikatowego (jedynego swojej serii) pojazdu s? stosunkowo zawi?e. ¬ród?a podaj?, i? ТЭ125-001 wyprodukowano w ?uga?skiej fabryce w 1974 r. zasadniczo jako rozwini?cie 'magistralnych' uniwersalnych lokomotyw serii ТЭ109 (seria 132 kolei DR, pó?niejsze BR232). Celem koncepcji by?o stworzenie szybszej i silniejszej odmiany ТЭ109 przeznaczonej g?ównie do ruchu osobowego. W tym celu na ТЭ125 zabudowano mocniejszy silnik spalinowy 2-5D49 o mocy 4000km, oraz mocniejsz? pr?dnic?. Przyj?to przy tym pr?dko?æ konstrukcyjn? 140km/h. Testowa eksploatacja lokomotywy odbywa?a si? na sieci kolei rosyjskich w drugiej po?owie lat 70-ych. Po przejechaniu sumy 500.000km prototyp trafi? do Wszechradzieckiego instytutu rozwoju transportu kolejowego w Szczerbince (miasteczko po?o?one kilkadziesi?t km. na po?udnie od centrum Moskwy). Jego losy przez kolejne lata nie s? do ko?ca jasne. Wiadomym jest, i? projektowany by? na eksport do NRD z docelowym ozn. serii 140, u schy?ku lat 70-ych koleje DR nie posiada?y zapotrzebowania na tak du?e, silne i szybkie lokomotywy spalinowe wy??cznie do ruchu pasa?erskiego. Eksploatacj? ТЭ125 nie by?y zainteresowane równie? koleje radzieckie, gdy? w tym czasie rozpocz??y ju? zakup znacznej partii ci??kich lokomotyw pasa?erskich serii ТЭП70 z fabryki w Ko?omnie. Lokomotywa pozostawa?a na terenie instytutu (który zmieni? po rozpadzie ZSRR nazw? na 'Wszechrosyjski') do ko?ca lat 90-ych. Nie s? mi znane dok?adne szczegó?y przekazania ТЭ125 kolejom niemieckim, natomiast oko?o 1998/1999 r. maszyna trafi?a do zak?adów AdTranz w Kassel, gdzie w tym samym czasie (pa?dziernik 1999 r.) znajdowa? si? tak?e inny podobny pojazd, mianowicie ТЭ129-001. W pó?niejszym okresie lokomotywy kilkukrotnie zmienia?y miejsce postoju, w mi?dzyczasie uleg?y te? zewn?trznemu remontowi, który przywróci? je wizualnie do stanu odpowiadaj?cego fabrycznie nowym lokomotywom serii 130/131/132/142.

Na pocz. lutego 2008 r. lokomotyw? ТЭ125-001 przetransportowano do Gubina, sk?d trafi?a do Poznania. W tym samym czasie ТЭ129-001 trafi?a do muzeum w Falkenbergu.

*Teraz istotna sprawa. Lokomotyw serii ТЭ125 i ТЭ129 nie nale?y myliæ. O ile ТЭ125 by? samodzielnym projektem ci??kiej lokomotywy pasa?erskiej, o tyle ТЭ129 by?a przewidziana zasadniczo wy??cznie do ci??kiego ruchu towarowego. Prototyp ТЭ125 by? jedynym wyprodukowanym swojej serii, natomiast ТЭ129 by?a podstaw?, do wyprodukowania krótkiej serii 6 maszyn oznaczonych nast?pnie jako 142 na kolejach DR (i sama w chwili prezentacji na targach w Lipsku nosi?a ozn. 142-001, choæ wybudowana pó?niej pierwsza seryjna maszyna - 142.001-7, równie? otrzyma?a taki numer). Prowadzi to do pewnego paradoksu, gdy? zarówno pierwsza seryjna 142.001-7 (oznaczona obecnie jako 242.001-6 i pracuj?ca pod szyldem firmy EKO Transportgesellschaft mbH.), jak i prototypowa ТЭ129-001 znajduj? si? w Niemczech, co nie jednego 'poszukiwacza' doprowadzi?o do konsternacji która jest 'ta prawdziwa'.

**Warto przy tej okazji nadmieniæ, i? do?wiadczenia zdobyte przez ?uga?sk? fabryk? zarówno przy ТЭ125, jak i ТЭ129 pos?u?y?y nast?pnie do stworzenia koncepcj ci??kiej lokomotywy spalinowej serii ТЭП70, w wielu rozwi?zaniach opartej o oba prototypy (m.in. zastosowanie ulepszonego silnika 2A-5D49 o mocy 4000KM).

***niestety nie wiem kto jest obecnie w?a?cicielem ТЭ125-001, ani jak mog? wygl?daæ jej dalsze losy. Faktem jest natomiast, i? lokomotywa nie zosta?a poci?ta na z?om w styczniu 2014 r., kiedy to zlikwidowano wszystkie inne 'pozosta?o?ci' taborowe zalegaj?ce na terenie d. zak?adów ZNTK Pozna? - m.in. lokomotyw? spalinow? 231.040-7, czy BR232-006 (ex-231.004-3, ex-W.232-06). Mo?na si? jednak domy?laæ, ?e maszyna ТЭ125-001 pozostaje w r?kach innego w?a?ciciela (mo?liwe, ?e niemieckiego), co przynajmniej obecnie uchroni?o ten unikatowy prototyp od fizycznej likwidacji.

30.03.2014, Pozna?.
Słowa kluczowe: ТЭ125-001 ТЭ125 140 prototyp BR140 ludmi?a bre?niew ZNTK_Pozna? Pozna?
Data: 01.04.2014 17:11
Obejrzeń: 6220
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 183.6 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/30 sec(s)
Aperture value: F/3.2
ISO speed: 400
Date created: 30.03.2014 16:00:59
Focal length: 10mm


Autor: Komentarz:
Cameron
Go¶ć
z³om

Z informacji otrzymanych od ludzi pilnuj±cych terenów ZNTK lokomotywa na zdjêciu zosta³a pociêta i wywieziona na z³om w tym miesi±cu. (06.2014)
21.06.2014 23:19  
kilanziom
Go¶ć
...

Przykra wiadomo¶æ, kolejna zmarnowana maszyna.
23.06.2014 00:38     Następne zdjęcie:
ТЭ125-001   

 

RSS Feed: ТЭ125-001 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas